SFS 2009:195 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2009:195 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt;
090195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

2

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de ut-

ländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför
sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig
till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och
kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkoms-
terna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra så stor
del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomstskatt
på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de utländska förvärvsin-
komsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före
allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Motsvarande gäller i
tillämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskatten
som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skatte-

reduktion enligt 67 kap. 3�10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), sådan re-
duktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastig-
hetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktio-
nen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av
nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt
67 kap. 5�9 §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kom-
munal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om av-

kastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande.
Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket
av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna,
avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

1 Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

2 Senaste lydelse 2008:1350.

SFS 2009: 195

Utkom från trycket

den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:195

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.