SFS 2020:863 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2020:863 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS2020-863.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
2 Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de
utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som
hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som
hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den
statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska
förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska
anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive
kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som
de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda
förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den
statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått

skattereduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan
reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig
fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av
reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda
beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion
enligt 67 kap. 5�9 d, 34 och 35 §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha
skett bara från kommunal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller föl-
jande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första
stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkoms-
terna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvs-
inkomst.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter

den 31 december 2019.

1 Prop. 2019/20:175, bet. 2020/21:SkU6, rskr. 2020/21:28.
2 Senaste lydelse 2017:1203.

SFS

2020:863

Publicerad
den

30 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:863

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.