SFS 2011:72 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2011:72 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
110072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 §, 2 kap. 9 och 10 §§ samt

3 kap. 1 och 2 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha
följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen

av begäran om avräkning av utländsk skatt. Om den som är skattskyldig
enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel begär avräkning av utländsk skatt, ska dock sådana uppgifter
lämnas av pensionssparinstitut som anges i 1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande.

Om det framgår att det finns förutsättningar för avräkning trots att

samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av denna lag inte
kan lämnas, får avräkning ske med skäligt belopp. Avräkning enligt
2 kap. 17 §, 3 kap. 4 § eller 4 kap. 4 § får dock bara ske för överskjutande
belopp som den skattskyldige kan visa.

2 kap.

9 §

3

Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska

skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärr-
beloppet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som,
beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

1. de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och
2. andra inkomster som tagits med vid taxeringen och som är hänförliga

till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller
utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i
utländsk stat eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det aktuella årets taxering har gjort avdrag

enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som

1 Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.

2 Senaste lydelse 2008:1350.

3 Senaste lydelse 2008:1350.

SFS 2011:72

Utkom från trycket
den 8 februari 2011

background image

2

SFS 2011:72

anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget
inte har gjorts.

Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får

dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

1. statliga och kommunala inkomstskatt, och
2. avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661)

om avkastningsskatt på pensionsmedel.

10 §

4

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de ut-

ländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför
sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig
till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och
kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska
förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska
anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive
kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som
de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda
förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den
statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skatte-

reduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion
anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt
respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som
respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda
skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 67 kap. 5�
9 §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal
inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller
följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt
första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska
inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomst.

3 kap.

1 §

5

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 1�3 och 5 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt
rätt att få nedsättning av sådan avkastningsskatt. Om inte annat följer av 3 §,
ska avräkning ske av utländsk skatt som har betalats under kalenderåret
närmast före beskattningsåret och som belöper på sådan avkastning, på den
skattskyldiges utländska tillgångar, som vid beräkning av avkastningsskatt
på pensionsmedel ingår i kapitalunderlaget för beskattningsåret.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen om avkastningsskatt på

pensionsmedel har, till den del den statliga och kommunala inkomstskatten
sammanlagt understiger vad som enligt 2 kap. får avräknas, genom

4 Senaste lydelse 2009:540.

5 Senaste lydelse 2008:1350.

background image

3

SFS 2011:72

avräkning av utländsk skatt rätt att till denna del få nedsättning av sådan
avkastningsskatt.

2 §

6

Innehav i en delägarbeskattad juridisk person som avses i 5 kap.

inkomstskattelagen (1999:1229) anses som en utländsk tillgång till den del
som tillgångarna i den delägarbeskattade juridiska personen hade ansetts
som utländska om de i stället innehafts direkt av den som är skattskyldig till
avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 1�3 eller 5 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel. Motsvarande gäller vid indirekta
innehav av delägarbeskattade juridiska personer genom sådana personer.

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt,

ska sådan skatt anses ha betalats av den som är skattskyldig till
avkastningsskatt för andelen. Av den delägarbeskattade juridiska personens
sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på den som är
skattskyldig till avkastningsskatt som motsvarar den andel som denne
beskattas för.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid

2012 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2008:1350.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.