SFS 2005:892 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2005:892 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
050892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om av-

räkning av utländsk skatt

dels att 3, 5, 14 och 17 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 b, 14 a och 23 §§,

samt närmast före 23 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 b § Om en delägare är skattskyldig enligt 5 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) skall vid tillämpningen av 1�2 a och 3�13 §§ följande inkom-
ster anses som delägarens inkomst:

1. inkomst hos ett svenskt handelsbolag,
2. inkomst hos en europeisk ekonomisk intressegruppering, eller
3. inkomst hos en utländsk juridisk person som är delägarbeskattad i ut-

landet.

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt,

skall sådan skatt anses ha betalats av delägaren. Av den delägarbeskattade
juridiska personens sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa
på delägaren som motsvarar den andel som delägaren beskattas för.

3 §

2 Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till

en utländsk stat, delstat eller lokal myndighet:

1. allmän slutlig skatt på inkomst,
2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten och som tagits

ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belä-

gen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller an-

nan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig
som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även sådana belopp som anges i 5 § b.

1 Prop. 2005/06:17, bet. 2005/06:SkU7, rskr. 2005/06:46.

2 Senaste lydelse 1998:260.

SFS 2005:892

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:892

5 §

3 Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

a) den utländska skatt som får avräknas enligt 1 § första och andra styck-

ena, och

b) utländsk skatt och annat belopp vartill rätt till avräkning föreligger en-

ligt dubbelbeskattningsavtal.

14 §

4 Skattskyldig enligt 2 § första stycket 1�4 och 6 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt
rätt att erhålla nedsättning av sådan avkastningsskatt. Avräkning skall därvid
ske för utländsk skatt som erlagts under kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret och som belöper på avkastning � på den skattskyldiges utländska
tillgångar � som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i
kapitalunderlaget för ifrågavarande beskattningsår.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen om avkastningsskatt på pen-

sionsmedel har, till den del den statliga inkomstskatten, den statliga fastig-
hetsskatten och den kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad
som enligt 1�13 §§ får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att
till denna del erhålla nedsättning av sådan avkastningsskatt.

14 a § Innehav i en delägarbeskattad juridisk person som avses i 5 kap. in-
komstskattelagen (1999:1229) anses vid tillämpningen av 14 och 15�17 §§
som en utländsk tillgång till den del som tillgångarna i den delägarbeskat-
tade juridiska personen hade ansetts som utländska om de i stället innehafts
direkt av den som är skattskyldig till avkastningsskatt enligt 2 § första
stycket 1�4 eller 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Motsvarande gäller vid indirekta innehav av delägarbeskattade juridiska per-
soner genom sådana personer.

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt,

skall sådan skatt anses ha betalats av den som är skattskyldig till avkast-
ningsskatt för andelen. Av den delägarbeskattade juridiska personens sam-
manlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på den som är skattskyl-
dig till avkastningsskatt som motsvarar den andel som denne beskattas för.

17 §

5 Det åligger skattskyldig som anges i 2 § första stycket 1�4 lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel respektive pensionsspar-
institut som anges i 1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om individuellt pensions-
sparande att förebringa den utredning som behövs för prövning av fråga om
avräkning av utländsk skatt.

�vriga bestämmelser

23 § Bestämmelserna i 2 b och 14 a §§ tillämpas också i fall då en delägare
beskattas för inkomst hos eller för innehav i ett företag som anges i 24 kap.
16 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), även om företaget inte
är en utländsk juridisk person.

3 Senaste lydelse 1996:739.

4 Senaste lydelse 1999:1255.

5 Senaste lydelse 1993:943.

background image

3

SFS 2005:892

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Om inte annat följer av

punkt 2 eller 3 tillämpas de nya bestämmelserna om avräkning av utländsk
skatt vid 2000 års taxering eller senare.

2. De nya bestämmelserna i 3, 5, 14 och 17 §§ tillämpas på beskattningsår

som börjar efter ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 23 § tillämpas på avräkning av utländsk skatt

som belöper på inkomst som förvärvas efter utgången av år 2004.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.