SFS 1991:589

910589.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:589 Lag

Utkom från tricket

oHi ändring 1 lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

den 14juni 19 91

skatt;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 oc h 5 §§ lag en (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

1

Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller

inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)

eller lagen (1947:576) om statlig i nkomstskatt,

' Prop. 1990/91; 107, SkU34. rskr. 312.

900

Senaste lydelse 1990: 1443.

¬

background image

v .

b) för vilken ha n beskattats i utlä ndsk stat och

SFS 1991:589

c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån.

har han - med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning av

den del av den utländska skatten som belöper på intäk ten rätt att erhålla

nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt i enlighet

med vad som framgår av 4 - 11 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga de lar i fa ll då fysisk person enligt lagen

(1984: 1052) om statlig fastighetsskatt har att erlägga fastighetsskatt for en

i utlandet belägen priva tbostad.

Kan ett svenskt foretag vid prövning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket

lagen om statlig inkomstskatt inte visa att den inkomstbeskattning som det

utländska bolaget är underkastat är jämförlig med den inkomstbeskattning

som skulle ha skett enligt lagen om statlig inkomstskatt om inkomsten

hade förvärvats av svenskt företag, och är mottagen utdelning därför

skattepliktig i Sverige, men är övriga fo rutsättningar för att erhålla skatte­

frihet för utdelningen i nä mnda moment uppfyllda har företaget, utöver

den avräkning som medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskatt­

ningsavtal, genom avräkning rätt att erhålla nedsättning av statlig in­
komstskatt med ett belopp motsvarande tio procent av den skattepliktiga

utdelningens bruttobelopp. Vid sådan avräkning gäller i tillämpliga delar

vad som föreskrivs i 4 - 11 §§.

5 § Avräkning får ske med e tt belopp som mo tsvarar summan av

a) den utländska skatt som får avräknas enligt 1 § första och andra

styckena,

b) sådan utländsk skatt vartill rätt till avräkning foreligger enligt dubbel­

beskattningsavtal samt

c) det belopp som får a vräknas enligt 1 § tredje stycket.

Denna lag t räder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på utdelning

som blir tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1991. �ldre bestäm­

melser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om foretag som frikallats

från skattskyldighet for utdelning genom förklaring om skattebefrielse
enligt 7 § 8 mom. sjätte och nionde styckena lagen (1 947:576) om s tatlig

inkomstskatt i dess lydel se före den I januari 1992.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

901

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.