SFS 2011:1275 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2011:1275 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
111275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7, 9, 14, 15 och 17 §§ samt

4 kap. 3 och 4 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha
följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del

den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får av-
räknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den intäkt som

beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet. När det är fråga
om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga fastig-
hetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som beräknats på
schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk skatt som beslu-
tas samma år som den utländska skatten fastställts.

9 §

3

Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska

skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbelop-
pet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräk-
nad utan sådan avräkning, hänför sig till

1. de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och
2. andra inkomster som har ingått i underlaget för beslut om slutlig skatt

och som är hänförliga till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som ut-
gör ränta, royalty eller utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk
person med hemvist i utländsk stat eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det aktuella årets beskattning har gjort avdrag

enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som
anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget
inte har gjorts.

Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får

dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

1. statliga och kommunala inkomstskatt, och

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2008:1350.

3 Senaste lydelse 2011:72.

SFS 2011:1275

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1275

2. avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661)

om avkastningsskatt på pensionsmedel.

14 §

4

Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men in-

gå i underlaget för beslut om slutlig skatt (alternativ exempt), ska varken den
svenska skatten på inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid be-
räkningen av spärrbeloppet enligt 9 §.

15 §

5

Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske,

ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som
den skattskyldige, vid det aktuella årets beslut om slutlig skatt eller annat års
beslut om slutlig skatt, har fått genom att den utländska skatten dragits av.

Om avdrag för utländsk skatt har gjorts bara för en del av den skatt som

enligt 7 § andra stycket är hänförlig till ett visst år och om avräkning bara
delvis ska ske för detta års utländska skatt, ska i första hand avräkning ske av
utländsk skatt för vilken avdrag inte har gjorts.

17 §

6

Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett

visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 7 § andra stycket, där-
för att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det enligt
9 § beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berättigad att
senast för det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår få
avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning

högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 9 §. Om den skatt-
skyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 7 § andra stycket är
hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga
till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

4 kap.

3 §

7

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt på de lågbe-

skattade inkomsterna. Till den del den statliga inkomstskatten understiger
vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske
från kommunal inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna.

Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den lågbeskat-

tade inkomsten som beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för be-
slutet.

4 §

8

Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett

visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 3 § andra stycket, där-
för att summan avräkningsbar utländsk skatt överstiger det årets spärrbelopp
enligt 2 § andra stycket, är delägaren efter begäran berättigad att senast för
det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår få avräkning av
det överskjutande beloppet.

4 Senaste lydelse 2008:1350.

5 Senaste lydelse 2008:1350.

6 Senaste lydelse 2008:1350.

7 Senaste lydelse 2008:1350.

8 Senaste lydelse 2008:1350.

background image

3

SFS 2011:1275

För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning

högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket.
Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 § andra
stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter
hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till se-
nare år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 2 kap. 9, 14 och 15 §§ i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.