SFS 1993:1561 Lag om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1993:1561 Lag om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1993_1561 Lag om ändring i lagen (1993_943) om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1561

Utkom från trycket
den 29 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt att 1 § i paragrafens lydelse enligt lagen
(1993:943) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 § Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller

inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)

eller lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,

b) för vilken han beskattats i utländsk stat och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån,

har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning

av den del av den utländska skatten som belöper på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt i enlighet
med vad som framgår av 4 - 1 3 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall då fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt har att erlägga fastighetsskatt för en

i utlandet belägen privatbostad.

Kan ett svenskt företag vid prövning enligt 7 § 8 mom. lagen om statlig

inkomstskatt inte visa att den inkomstbeskattning som det utländska

bolaget är underkastat är jämförlig med den inkomstbeskattning som

skulle ha skett enligt lagen om statlig inkomstskatt om inkomsten hade
förvärvats av svenskt företag, och skall mottagen utdelning därför beskat-

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94: SkU 15, rskr. 1993/94:108.

3993

background image

SFS 1993:1561

tas i Sverige, men är övriga förutsättningar för att erhålla skattefrihet för
utdelningen i nämnda moment uppfyllda har företaget, utöver den avräk-
ning som medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal,
genom avräkning rätt att erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt med
ett belopp motsvarande tio procent av denna utdelnings bruttobelopp. Vid
sådan avräkning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 4- 13 §§.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

3994

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.