SFS 2022:1071 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2022:1071 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS2022-1071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
2 Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de
utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som
hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som
hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den
statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska
förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska
anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive
kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som
de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda
förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den
statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått

skattereduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan
reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig
fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av
reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda
beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion
enligt 67 kap. 5�9 d, 34, 35, 46�48 och 53�64 §§ inkomstskattelagen ska
dock anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller
följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt
första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska
inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomst.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2022.

1 Prop. 2021/22:228, bet. 2021/22:SkU29, rskr. 2021/22:373.
2 Senaste lydelse 2020:1165.

SFS

2022:1071

Publicerad
den

29 juni 2022

background image

2

SFS

2022:1071

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.