SFS 2000:1349 Lag om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2000:1349 Lag om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
001349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt i stället för deras lydelse enligt lagen
(1999:1255) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 §

Om en obegränsat skattskyldig har haft intäkt, eller om en begränsat

skattskyldig har haft intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
b) för vilken han beskattats i utländsk stat, och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra där-

ifrån,

har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning av

den del av den utländska skatten som belöper sig på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt enligt
4�13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall en fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall betala fastighetsskatt för en pri-
vatbostad som är belägen utomlands.

Om ett företag vid en prövning enligt 24 kap. 20 § inkomstskattelagen

inte kan visa att inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen
är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt nämnda lag av ett svenskt fö-
retag med motsvarande inkomster men övriga förutsättningar för skattefrihet
för utdelningen är uppfyllda, gäller följande. Utöver den avräkning som
medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företa-
get rätt att genom avräkning erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt med
ett belopp som motsvarar tretton procent av utdelningens bruttobelopp. Vid
en sådan avräkning gäller 4�13 §§ i tillämpliga delar.

2 §

Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket föreligger inte om statlig in-

komstskatt, kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländ-
ska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Med att den utländska in-
täkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses även fall då någon intäkt
av en privatbostad som är belägen utomlands inte uppburits men, om sådan
intäkt hade uppburits, denna omfattats av dubbelbeskattningsavtal. Rätt till

1

Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108.

SFS 2000:1349

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

2

SFS 2000:1349

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

avräkning enligt 1 § andra stycket föreligger inte om statlig fastighetsskatt
omfattas av dubbelbeskattningsavtal.

Vid avräkning med stöd av dubbelbeskattningsavtal tillämpas dock 4�

13 §§.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte då en begränsat skattskyl-

dig har rätt till avräkning av utländsk skatt enligt 1 § första stycket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt i stället för deras lydelse enligt lagen
(1999:1255) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 §

Om en obegränsat skattskyldig har haft intäkt, eller om en begränsat

skattskyldig har haft intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
b) för vilken han beskattats i utländsk stat, och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra där-

ifrån,

har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning av

den del av den utländska skatten som belöper sig på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt enligt
4�13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall en fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall betala fastighetsskatt för en pri-
vatbostad som är belägen utomlands.

Om ett företag vid en prövning enligt 24 kap. 20 § inkomstskattelagen

inte kan visa att inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen
är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt nämnda lag av ett svenskt fö-
retag med motsvarande inkomster men övriga förutsättningar för skattefrihet
för utdelningen är uppfyllda, gäller följande. Utöver den avräkning som
medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företa-
get rätt att genom avräkning erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt med
ett belopp som motsvarar tretton procent av utdelningens bruttobelopp. Vid
en sådan avräkning gäller 4�13 §§ i tillämpliga delar.

2 §

Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket föreligger inte om statlig in-

komstskatt, kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländ-
ska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Med att den utländska in-
täkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses även fall då någon intäkt
av en privatbostad som är belägen utomlands inte uppburits men, om sådan
intäkt hade uppburits, denna omfattats av dubbelbeskattningsavtal. Rätt till

1

Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108.

SFS 2000:1349

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

2

SFS 2000:1349

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

avräkning enligt 1 § andra stycket föreligger inte om statlig fastighetsskatt
omfattas av dubbelbeskattningsavtal.

Vid avräkning med stöd av dubbelbeskattningsavtal tillämpas dock 4�

13 §§.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte då en begränsat skattskyl-

dig har rätt till avräkning av utländsk skatt enligt 1 § första stycket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.