SFS 1993:943 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1993:943 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1993_943 Lag om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:943
Utkom från trycket
den30juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt;

utfärdad den lOjuni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt2

dels att rubriken närmast före 13 § skall utgå,
dels att nuvarande 12, 13 och 14 §§ skall betecknas 14, 12 respektive

13§§,

dels att 1, 2, 4, 7 och nya 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 12 § skall sättas närmast före nya 14 §,
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 15�17 §§, av följande

lydelse.

1 §3 Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller

inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)

eller lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,

b) för vilken han beskattats i utländsk stat och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån,

har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning

av den del av den utländska skatten som belöper på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt i enlighet
med vad som framgår av 4� 13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall då fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt har att erlägga fastighetsskatt för en

i utlandet belägen privatbostad.

1

Prop. 1992/93: 187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359.

2

Senaste lydelse av

13 § 1990:1443
14 § 1990: 1443

rubriken närmast före 12 § 1990: 1443.

3

Senaste lydelse 1991:589.

2006

background image

SFS 1993:943

Kan ett svenskt företag vid prövning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket

lagen om statlig inkomstskatt inte visa att den inkomstbeskattning som det
utländska bolaget är underkastat är jämförlig med den inkomstbeskattning
som skulle ha skett enligt lagen om statlig inkomstskatt om inkomsten

hade förvärvats av svenskt företag, och skall mottagen utdelning därför

beskattas i Sverige, men är övriga förutsättningar för att erhålla skattefri-
het för utdelningen i nämnda moment uppfyllda har företaget, utöver den
avräkning som medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattnings-
avtal, genom avräkning rätt att erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt

med ett belopp motsvarande tio procent av denna utdelnings bruttobe-
lopp. Vid sådan avräkning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
4� 13 §§.

2 §4 Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket föreligger inte om statlig
inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den
utländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Med att den ut-
ländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses även fall då
någon intäkt av i utlandet belägen privatbostad inte uppburits men, om
sådana intäkt hade uppburits, denna omfattats av dubbelbeskattningsav-
tal. Rätt till avräkning enligt 1 § andra stycket föreligger inte om statlig
fastighetsskatt omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Vid avräkning med
stöd av dubbelbeskattningsavtal tillämpas dock bestämmelserna i 4 �

1 3 §§.

4 §5 Avräkning skall ske från statlig inkomstskatt. I den mån den statliga

inkomstskatten understiger vad som enligt 1 � 13 §§ får avräknas, skall
avräkning ske från statlig fastighetsskatt. I den mån den statliga inkomst-
skatten och den statliga fastighetsskatten sammanlagt understiger vad som
enligt 1 � 13 §§ får avräknas, skall avräkning ske från kommunal inkomst
skatt.

Avräkning skall ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det

år då den intäkt som beskattats i utländsk stat medtagits vid taxering här.
När fråga är om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den
statliga fastighetsskatten eller som beräknats på schablonintäkt eller lik-
nande skall avräkning ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering
samma år som den utländska skatten fastställts.

7 §6 Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de
utländska inkomsterna skall den del av den statliga inkomstskatten som
hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (inkomst av tjänst och
näringsverksamhet) respektive den del som hänför sig till de utländska
kapitalinkomsterna (inkomst av kapital) beräknas var för sig. Den statliga
respektive kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska
förvärvsinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses

utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala
inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som dessa

4

Senaste lydelse 1990: 1443.

5

Senaste lydelse 1990:1443.

6

Senaste lydelse 1990: 1443.

2007

background image

SFS 1993:943

inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst av
olika förvärvskällor före allmänna avdrag (sammanräknad förvärvsin-
komst). Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av
den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalin-
komsterna.

Vid tillämpningen av första stycket skall, i de fall då skattskyldig erhållit

skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen (1953:272), sådan reduk-
tion anses ha skett från statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt,
skogsvårdsavgift respektive statlig fastighetsskatt med så stor del av reduk-
tionen som respektive skatt utgör av det sammanlagda beloppet av nämn-
da skatter före sådan reduktion. Om skattskyldig har att erlägga fastighets-
skatt såväl för fastighet i Sverige som för privatbostad i utlandet skall
reduktionen av statlig fastighetsskatt enligt första meningen anses ha skett
från statlig fastighetsskatt som hänför sig till privatbostad i utlandet med
så stor del som den statliga fastighetsskatten på privatbostad i utlandet
utgör av det sammanlagda beloppet av statlig fastighetsskatt före sådan
reduktion.

I de fall då skattskyldig enligt 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastnings-

skatt på pensionsmedel har att betala avkastningsskatt som tas ut på
skatteunderlag som beräknas enligt bestämmelserna i 3 § första och femte
styckena samma lag skall följande gälla. Vid beräkningen av spärrbeloppet
skall, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt
som hänför sig till de utländska inkomsterna, sådan avkastningsskatt

jämställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

14 §7 Skattskyldig enligt 2 § 1-4 och 6 lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt
att erhålla nedsättning av sådan avkastningsskatt. Avräkning skall därvid
ske för utländsk skatt som erlagts under kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret och som belöper på avkastning - på den skattskyldiges utländs-
ka tillgångar � som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel
ingår i kapitalunderlaget för ifrågavarande beskattningsår. Med utländsk
skatt i denna paragraf avses sådan allmän slutlig skatt på inkomst samt
skatt jämförlig med den statliga fastighetsskatten och skatt som beräknats
på schablonintäkt eller liknande på fastighet i utlandet, som erlagts till
utländsk stat, delstat eller lokal myndighet.

Skattskyldig enligt 2 § 5 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

har, till den del den statliga inkomstskatten, den statliga fastighetsskatten
och den kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad som
enligt 1 � 13 §§ får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att till
denna del erhålla nedsättning av sådan avkastningsskatt.

15 § Avräkning enligt 14 § första stycket får dock ske med högst ett på

följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör den avkastnings-
skatt som hänför sig till de utländska tillgångar som ingår i kapitalunderla-
get. Den avkastningsskatt som hänför sig till de utländska tillgångarna
skall anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela avkastningsskatt,
beräknad utan avräkning, som värdet av dessa tillgångar utgör av den

7

Senaste lydelse 1990:1443

2008

background image

SFS 1993:943

skattskyldiges i kapitalunderlaget ingående totala värde av tillgångar före
avdrag för finansiella skulder. Vid beräkning av spärrbeloppet skall såsom
värdet av utländska tillgångar emellertid endast anses ett belopp motsva-

rande värdet av det kapital som under hela kalenderåret närmast före
beskattningsåret har varit placerat i sådana tillgångar.

16 § I den mån avräkning inte kunnat erhållas det beskattningsår då

avräkning enligt 14 § första stycket skall ske därför att summan avräk-

ningsbar utländsk skatt som enligt nämnda stycke skall avräknas detta
beskattningsår överstiger det enligt 15 § beräknade spärrbeloppet är den
skattskyldige efter yrkande om detta berättigad att senast tredje beskatt-
ningsåret därefter erhålla avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst beskattningsår får dock det sammanlagda belopp för vilket

avräkning högst får medges inte överstiga det för det året enligt 15 §
beräknade spärrbeloppet. Yrkar skattskyldig avräkning för avräkningsbara
utländska skatter som enligt bestämmelserna i 14 § första stycket är hän-
förliga till olika år gäller följande. Avräkning skall ske så att utländska
skatter hänförliga till tidigare år alltid skall avräknas före utländska skatter
hänförliga till senare år.

17 § Det åligger skattskyldig som anges i 2 § 1�4 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel respektive pensionssparinstitut som
anges i 1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande att
förebringa den utredning som behövs för prövning av fråga om avräkning
av utländsk skatt.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas beträffande

utländsk skatt som erläggs efter utgången av år 1993. Lagen skall emeller-
tid inte tillämpas beträffande utländsk skatt för vilken avräkning kan
erhållas enligt äldre regler.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.