SFS 1989:348

890348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:348

Utkom från trycket

den 8 juni 19 89

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt;

utfärdad den 1 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att rubriken närmast före 11 §, 11

och 1 3-16 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall ha
följande lydelse.

Skattenedsättning med beaktande av vinstdelningsskatt

och särskild vinstskatt

11 § Skattskyldig har enligt 13-16§§ genom avräkning av utländsk
skatt på en utländsk inkomst rätt till ytterligare nedsättning av statlig

inkomstskatt och till nedsättning av vinstdelningsskatt och särskild vinst­

skatt, om

a) den enligt 5 § avräkningsbara summan utländsk skatt överstiger spärr­

beloppet enligt 6 §, samt

b) den avräkningsbara utländska skatten på den utländska inkomsten

överstiger ett enligt 12 § beräknat spärrbelopp.

13 § Avräkning enligt 11 § får ske med ett belopp som motsvarar enligt

5 § avräkningsbar utländsk skatt på en inkomst i den mån skatten översti­

ger det enligt 12 § beräknade spärrbeloppet på samma inkomst. Sådan
avräkning medges endast i den mån lättnad i besk attningen motsvarande
det i 5 § angivna beloppet inte redan erhållits genom

a) avräkning enligt 1 �10 §§ ,

b) avräkning av annan skatt enligt 11 -17 §§ eller

c) avdrag som avses i 12 § tredje stycket.

Avräkning enligt 11 § får dock ske med högst ett belopp (spärrbelopp)

som motsvarar summan av den vinstdelningsskatt och den särskilda vinst­

skatt som hänför sig till den utländska inkomsten i fråga. Detta spärrbe­

lopp beräknas på sätt som anges i 14 §.

14 § Den vinstdelningsskatt respektive särskilda vinstskatt som hänför

sig till den utländska inkomsten skall anses utgöra så stor del av den

skattskyldiges hela vinstdelningsskatt respektive särskilda vinstskatt, be­

räknad utan avräkning, som denna inkomst utgör av den skattskyldiges

sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor före

allmänna avdrag

(sammanräknad inkomst) till statlig inkomstskatt. Dock skall den vinst­

delningsskatt som hänför sig till den inkomst på vilken den utländska
skatten utgått i stället anses utgöra 20 pro cent av den utländska inkomsten

i det fall de tta ger ett lägre belopp. Vidare skall den särskilda vinstskatt

som hänför sig till den inkomst på vilken den utländska skatten utgått i
stället anses utgöra 15 procent av den utländska inkomsten i det fall detta
ger ett lägre belopp.

Prop. 1988/89:132. SkU33, rskr. 304.

457

¬

background image

yit--'

⬢o».-

SFS 1989:348

15 § Om den skattskyldige erhållit avdrag såsom omkostnad för sådan

skatt för vilken avräkning enligt 1 -10 §§ skall ske, eller för däremot
svarande preliminär skatt, skall beräkningen av spärrbeloppen enligt 14 §

utföras som om sådant avdrag ej erhållits. Belopp, varmed avräkning

enligt 13 § högst kan erhållas, skall minskas med det belopp varmed

vinstdelningsskatten och den särskilda vinstskatten har sänkts genom av­

drag av den utländska skatt, för vilken avräkning skall ske, eller för

däremot svarande preliminär skatt.

16 § Avräkning enligt 11 � 15 §§ sker från statlig inkomstskatt som utgår

på grund av taxering det år då den utländska inkomsten medtagits i
underlaget för taxeringen.

I den mån den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt 1 -

15 §§ får avräknas, får avräkning ske från vinstdelningsskatt som utgår på

grund av vinstdelningsunderlag i vilket den utländska inkomsten ingått.

I den mån den statliga inkomstskatten och vinstdelningsskatten sam­

manlagt understiger vad som enligt 1 - 15 §§ får avräknas, får avräkning

ske från särskild vinstskatt som utgår på grund av underlag i vilket den

utländska inkomsten ingått.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989 och tillämpas första gången vid

1990 års taxering.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

(i

St'

j#

ati ip

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.