SFS 1994:1873 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1994:1873 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1994_1873 Lag om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6627

SFS 1994:1873
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1986:468) om avräk-

ning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

1 §2 Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller

inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)

eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

b) för vilken han beskattats i utländsk stat och

1

Prop. 1994/95:52, bet. 1994/95: SkUl0, rskr. 1994/95:155.

2

Senaste lydelse 1994:781.

background image

SFS 1994:1873

c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån,

har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning

av den del av den utländska skatten som belöper på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt i enlighet
med vad som framgår av 4 - 1 3 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall då fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt har att erlägga fastighetsskatt för en
i utlandet belägen privatbostad.

Kan ett svenskt företag vid prövning enligt 7 § 8 mom. lagen om statlig

inkomstskatt inte visa att den inkomstbeskattning som den utländska

juridiska personen är underkastad är jämförlig med den inkomstbeskatt-

ning som skulle ha skett enligt lagen om statlig inkomstskatt om inkomsten
hade förvärvats av svenskt företag, och skall mottagen utdelning därför
beskattas i Sverige, men är övriga förutsättningar för att erhålla skattefri-
het för utdelningen i nämnda moment uppfyllda har företaget, utöver den
avräkning som medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattnings-
avtal, genom avräkning rätt att erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt
med ett belopp motsvarande tretton procent av denna utdelnings brutto-
belopp. Vid sådan avräkning gäller i tilllämpliga delar vad som föreskrivs i
4 - 1 3 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på utdelning

som tas emot efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

6628

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.