SFS 1986:1116

861116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1116

Utkom från trycket

den 19 december 1986

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt;

utfärdad den 4 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7§ lagen (1986: 468) om avräk­

ning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

7

Den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkoms­

terna (intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses utgöra så stor del

av den skattskyldiges hela statliga inkomstskatt, beräknad utan avräkning,
som dessa inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av
olika förvärvskällor före allmänna avdrag (sammanräknad inkomst). Mot­
svarande gäller i fråga om kommunal inkomstskatt.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Yngve Hallin

(Finansdepartementet)

' Prop. 1986/87:30, SkU 5, rskr. 40.

^ �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.