SFS 2016:258 Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter / SFS 2016:258 Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
160258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1985:146) om avräkning

vid återbetalning av skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

1 §

2

Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller

annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. 10 kap. 1�4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),
3. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
4. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

5. tullagstiftningen enligt 1 kap. 3 § tullagen (2016:253), eller
6. lagen (1972:435) om överlastavgift.
Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 §

lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som

förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första
meningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om belopp som återbetalas

eller annars utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (2000:1281).

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2011:1321.

SFS 2016:258

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.