SFS 2008:992 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter / SFS 2008:992 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
080992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 38 a och 39 a §§ lagen (1984:404)

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

38 a §

2

Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap.

2 § lagen (2008:990) om företagshypotek får överklagas av den skattskyl-
dige och av den myndighet som har förordnats till granskningsmyndighet
enligt 41 § till den tingsrätt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten är
belägen. Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid överkla-
gande tillämpas den klagotid som anges i 4 kap. 24 § lagen om företagshy-
potek. Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande tillämpas lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.

39 a §

3

Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 § lagen

(2008:990) om företagshypotek som innefattar prövning av en fråga om fast-
ställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning får överklagas inom tre
år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och vill även mot-
parten överklaga, ska dennes skrivelse ha kommit in till den tingsrätt som
avses i 38 a § inom två månader från det att tingsrätten har delgett motparten
ett föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara
på överklagandet. Tingsrätten ska pröva frågan om motpartens överklagande
har skett inom rätt tid.

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket ska tingsrätten,

om ärendet tas upp till prövning, alltid höra motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2003:537.

3

Senaste lydelse 2005:153.

SFS 2008:992

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:992

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.