SFS 1997:530 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1997:530 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1997_530 Lag om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

946

SFS 1997:530
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning
av utländsk skatt;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1986:468) om avräkning

av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

7 §2 Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de ut-
ländska inkomsterna skall den del av den statliga inkomstskatten som hänför
sig till de utländska förvärvsinkomsterna (inkomst av tjänst och näringsverk-
samhet) respektive den del som hänför sig till de utländska kapitalinkoms-
terna (inkomst av kapital) beräknas var för sig. Den statliga respektive kom-
munala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna
(intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses utgöra så stor del av den
skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomstskatt på förvärvs-

inkomst, beräknad utan avräkning, som dessa inkomster utgör av den skatt-

skyldiges sammanlagda förvärvsinkomst av olika förvärvskällor före all-
männa avdrag (sammanräknad förvärvsinkomst). Motsvarande gäller i till-
lämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskatten som

hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpningen av första stycket skall, i de fall då skattskyldig erhållit

skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483), sådan

reduktion anses ha skett från kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt
respektive statlig fastighetsskatt med så stor del av reduktionen som respek-
tive skatt utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter före sådan
reduktion. Om skattskyldig har att erlägga fastighetsskatt såväl för fastighet i

Sverige som för privatbostad i utlandet skall reduktionen av statlig fastig-

hetsskatt enligt första meningen anses ha skett från statlig fastighetsskatt
som hänför sig till privatbostad i utlandet med så stor del som den statliga
fastighetsskatten på privatbostad i utlandet utgör av det sammanlagda belop-
pet av statlig fastighetsskatt före sådan reduktion.

I de fall då skattskyldig enligt 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt

på pensionsmedel har att betala avkastningsskatt som tas ut på skatteunder-
lag som beräknas enligt bestämmelserna i 3 § första och femte styckena
samma lag eller skattskyldig enligt 3 § lagen (1993:1537) om expansionsme-
del har att betala expansionsmedelsskatt skall följande gälla. Vid beräk-
ningen av spärrbeloppet skall, vid bestämmande enligt första stycket av den
statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, sådan av-
kastningsskatt respektive expansionsmedelsskatt jämställas med statlig in-
komstskatt på förvärvsinkomst. Om skattskyldig enligt 2 § lagen om expan-
sionsmedel erhållit avdrag med en ökning av expansionsmedel eller tagit upp
som intäkt en minskning av expansionsmedel skall, vid bestämmande enligt
första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1995:1341.

background image

947

SFS 1997:530

inkomsterna, spärrbeloppet beräknas som om ett sådant avdrag inte erhållits
respektive intäkt inte medtagits vid taxeringen.

Spärrbeloppet skall alltid anses uppgå till minst 100 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången

vid 1999 års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.