SFS 2011:1274 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2011:1274 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
111274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt att det i lagen ska införas tre nya paragrafer,
2 kap. 1 a, 10 a och 10 b §§, av följande lydelse.

2 kap.

1 a §

Vid tillämpning av detta kapitel ska en utländsk intäkt anses ha tagits

upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229) även om intäkten enligt 42 kap.
42 § samma lag inte ska tas upp.

10 a §

Vid tillämpning av 10 § ska utländska intäkter som avses i 1 a § inte

tas med i den sammanlagda kapitalinkomsten.

10 b §

Vid tillämpning av 10 § får utländska intäkter som avses i 1 a § tas

med i de utländska kapitalinkomsterna endast till den del de, för ett visst be-
skattningsår, sammanlagt inte överstiger den schablonintäkt som ska tas upp
till beskattning enligt 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1274

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.