SFS 1990:1443

901443.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1443 Lag

utkom från trycket

Om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

den 28 december 1990 slcsttj

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt^

dels att 13 -16 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § skall utgå,
dels att nuvarande 17 och 18 §§ skall betecknas 13 respektive 14 §,
dels att rubriken närmast före 17 § skall sättas närmast före nya 13 §,

dels att 1 �4, 6, 7, 11, 12 och nya 14 §§ samt rubriken närmast före 1 § '

skall ha följande lydelse,

dels att det närmast före 12 § skall införas en ny rubrik av följande

lydelse.

^

' Prop. 1990/91:54, SkUlO, rskr. 106.

^ Senaste lydelse av

ii.

förutvarande 13 § 1989:348

15 §1989:348

16 §1989:348

2652

rubriken närmast fore 11 § 1989:348.

¬

background image

Nedsättning av statlig inkomstskatt, statlig fastigh etsskatt och ko mmunal

SFS 1990:1443

inkomstskatt

1 § Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller

inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)

eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

b) för vilken han beskattats i utländsk stat och

c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån,
har han - med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning av

den del av den utländska skatten som belöper på intäkten rätt att erhålla

nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt i enlighet
med va d som framgår av 4 � 11 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga dela r i fall då fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt har att erlägga fastighetsskatt för en
1 utlandet belägen priv atbostad.

2 § Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket föreligger inte om statlig
inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den

utländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Med att den ut­
ländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses även fall då

någon intäkt av i utlandet belägen privatbostad inte uppburits men, om

sådan intäkt hade up pburits, denna omfattats av dubbelbeskattningsavtal.

Rätt till avräkning enligt 1 § andra stycket föreligger inte om statlig fastig­

hetsskatt omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Vid avräkning med stöd av

dubbelbeskattningsavtal tillämpas dock bestämmelserna i 4 � 14 §§.

3 § Med utländsk skatt i 1 och 2 §§ avses allmän slutlig skatt på inkomst
samt skatt jämförlig med den statliga fastighetsskatten och skatt som

beräknats på schablonintäkt eller liknande på privatbostad i utlandet, som

erlagts till utländsk stat, delstat eller lokal myndighet samt, i fråga om
skattskyldig som bedrivit sjöfart eller luftfart i in ternationell trafik, även
annan skatt som erlagts i utländsk stat, i den mån skatten beräknats på
grundval av fraktintäkter eller biljettintäkter, som uppburits i nämnda
stat, eller efter därmed jämförlig grund.

4 § Avräkning skall ske från statlig inkomstskatt. I den mån den statliga
inkomstskatten understiger vad som enligt 1 � 11 §§ får avräknas, skall

avräkning ske från s tatlig fastighetsskatt. I den mån den statliga inkomst­

skatten och den statliga fastighetsskatten sammanlagt understiger vad som

enligt 1-11 §§ får avräknas, skall avräkning ske från kommunal inkomst­
skatt.

Avräkning skall ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det

år då den intäkt som beskattats i utländsk stat medtagits vid taxering här.

När fråga är om avräk ning av en utländsk skatt som är jämförlig med den

statliga fastighetssk atten eller som beräknats på schablonintäkt eller lik­

nande skall avräkning ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering

samma år som den utländska skatten fastställts.

2653

¬

background image

\

SFS 1990:1443

6 § Avräkning får dock ske med högst ett på följande sätt beräknat
spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga fastighetsskatt
som tagits ut på i utland et belägen privat bostad samt den statliga inkomst­
skatt och den kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräk­

ning, hänför sig till

a) de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått och

b) andra inkomster som medtagits vid taxeringen och som är hänförliga

till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty

eller utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med

hemvist i utländs k stat eller utländsk juridisk person.

7

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig til! de

utländska inkomsterna skall d en del a v den statliga inkomstskatten som
hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (inkomst av tjänst och
näringsverksamhet) respektive den del som hänför sig till de utländska
kapitalinkomsterna (inkomst av kapital) beräknas var för sig. Den statliga

respektive kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska
förvärvsinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses
utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala
inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som dessa
inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst av
olika förvärvskällor före allmänna avdrag (sammanräknad förvärvsin­
komst). Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid b eräkning av den del av
den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalin­

komsterna.

Vid tillämpningen av första stycket skall, i de fall då skattskyldig erhållit

skattereduktion enligt 2§ 4 mom. uppbördslagen (1953:272), sådan re­

duktion anses ha skett från statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt,

skogsvårdsavgift respektive statlig fastighetsskatt med så stor del av reduk­

tionen som respektiv e skatt utgör av det sammanlagda beloppet av nämn­

da skatter före sådan reduktion. Om skattskyldig har att erlägga fastighets­
skatt såväl för fastighet i Sverige som för privatbostad i utlandet skall

reduktionen av statlig fastighetsskatt enligt första meningen anses ha skett

från statlig fastighetsskatt som hänför sig till privatbostad i utlandet med

så stor del som den statliga fastighetsskatten på privatbostad i utlandet

utgör av det sammanlagda beloppet av statlig fastighetsskatt före sådan
reduktion.

I de fall då skattskyldig enligt 2 § Slagen (1990:661) om avkastnings­

skatt på pensionsmedel har att betala avkastningsskatt som tas ut på

skatteunderlag som anges i 3 § Ijärde stycket samma lag skall följande
gälla. Vid beräkningen av spärrbeloppet skall, vid bestämmande enligt
första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska

inkomsterna, sådan avkastningsskatt jämställas med sta tlig inkomstskatt

på förvärvsinkomst.

11 § 1 den mån avräkning inte kunnat erhållas vid den taxering då
avräkning enligt 4 § andra stycket skall ske därför att summan avräknings-

bar utländsk skatt som enligt 4 § andra stycket skall avräknas vid denna

2654

' Senaste lydelse 1990; 1116.

¬

background image

.0

i'tpas

taxering överstiger det enligt 6 § beräknade spärrbeloppet är den skattskyl-

SFS 1990:1443

dige efter yrkande om detta berättigad att senast tredje taxeringsåret

därefter erhålla avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket

avräkning högst får medges inte överstiga det for det året enligt 6 § beräk­

nade spärrbeloppet. Yrkar skattskyldig avräkning for avräkningsbara ut­

ländska skatter som enligt bestämmelserna i 4 § andra stycket är hänförliga
till olika år gäller f öljande. Avräkning skall ske så att utländska skatter

hänförliga till tidigare år alltid skall av räknas fore utländska skatter hän­

förliga till senare år.

I Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel

12 § Skattskyldig enligt 2 § 1 �4 lagen (19 90:661) om avkastningsskatt

på pensionsm edel h ar genom avräkning av utländsk skatt rätt att erhålla
nedsättning av sådan avkastningsskatt. Dock skall i tillämpliga delar be­

stämmelserna i l-3§§, 4§ andra stycket, 5-9, 11, 13 och 14 §§ äga

motsvarande tillämpning.

Skattskyldig enligt 2 § 5 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

har, till den del den statliga inkomstskatten, den statliga fastighetsskatten
och den kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad som
enligt 1-11 §§ får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att till
denna del erhålla nedsä ttning av sådan avkastningsskatt.

14 §" Det åligger d en skattskyldige att förebringa den utredning som

behövs for prövning av fråga om avräkning av utländsk skatt.

Har den skattskyldige visat att forutsättningar för avräkning foreligger

men förmår han inte lämna samtliga de uppgifter som erfordras for
tillämpning av ovan angivna bestämmelser, får avräkning medges med

skäligt belopp.

Avräkning enligt 11 § får dock endast ske for sådant avräkningsbart

överskjutande belopp vars storlek d en skattskyldige kan visa.

11

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första

gången vid 1992 års taxering om inte annat följer av punkterna 2-4.

2. �ldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas vid 1992 års

taxering såvitt avser särskild vinstskatt enligt lagen (1989:346) om särskild
vinstskatt som påförs vid denna taxering.

3. Avräkning av utländsk skatt jämförlig med den statliga fastighetsskat­

ten får endast avse skatt som fastställts efter den 31 december 1990.

4. Avräkning av överskjutande belopp enligt 11 § får endast avse över­

skjutande belopp som uppkommit vid 1992 eller senare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Stefan Ersson

(Finansdepartementet)

'* Senaste lydelse av förutvarande 14 § 1989:348.

2655

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.