SFS 2000:1343 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2000:1343 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
001343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1986:468) om avräk-

ning av utländsk skatt skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse

och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) om inte an-
nat anges eller framgår av sammanhanget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108.

SFS 2000:1343

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.