SFS 2003:229 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2003:229 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
030229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1986:468) om avräk-

ning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

1 §

2

Om en obegränsat skattskyldig har haft intäkt, eller om en begränsat

skattskyldig har haft intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
b) för vilken han beskattats i utländsk stat, och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra där-

ifrån, har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning
av den del av den utländska skatten som belöper sig på intäkten rätt att er-
hålla nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt enligt
4�13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall en fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall betala fastighetsskatt för en pri-
vatbostad som är belägen utomlands.

Om ett företag vid en prövning enligt 24 kap. 15 § inkomstskattelagen

inte kan visa att inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen
är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt nämnda lag av ett svenskt fö-
retag med motsvarande inkomster men övriga förutsättningar för skattefrihet
för utdelningen är uppfyllda, gäller följande. Utöver den avräkning som
medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företa-
get rätt att genom avräkning erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt med
ett belopp som motsvarar tretton procent av utdelningens bruttobelopp. Vid
en sådan avräkning gäller 4�13 §§ i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166.

2

Senaste lydelse 2000:1349.

SFS 2003:229

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.