SFS 2011:1320 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 2011:1320 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
111320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om stat-

lig fastighetsskatt

2

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som

framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhu-
senhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsen-
het eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastig-
hetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skat-
teplikt undantas fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig
skatt ska fattas inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

6 §

4

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsskatt finns i skat-

teförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för be-

skattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tilläm-
pas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas
efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas
och avslutas under 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse av 7 § 1997:529.

3 Senaste lydelse 2009:106.

4 Senaste lydelse 1991:1914.

SFS 2011:1320

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.