SFS 1994:781 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1994:781 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1994_781 Lag om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:781

Utkom från trycket
den 21 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 7 §§ lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

1 §2 Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller

inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)

eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

b) för vilken han beskattats i utländsk stat och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån,

har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning

av den del av den utländska skatten som belöper på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt i enlighet
med vad som framgår av 4� 13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall då fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt har att erlägga fastighetsskatt för en
i utlandet belägen privatbostad.

Kan ett svenskt företag vid prövning enligt 7 § 8 mom. lagen om statlig

inkomstskatt inte visa att den inkomstbeskattning som den utländska

1466

1

Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94: SkU25, rskr. 1993/94:443.

2

Senaste lydelse 1993:1561.

background image

SFS 1994:781

juridiska personen är underkastad är jämförlig med den inkomstbeskatt-

ning som skulle ha skett enligt lagen om statlig inkomstskatt om inkomsten
hade förvärvats av svenskt företag, och skall mottagen utdelning därför
beskattas i Sverige, men är övriga förutsättningar för att erhålla skattefri-
het för utdelningen i nämnda moment uppfyllda har företaget, utöver den
avräkning som medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattnings-
avtal, genom avräkning rätt att erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt
med ett belopp motsvarande tio procent av denna utdelnings bruttobe-
lopp. Vid sådan avräkning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
4� 13 §§.

7 §3 Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de

utländska inkomsterna skall den del av den statliga inkomstskatten som
hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (inkomst av tjänst och
näringsverksamhet) respektive den del som hänför sig till de utländska
kapitalinkomsterna (inkomst av kapital) beräknas var för sig. Den statliga
respektive kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska
förvärvsinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses
utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala
inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som dessa
inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst av
olika förvärvskällor före allmänna avdrag (sammanräknad förvärvsin-
komst). Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av
den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalin-
komsterna.

Vid tillämpningen av första stycket skall, i de fall då skattskyldig erhållit

skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen (1953:272), sådan reduk-
tion anses ha skett från statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt,
skogsvårdsavgift respektive statlig fastighetsskatt med så stor del av reduk-
tionen som respektive skatt utgör av det sammanlagda beloppet av nämn-
da skatter före sådan reduktion. Om skattskyldig har att erlägga fastighets-
skatt såväl för fastighet i Sverige som för privatbostad i utlandet skall
reduktionen av statlig fastighetsskatt enligt första meningen anses ha skett
från statlig fastighetsskatt som hänför sig till privatbostad i utlandet med
så stor del som den statliga fastighetsskatten på privatbostad i utlandet

utgör av det sammanlagda beloppet av statlig fastighetsskatt före sådan
reduktion.

I de fall då skattskyldig enligt 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastnings-

skatt på pensionsmedel har att betala avkastningsskatt som tas ut på
skatteunderlag som beräknas enligt bestämmelserna i 3 § första och femte
styckena samma lag skall följande gälla. Vid beräkningen av spärrbeloppet
skall, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt
som hänför sig till de utländska inkomsterna, sådan avkastningsskatt

jämställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

Spärrbeloppet skall alltid anses uppgå till minst 100 kronor.

1467

3

Senaste lydelse 1993:943.

background image

SFS 1994:781

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid

1995 års taxering.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

1468

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.