SFS 2001:835 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 2001:835 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
010835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

3 §

2

Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
det omräknade bostadsbyggnadsvärdet och det omräknade tomtmarksvär-

det avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande, värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder samt annan värde-
ringsenhet avseende tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och
värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet.
Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe-
ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalen-
deråren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalenderåren en-
ligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller färdig-
ställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid ny
fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året
före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny
fastighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229),

skall fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan

1

Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34.

2

Senaste lydelse 2000:950.

SFS 2001:835

Utkom från trycket
den 30 november 2001

background image

2

SFS 2001:835

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag inräknas i underlaget för
fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund av

eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under viss tid
eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat uthyras,
får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning, vari byggna-
den inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet under endast kor-
tare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall så-
vitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som belöper
på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomtmark, om tomt-
marken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Detsamma gäller i till-
lämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet. För hy-
reshusenhet beräknas nedsättningen på den del av taxeringsvärdet som belö-
per på värderingsenhet som avser bostäder med tillhörande värderingsenhet
tomtmark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som hyreshuset.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2001 och tillämpas första

gången vid 2002 års taxering. För den del av beskattningsåret som infaller
före utgången av år 2000 tillämpas de procenttal som gäller vid 2001 års
taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.