SFS 2011:1332 Lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike / SFS 2011:1332 Lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
111332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för
vissa ersättningar från �sterrike;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1988:1461) om skattefrihet

för vissa ersättningar från �sterrike ska ha följande lydelse.

1 §

Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i

�sterrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfs-
fondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst
för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1332

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.