SFS 2009:1408 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 2009:1408 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
091408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt ska ha följande lydelse.

3 §

2

Fastighetsskatten utgör

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsen-

het för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är un-

der uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderingsen-
het för tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende tomtmark av-
sedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för
tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller
som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus

som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska
tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska

fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som
avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastig-
hetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av

fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av
den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs

för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket f fö-
reskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med
vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissio-

1 Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108.

2 Senaste lydelse 2009:106.

SFS 2009:1408

Utkom från trycket
den 14 december 2009

background image

2

SFS 2009:1408

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

nens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid

2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.