SFS 1998:260 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1998:260 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 1998_260 Lag om ändring i lagen (1986_468) om avräkning av utländsk skatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:260

Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 7 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1986:468) om avräkning

av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

3 §2 Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till
en utländsk stat, delstat eller lokal myndighet:

1. allmän slutlig skatt på inkomst,

2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten och som tagits

ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet be-

lägen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller an-

nan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig
som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även sådana belopp som anges i 5 § b och c.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid

2000 års taxering. På yrkande av den skattskyldige får de nya bestämmel-
serna tillämpas redan från och med 1998 års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:135, bet. 1997/98:SkU23, rskr. 1997/98:195.

2

Senaste lydelse 1996:739.

559

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.