SFS 2003:1088 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2003:1088 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
031088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 4 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om av-

räkning av utländsk skatt

dels att 1, 11 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 18�22 §§, samt när-

mast före 18 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2 Om en obegränsat skattskyldig har haft intäkt, eller om en begränsat

skattskyldig har haft intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
b) för vilken han beskattats i utländsk stat, och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra där-

ifrån,
har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning av den
del av den utländska skatten som belöper sig på intäkten rätt att erhålla ned-
sättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt enligt 4�13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall en fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall betala fastighetsskatt för en pri-
vatbostad som är belägen utomlands.

Vid tillämpning av denna paragraf och 4�13 §§ skall det bortses från
� lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk

person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,

� statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
� utländsk skatt på sådana inkomster.

11 §

3 Till den del avräkning inte kunnat erhållas från den svenska skatt

som beräknas för det taxeringsår då avräkning enligt 4 § andra stycket skall
ske, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt överstiger det enligt 6 §
beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige berättigad att senast för tredje
taxeringsåret därefter på yrkande erhålla avräkning av det överskjutande be-
loppet.

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket av-

räkning högst får ske inte överstiga det för det året enligt 6 § beräknade

1 Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6, rskr. 2003/04:78.

2 Senaste lydelse 2003:229.

3 Senaste lydelse 1990:1443.

SFS 2003:1088

Utkom från trycket
den 12 december 2003

background image

2

SFS 2003:1088

spärrbeloppet. Om den skattskyldige yrkar avräkning för avräkningsbara ut-
ländska skatter som enligt bestämmelserna i 4 § andra stycket är hänförliga
till olika år skall avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare
år alltid avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

13 §

4 Den skattskyldige skall lägga fram den utredning som behövs för

prövning av fråga om avräkning av utländsk skatt.

Har den skattskyldige visat att förutsättningar för avräkning föreligger

samtidigt som han inte förmår lämna samtliga de uppgifter som är nödvän-
diga för tillämpning av ovan angivna bestämmelser, får avräkning ske med
skäligt belopp.

Avräkning enligt 11 § får bara ske för sådant avräkningsbart överskju-

tande belopp vars storlek den skattskyldige kan visa.

Nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt på utländska
lågbeskattade inkomster

18 § Delägare i en utländsk juridisk person som skall ta upp sin andel av
sådan persons lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 13 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229), har rätt att genom avräkning av utländska skatter som
belöper på sådana inkomster och som betalats av den utländska juridiska
personen erhålla nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt
19�22 §§.

19 § Avräkning enligt 18 § får ske med ett belopp som motsvarar summan
av den eller de utländska juridiska personernas utländska skatter på lågbe-
skattade inkomster multiplicerad med det eller de andelstal som, enligt 39 a
kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), använts vid fastställandet av de
lågbeskattade inkomster som delägaren tagit upp.

Avräkning får dock ske högst med ett belopp (spärrbelopp) motsvarande

den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräk-
ning, hänför sig till de lågbeskattade inkomsterna (intäkterna efter avdrag för
kostnader). Vid beräkning av spärrbeloppet skall vad som föreskrivs i 7 § i
tillämpliga delar gälla på motsvarande sätt.

20 § Avräkning skall i första hand ske från statlig inkomstskatt på de låg-
beskattade inkomsterna. Till den del denna statliga inkomstskatt understiger
vad som enligt 18, 19 och 21 §§ får avräknas, skall avräkning ske från kom-
munal inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna.

Avräkning skall ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det

år då den lågbeskattade inkomsten som beskattats i utländsk stat medtagits
vid taxering här.

21 § Till den del avräkning inte kunnat erhållas från den svenska skatt som
beräknas för det taxeringsår då avräkning enligt 20 § andra stycket skall ske,
därför att den avräkningsbara utländska skatten överstiger det enligt 19 § an-
dra stycket beräknade spärrbeloppet, är delägaren berättigad att senast för

4 Senaste lydelse 1993:943.

background image

3

SFS 2003:1088

tredje taxeringsåret därefter på yrkande erhålla avräkning av det överskju-
tande beloppet.

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket av-

räkning högst får ske inte överstiga det spärrbelopp som beräknats för det
året enligt 19 § andra stycket. Om delägaren yrkar avräkning för avräknings-
bara utländska skatter som enligt bestämmelserna i 20 § andra stycket är
hänförliga till olika år, skall avräkning ske så att utländska skatter hänförliga
till tidigare år alltid avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

22 § Delägare i en utländsk juridisk person skall lägga fram den utredning
som behövs för prövning av frågan om avräkning av utländsk skatt.

Har delägaren visat att förutsättningar för avräkning föreligger samtidigt

som han inte förmår lämna samtliga de uppgifter som är nödvändiga för till-
lämpning av bestämmelserna i 18�20 §§, får avräkning ske med skäligt be-
lopp.

Avräkning enligt 21 § får bara ske för sådant avräkningsbart överskju-

tande belopp vars storlek delägaren kan visa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på beskatt-

ningsår som börjar efter utgången av år 2003. �ldre bestämmelser tillämpas
fortfarande på beskattningsår som har påbörjats tidigare.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.