SFS 2003:1203 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 2003:1203 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
031203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om stat-

lig fastighetsskatt

dels

att 3 och 3 a §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Om en småhusenhet, en hyreshusenhet som avses i 3 § första

stycket b eller ett småhus med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet
vid en allmän eller en förenklad fastighetstaxering fått ett högre värde än det
närmast föregående värdet, skall fastighetsskatten beräknas på ett underlag
där höjningen fördelas lika mellan de år som återstår av den löpande taxe-
ringsperioden.

Vad som sägs i första stycket gäller också om en enhet eller en del av en

enhet som avses där vid en särskild fastighetstaxering fått ett högre värde än
det närmast föregående värdet.

Om en särskild fastighetstaxering lett till att en enhet eller en del av enhet

som avses i första stycket i stället fått ett lägre värde, skall fastighetsskatten
för vart och ett av åren fram till nästa allmänna eller förenklade fastighets-
taxering beräknas på det nya värdet, om inte det värde som enligt första
stycket skall ligga till grund för fastighetsskatten under beskattningsåret är
lägre.

Bestämmelserna i denna paragraf skall inte tillämpas när ett taxerings-

värde har fastställts i samband med att en ny taxeringsenhet har bildats eller
en taxeringsenhets typ har ändrats.

3 §

2

Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet eller, om det är lägre, det underlag som avses i 2 a § avse-

ende småhusenhet,

bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet eller, om det är lägre, det

underlag som avses i 2 a § avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 0,5 procent av:

1

Prop. 2003/04:19, bet. 2003/04:SkU11, rskr. 2003/04:119.

2

Senaste lydelse 2001:1219.

SFS 2003:1203

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1203

taxeringsvärdet eller, om det är lägre, det underlag som avses i 2 a § avse-

ende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder, vär-
deringsenhet för bostäder under uppförande, värderingsenhet avseende tomt-
mark som hör till dessa bostäder samt annan värderingsenhet avseende tomt-
mark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet.
Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe-
ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalen-
deråren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalenderåren en-
ligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller färdig-
ställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid ny
fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året
före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny
fastighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229),

skall fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan
som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag inräknas i underlaget för
fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund av

eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under viss tid
eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat uthyras,
får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning, vari byggna-
den inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet under endast kor-
tare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall så-
vitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som belöper
på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomtmark, om tomt-
marken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Detsamma gäller i till-
lämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet. För hy-
reshusenhet beräknas nedsättningen på den del av taxeringsvärdet som belö-
per på värderingsenhet som avser bostäder med tillhörande värderingsenhet
tomtmark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som hyreshuset.

3 a §

3

Vid beräkning av fastighetsskatt enligt 3 § skall följande iakttas.

Har kostnader för om- eller tillbyggnad nedlagts på den del av en hyres-

husenhet som avser värderingsenhet för bostäder skall, om den skattskyldige
begär det och inte annat följer av tredje stycket, ett

reduceringsbelopp

be-

stämmas. Reduceringsbeloppet är lika med det närmast efter om- eller till-

3

Senaste lydelse 1994:1910.

background image

3

SFS 2003:1203

byggnaden bestämda taxeringsvärdet, som utgör underlag för fastighetsskatt
enligt 3 § första stycket b, minskat med det värde som skulle ha bestämts
som motsvarande taxeringsvärde om om- eller tillbyggnaden inte hade
gjorts.

Ett reduceringsbelopp skall bestämmas endast när om- eller tillbyggnads-

kostnaderna överstiger 100 000 kronor och det taxeringsvärde som utgör un-
derlag för fastighetsskatten enligt 3 § första stycket b har höjts med minst 20
procent i förhållande till det senast före om- eller tillbyggnaden bestämda
taxeringsvärdet. Reduceringsbelopp skall inte bestämmas när om- eller till-
byggnadskostnaderna föranleder att 3 § andra stycket skall tillämpas.

Om ett reduceringsbelopp har bestämts för en värderingsenhet som däref-

ter ändras och innebär ändringen att hela eller viss del av reduceringsbelop-
pet bör hänföras till annan värderingsenhet än den för vilken reduceringsbe-
loppet ursprungligen bestämts skall reduceringsbeloppet proportioneras i
förhållande till om- eller tillbyggnadskostnadernas fördelning på de nya vär-
deringsenheterna.

När ett reduceringsbelopp har bestämts skall skatt enligt 3 § första

stycket b beräknas på taxeringsvärdet som där avses minskat med reduce-
ringsbeloppet under de första fem kalenderåren som det höjda taxeringsvär-
det ligger till grund för fastighetsskatten och minskat med halva reduce-
ringsbeloppet de därpå följande fem kalenderåren. Om det leder till lägre
fastighetsskatt, skall dock skatten beräknas på det underlag som avses i
2 a §.

Har omständighet inträffat som gör att 3 § andra stycket är tillämpligt

skall vid beräkningen av fastighetsskatten hänsyn inte tas till reduceringsbe-
lopp som bestämts före det att 3 § andra stycket blev tillämpligt.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2003 och tillämpas första

gången vid 2004 års taxering såvitt avser småhusenheter, vid 2005 års taxe-
ring såvitt avser hyreshusenheter och vid 2006 års taxering såvitt avser lant-
bruksenheter.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.