SFS 1999:1254 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1999:1254 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
991254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 3 och 9 §§ lagen (1984:1052)

om statlig fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

1 §

2

Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är sådana som vid fastig-

hetstaxeringen betecknats som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet,
elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om på lantbruksenheten finns vad
som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för små-
hus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före taxeringsåret inte varit
skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Utöver vad som sägs i första stycket är sådan bostad som enligt 2 kap.

8�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) är privatbostad och som är belägen
utomlands, skattepliktig till fastighetsskatt.

3 §

3

Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
det omräknade bostadsbyggnadsvärdet och det omräknade tomtmarksvär-

det avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 1,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande, värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder samt annan värde-
ringsenhet avseende tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet.
Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe-

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1999:632.

3

Senaste lydelse 1999:632.

SFS 1999:1254

Utkom från trycket
den 27 december 1999

4

SFS 1999:1230�1305

background image

2

SFS 1999:1254

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalender-
åren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalenderåren enligt
vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller färdigställd el-
ler ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid ny fastig-
hetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det
fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fastighets-
taxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229),

skall fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan
som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag inräknas i underlaget för
fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund av

eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under viss tid
eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat uthyras,
får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning, vari byggna-
den inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet under endast kor-
tare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall så-
vitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som belöper
på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomtmark, om tomt-
marken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Detsamma gäller i till-
lämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet. För hy-
reshusenhet beräknas nedsättningen på den del av taxeringsvärdet som belö-
per på värderingsenhet som avser bostäder med tillhörande värderingsenhet
tomtmark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som hyreshuset.

9 §

4

Termer och uttryck i denna lag som används även i fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) eller inkomstskattelagen (1999:1229) har samma be-
tydelse och tillämpningsområden som i dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1984:1078.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.