SFS 1995:1341 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1995:1341 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1995_1341 Lag om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1341
Utkom från trycket
den 20 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 4, 7 och 14 §§ lagen

(1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

1 §2 Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller
inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)

eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

b) för vilken han beskattats i utländsk stat och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån,

har han - med den inskränkning som följer av 2 § - genom avräkning av

den del av den utländska skatten som belöper på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt, expansionsmedelsskatt och kommunal
inkomstskatt i enlighet med vad som framgår av 4-13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall då fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt har att erlägga fastighetsskatt för en i
utlandet belägen privatbostad.

Kan ett svenskt företag vid prövning enligt 7 § 8 mom. lagen om statlig

inkomstskatt inte visa att den inkomstbeskattning som den utländska juri-
diska personen är underkastad är jämförlig med den inkomstbeskattning
som skulle ha skett enligt lagen om statlig inkomstskatt om inkomsten hade
förvärvats av svenskt företag, och skall mottagen utdelning därför beskattas
i Sverige, men är övriga förutsättningar för att erhålla skattefrihet för ut-
delningen i nämnda moment uppfyllda har företaget, utöver den avräkning
som medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal, ge-
nom avräkning rätt att erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt med ett
belopp motsvarande tretton procent av denna utdelnings bruttobelopp. Vid
sådan avräkning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 4-13 §§.

2 §3 Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket föreligger inte om statlig
inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den
utländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Med att den
utländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses även fall då

någon intäkt av i utlandet belägen privatbostad inte uppburits men, om
sådan intäkt hade uppburits, denna omfattats av dubbelbeskattningsavtal.
Rätt till avräkning genom nedsättning av expansionsmedelsskatt enligt 1 §
första stycket föreligger inte om expansionsmedelsskatten omfattas av
dubbelbeskattningsavtal. Rätt till avräkning enligt 1 § andra stycket
föreligger inte om statlig fastighetsskatt omfattas av dubbelbeskattnings-
avtal. Vid avräkning med stöd av dubbelbeskattningsavtal tillämpas dock
bestämmelserna i 4-13 §§.

1

Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15.

2

Senaste lydelse 1994:1873.

3

Senaste lydelse 1993:943.

2543

background image

SFS 1995:1341

4 §4 Avräkning skall i första hand ske från statlig inkomstskatt. I den

mån den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt 1-13 §§ får
avräknas, skall avräkning i andra hand ske från statlig fastighetsskatt och i

tredje hand från expansionsmedelsskatt. I den mån den statliga inkomst-
skatten, den statliga fastighetsskatten och expansionsmedelsskatten sam-
manlagt understiger vad som enligt 1-13 §§ får avräknas, skall avräkning
ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning skall ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det

år då den intäkt som beskattats i utländsk stat medtagits vid taxering här.
När fråga är om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den
statliga fastighetsskatten eller som beräknats på schablonintäkt eller lik-
nande skall avräkning ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering
samma år som den utländska skatten fastställts.

7 §5 Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de
utländska inkomsterna skall den del av den statliga inkomstskatten som
hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (inkomst av tjänst och
näringsverksamhet) respektive den del som hänför sig till de utländska
kapitalinkomsterna (inkomst av kapital) beräknas var för sig. Den statliga
respektive kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska
förvärvsinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses
utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala
inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som dessa
inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst av
olika förvärvskällor före allmänna avdrag (sammanräknad förvärvsin-
komst). Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av
den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkom-

sterna.

Vid tillämpningen av första stycket skall, i de fall då skattskyldig erhållit

skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen (1953:272), sådan reduk-
tion anses ha skett från statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt,
skogsvårdsavgift respektive statlig fastighetsskatt med så stor del av re-
duktionen som respektive skatt utgör av det sammanlagda beloppet av
nämnda skatter före sådan reduktion. Om skattskyldig har att erlägga fas-
tighetsskatt såväl för fastighet i Sverige som för privatbostad i utlandet
skall reduktionen av statlig fastighetsskatt enligt första meningen anses ha

skett från statlig fastighetsskatt som hänför sig till privatbostad i utlandet
med så stor del som den statliga fastighetsskatten på privatbostad i utlandet
utgör av det sammanlagda beloppet av statlig fastighetsskatt före sådan
reduktion.

I de fall då skattskyldig enligt 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastnings-

skatt på pensionsmedel har att betala avkastningsskatt som tas ut på skatte-
underlag som beräknas enligt bestämmelserna i 3 § första och femte
styckena samma lag eller skattskyldig enligt 3 § lagen (1993:1537) om
expansionsmedel har att betala expansionsmedelsskatt skall följande gälla.
Vid beräkningen av spärrbeloppet skall, vid bestämmande enligt första
stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska in-
komsterna, sådan avkastningsskatt respektive expansionsmedelsskatt jäm-

4

Senaste lydelse 1993:943.

5

Senaste lydelse 1994:781.

2544

background image

SFS 1995:1341

ställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst. Om skattskyldig enligt

2 § lagen om expansionsmedel erhållit avdrag med en ökning av expan-
sionsmedel eller tagit upp som intäkt en minskning av expansionsmedel
skall, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt
som hänför sig till de utländska inkomsterna, spärrbeloppet beräknas som
om ett sådant avdrag inte erhållits respektive intäkt inte medtagits vid taxe-
ringen.

Spärrbeloppet skall alltid anses uppgå till minst 100 kronor.

14 §6 Skattskyldig enligt 2 § 1-4 och 6 lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt att

erhålla nedsättning av sådan avkastningsskatt. Avräkning skall därvid ske
för utländsk skatt som erlagts under kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret och som belöper på avkastning - på den skattskyldiges utländska
tillgångar - som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår
i kapitalunderlaget för ifrågavarande beskattningsår. Med utländsk skatt i
denna paragraf avses sådan allmän slutlig skatt på inkomst samt skatt

jämförlig med den statliga fastighetsskatten och skatt som beräknats på

schablonintäkt eller liknande på fastighet i utlandet, som erlagts till
utländsk stat, delstat eller lokal myndighet.

Skattskyldig enligt 2 § 5 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

har, till den del den statliga inkomstskatten, den statliga fastighetsskatten,
expansionsmedelsskatten och den kommunala inkomstskatten sammanlagt
understiger vad som enligt 1-13 §§ får avräknas, genom avräkning av

utländsk skatt rätt att till denna del erhålla nedsättning av sådan avkast-
ningsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången

vid 1997 års taxering.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Roland Gustafsson

(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1993:943.

2545

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.