SFS 2004:983 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2004:983 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
040983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a § lagen (1986:468) om avräk-

ning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

2 a §

2 Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse

och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) om inte an-
nat anges eller framgår av sammanhanget. Med termen dubbelbeskattnings-
avtal avses detsamma som termen skatteavtal i inkomstskattelagen.

Vad som i denna lag sägs om dubbelbeskattningsavtal skall gälla också i

fråga om det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges
Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på beskatt-

ningsår som börjar efter utgången av år 2004.

2. Bestämmelserna i 2 a § andra stycket tillämpas dock från och med den

1 januari året efter det år då lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges
Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
träder i kraft.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36.

2 Senaste lydelse 2000:1343.

SFS 2004:983

Utkom från trycket
den 23 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.