SFS 1996:739 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1996:739 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1996_739 Lag om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1165

SFS 1996:739
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 5 och 14 §§ lagen (1986:468)

om avräkning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

3 §2 Med utländsk skatt i denna lag avses allmän slutlig skatt på inkomst
samt skatt jämförlig med den statliga fastighetsskatten och skatt som be-
räknats på schablonintäkt eller liknande på privatbostad i utlandet, som
erlagts till utländsk stat, delstat eller lokal myndighet samt, i fråga om
skattskyldig som bedrivit sjöfart eller luftfart i internationell trafik, även
annan skatt som erlagts i utländsk stat, i den mån skatten beräknats på
grundval av fraktintäkter eller biljettintäkter, som uppburits i nämnda stat,
eller efter därmed jämförlig grund. Med utländsk skatt avses även de i 5 § b
och c angivna beloppen.

5 §3 Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

a) den utländska skatt som får avräknas enligt 1 § första och andra

styckena,

b) utländsk skatt och annat belopp vartill rätt till avräkning föreligger en-

ligt dubbelbeskattningsavtal samt

c) det belopp som får avräknas enligt 1 § tredje stycket.

14 §4 Skattskyldig enligt 2 § 1-4 och 6 lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt att
erhålla nedsättning av sådan avkastningsskatt. Avräkning skall därvid ske
för utländsk skatt som erlagts under kalenderåret närmast före be-
skattningsåret och som belöper på avkastning - på den skattskyldiges
utländska tillgångar - som vid beräkning av avkastningsskatt på pensions-
medel ingår i kapitalunderlaget för ifrågavarande beskattningsår.

Skattskyldig enligt 2 § 5 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel

har, till den del den statliga inkomstskatten, den statliga fastighetsskatten,
expansionsmedelsskatten och den kommunala inkomstskatten sammanlagt
understiger vad som enligt 1-13 §§ får avräknas, genom avräkning av
utländsk skatt rätt att till denna del erhålla nedsättning av sådan avkast-
ningsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas från och med

1998 års taxering.

1

Prop. 1995/96:230, bet. 1995/96:SkU33, rskr. 1995/96:298.

2

Senaste lydelse 1990:1443.

3

Senaste lydelse 1991:589.

4

Senaste lydelse 1995:1341.

background image

SFS 1996:739

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

1166

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.