SFS 2011:1249 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter / SFS 2011:1249 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
111249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1984:404) om stämpel-

skatt vid inskrivningsmyndigheter ska införas två nya paragrafer, 35 a och
40 a §§, samt närmast före 40 a § en rubrik av följande lydelse.

35 a §

I ärenden och mål om stämpelskatt och dröjsmålsavgift enligt denna

lag gäller bestämmelserna om betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §,
69 kap. 13�18 §§ och 71 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

40 a §

I ärenden och mål om stämpelskatt och dröjsmålsavgift enligt denna

lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde
eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Det som sägs där om Skatteverket ska i stället gälla den myn-
dighet som ska betala ut ersättningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december

2011 och ansökningar om inteckning som beviljas efter denna dag.

3. De nya bestämmelserna i 40 a § om ersättning för kostnader för ombud,

biträde eller utredning tillämpas i fråga om kostnader i ärenden och mål som
inleds efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

SFS 2011:1249

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.