SFS 2015:710 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter / SFS 2015:710 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
150710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 § lagen (1984:404) om stämpel-

skatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

6 §

3

Skatteplikt föreligger inte vid

1) förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning

åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom,

2) förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan fast egen-

dom, om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning eller
utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering,

3) sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och samfällig-

hetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfäl-
ligheter,

4) försäkringsföretags förvärv från annat försäkringsföretag i samband med

sådant avtal om övertagande av det senare företagets hela försäkringsbestånd,
som avses i 14 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

5) förvärv av järnväg som ska inskrivas i särskild ordning, eller av mark för

sådan järnväg,

6) kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan

eller områdesbestämmelser ska användas för allmän plats, begravningsplats
eller för sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) medför att byggnad för ändamålet ska anses som specialbygg-
nad,

7) förvärv av kronojord genom skatteköp eller annars på grund av skatte-

brev,

8) förvärv av ständig besittningsrätt till ett kronohemman eller ett krono-

nybygge, då på grund av förvärvet inrymning vinns i sådan rätt,

9) upplåtelse av tomträtt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt el-

ler till övervägande del ingått i en fastighet som varit upplåten med tomträtt
till samme tomträttshavare, och

10) förvärv som annan än den som avses under 6 gör av mark för allmän

begravningsplats eller mark för sådan specialbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastig-

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i ly-
delsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

3 Senaste lydelse 2011:71.

SFS 2015:710

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:710

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

hetstaxeringslagen som är bårhus, krematorium eller byggnad som används
för skötsel av allmän begravningsplats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.