SFS 2021:1258 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2021:1258 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS2021-1258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt

dels att 1 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., av följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till
en utländsk stat, delstat, lokal myndighet eller till Europeiska unionen:

1. allmän slutlig skatt på inkomst,
2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den

kommunala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen
fastighet eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet

belägen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller

annan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig
som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även belopp som anges i 2 kap. 8 § 2 och 3.
Med utländsk skatt avses i 2 kap. 3�6 §§, 9 § andra stycket, 15 och 18�

20 §§ även motsvarande preliminär skatt.

Med utländsk skatt avses i 5 kap. skatt som beräknats på underlag som

motsvarar underlaget för riskskatt enligt lagen (2021:1256) om riskskatt för
kreditinstitut.

5 kap. Nedsättning av riskskatt för kreditinstitut
1 §
Skattskyldig enligt 4 § lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut
som har skulder till ett utländskt kreditinstitut som ingår i samma koncern
som den skattskyldige, har genom avräkning av utländsk skatt som har
betalats av det utländska kreditinstitutet rätt till nedsättning av riskskatt
enligt detta kapitel om

1. det utländska kreditinstitutet är skattskyldigt enligt 4 § lagen om

riskskatt för kreditinstitut, men de fordringar som motsvarar skulderna inte

1 Prop. 2021/22:26, bet. 2021/22:SkU11, rskr. 2021/22:101.
2 Senaste lydelse 2011:281.

SFS

2021:1258

Publicerad
den

20 december 2021

background image

SFS

2021:1258

2

är hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver från filial i

Sverige, eller

2. det utländska kreditinstitutet hade varit skattskyldigt enligt 4 § lagen

om riskskatt för kreditinstitut om det hade bedrivit verksamhet från filial i
Sverige.

Avräkning ska ske av den utländska skatt som belöper på det utländska

kreditinstitutets skulder vid den tidpunkt som närmast motsvarar ingången
av den skattskyldiges beskattningsår och som har betalats till en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med koncern avses vid tillämpning av denna paragraf en koncern av

sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

2 § Avräkning enligt 1 § får ske av utländsk skatt som hänför sig till ett
underlag som motsvarar storleken av de skulder som inte skulle ha beaktats
vid beräkningen av den skattskyldiges beskattningsunderlag enligt 7 § tredje
stycket 2 lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut, om de fordringar
som motsvarar skulderna hade varit hänförliga till verksamhet som det
utländska kreditinstitutet bedriver från filial i Sverige.

Den utländska skatten ska minskas med den sänkning av det utländska

kreditinstitutets inkomstskatt som detta har fått genom att den utländska
skatten har dragits av.

Avräkning får dock ske med högst den del av den utländska skatten som

motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör den
riskskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till de skulder som
den skattskyldige vid beskattningsårets ingång har till det utländska
kreditinstitutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.