SFS 1982:1099

821099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1099

Utkom från trycket

den 21 december 1982

om ämdri rig n lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt;

utfardad den 25 november 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1947:576) om

statlig inkomstskatt^

dels att 27 och 28 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 24-26 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

24

Fysisk person som under tid då han varit bosatt här i riket haft

inkomst, som beskattats i utländ sk stat på grund av att den förvärvskälla
till vilken inkomsten är hänförlig anses lokaliserad där, och inländsk juri­
disk person som haft sådan inkomst har rätt till nedsättning av sin statliga

inkomstskatt genom avräkning av den utländska skatten enligt 25-26 §§.
Av 72 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370) framgår att den skatt­
skyldige är berättigad till nedsättning av den kommunala inkomstskatten i
den mån den statliga inkomstskatten understiger vad som far avräknas.

Avräkning enligt första stycket far ej äga rum, om dubbelbeskattning av

inkomsten kan undanröjas eller lindras på grund av överenskommelse med

utländsk stat. Vid avräkn ing enligt sådan överenskommelse beaktas dock
25 § första stycket.

Med utländsk skatt avses sådan allmän slutlig skatt på inkomst som

erlagts till utländsk stat, delstat eller lokal myndighet samt, i fråga om
skattskyldig som bedrivit sjöfart eller luftfart i inte rnationell trafik, även
annan skatt som erlagts i utländsk stat, i de n mån skatten beräknats på

grundval av fraktintäkter eller biljettintäkter, som uppburits i nämnda stat,

eller efter därmed jämförlig grund.

25 §'' Avräkning får ske endast av sådan utländsk skatt som belöper på

här i riket skattepliktig inkomst. Avräkning från statlig inkomstskatt far

dock ske högst med ett belopp som motsvarar den statliga och kommunala
inkomstskatt här i riket som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

inkomster vilka härrör från utlandet och inte undantagits från beskattning
här i riket genom överenskommelse med utländsk stat. Den statliga in­

komstskatt som hänför sig till inkomsterna skall anses utgöra så stor del av

den skattskyldiges hela statliga inkomstskatt som de utländska inkomster­

na - efter avdrag för kostnader - utgör av den skattskyldiges samman­

lagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses be­
löpa på de utländska inkomsterna till så stor del som inkomsterna - efter
avdrag för kostnader - utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst
av olika förvärvskällor vilken skall taxeras i samma kommun som de

utländska inkomsterna.

2714

' Prop. 1982/83: 14, SkU 8, rskr 12.

^ Senaste lydelse av

27 § 1 979: 171

28 § 1974:858

lagens rubrik 1974:770.

' Senaste lydelse 1966: 730.

" Senaste lydelse 1966: 730.

/

¬

background image

Om den skattskyldige erhållit avdrag såsom omkostnad för den utlands-

SFS 1982:1099

ka skatt, för vilken avräkning skall ske, eller för däremot svarande prelimi­
när skatt, skall beräkningen enligt första stycket utföras som om sådant
avdrag ej åtnjutits. Belopp, varmed avräkning högst kan erhållas enligt
första stycket, skall därvid minskas med ett belopp motsvarande den
statliga och kommunala inkomstskatt som den skattskyldige undgått ge­

nom avdraget.

Vid tillämpningen av första stycket skall utländsk inkomst från sjöfart

eller luftfart i inte rnationell trafik på begäran av den skattskyldige beräk­

nas till så stor del av den samlade inkomsten - efter avdrag för kostnader

- i rederirörelsen eller luftfartsrörelsen, med tillägg för erhållna avdrag för

utländska skatter, som de i den utländska staten uppburna fraktintäkterna

och biljettintäkterna utgör av den skattskyldiges samtliga intäkter av så­
dant slag.

26

Det åligger den skattskyldige att förebringa den utredning som

behövs för prövning av fråga om avräkning av utländsk skatt. Utredningen
bör i den mån så kan ske inges i samband med självdeklaration för det
taxeringsår som avräkningen avser.

Har den skattskyldige visat att förutsättningar för avräkning är för

handen men förmår han inte lämna samtliga de uppgifter som erfordras för
tillämpning av bestämmelserna i 25 §, får avräkning medges med skäl igt
belopp.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas

första gången vid 1983 års taxering. �ldre bestämmelser tillämpas dock

beträffande ansökan om avräkning som avser 1982 och tidigare års taxe­
ringar.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Yngve Hallin

(Budgetdepartementet)

^ Senaste lydelse 1966; 730.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.