SFS 1988:593

880593.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.i

SFS 1988:593 Lag

Utkom från trycket

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

den 17 juni 1988

Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på

kvarlåtenskap, arv och gåva;

utfärdad den 5 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvika nde av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som Sverige

samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 8 oktober 19 80
skall tillsammans med det protokoll om ändring i avtalet som underteckna­
des den 21 december 1987, gälla för Sveriges del. Avtalets genom protokol­

let ändrade lydelse framgår av bilagan till de nna lag.

2 § Skattskyldig som på grund av detta avtal önskar erhålla skattelind­

ring kan enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift
av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattn ing skriftligen ansöka om
detta hos kammarkollegiet. Sådan ansökan bör inges inom sex år från.
tidpunkten för händelsen som föran ledde skattskyldighet eller inom ett år
från den sista dagen då skatt för vilken avräkning medges förfaller till

betalning, om sistnämnda tidpunkt inträffar senare (jfr art. 13 i avtalet).

3 § Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges med erläggande av

det lägsta av följande belopp, nämligen antingen den skatt som erlagts elleri

kan antas komma att erläggas i Storbritannien och Nordirland för egendom'

som enligt avtalet får beskattas dä r, eller den del av den svenska ska tten
som vid en proportionell fördelning belöper på samma egendom. I fall somj
avses i artikel 12 punkt 4 i avtalet får dock anstånd inte medges med högre;

belopp än som återstår efter avräkning av den skatt som där anges.

i

4 § Om en person anser att det har vidtagits någon åtgärd som för hononi

medfört eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i avtalet stridan­

de beskattning, får han göra framställning om rättelse enligt artikel 14

punkt 1 i avtalet. Sådan framställn ing skall göras hos regeringen och bö r

ges in inom den tidrymd som anges i 2 §.

1234

' Prop. 1987/88; 132, SkU 34, rskr. 228.

¬

background image

Bilaga

SFS 1988:593

Convention between the Gov­

ernment of the United King­

dom of Great Britain and

Northern Ireland and the

Government of the Kingdom

of Sweden for the avoidance

of double taxation and the

prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on esta­

tes of deceased persons and

inheritances and on gifts

The Government of the United

Kingdom of Great Britain and Nor­
thern Ireland and the Government

of the Kin gdom of Sweden;

Desiring to conclude a new

Convention for the avoidance of
double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to
taxes on estates of deceased per­
sons and inheritances and on gifts;

Have agreed as follows:

Article I
Personal Scope

This Convention shall apply to

any person who is within the scope
of a tax which is the subject of this
Convention.

Avtal mellan Konungariket

Sveriges regering och Det

Förenade Konungariket Stor­

britannien och Nordirlands

regering för undvikande av

dubbelbeskattning och för­

hindrande av skatteflykt be­

träffande skatter på kvarlå-

tenskap, arv och gåva

Konungariket Sveriges regering

och Det Förenade Konungariket

Storbritannien och Nordirlands re­
gering, vilka önskar ingå ett nytt
avtal för undvikande av dubbelbe­
skattning och förhindrande av skat­

teflykt beträffande skatter på kvar-
låtenskap, arv och gåva, har kom­
mit överens om följande:

Artikel 1
Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal gäller beträffande

person som omfattas av skatt på
vilken avtalet tillämpas.

. Artide 2*

Taxes Covered

, ^ K

(1) The taxes which are the

;§tjbject of t his Convention are:

(a) in the United Kingdom, the

capital transfer tax and the inheri­

tance tax;

(b) in Sweden, the inheritance

tax and th e gift tax.

"(2) This Convention shall also

apply t o any identical or substanti-

lally similar taxes which are impo-

'sed by either Contracting State af­

ter the date of signature of this

Convention in addition to or in pla­
ce of, the taxes referred to above.

Artikel 2*

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är:

a) I d et Förenade Konungariket,

skatten på överlåtelse av förmögen­

het och arvsskatten;

b) i Sverige, arvsskatten och

gåvoskatten.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck­
nandet av avtalet uttages i endera

staten vid sidan av eller i stället för
de ovannämnda skatterna.

* An. 2 har erhållit denna lydelse genom prolokoiiet den 21 december 1987.

1235

¬

background image

SFS 1988:593

Article 3

General Definitions

(D* In this Convention, unless

the context otherwise requires:

(a) the term "United Kingdom"

means Great Britain and Northern

Ireland;

(b) the term "Sweden" means

the Kingdom of Sweden;

(c) the term "national" means:

(i) in relation to the United

Kingdom, any British citizen or any
British subject not possessing the
citizenship of any other Com­

monwealth country or territory
provided he had the right of abode
in t he United Kingdom at the time
of the death or transfer or at any
other time at which his domicile

falls to be determined;

(ii) in relation to Sweden, any

individual possessing Swedish na­
tionality;

(d) the term "tax" means:

(i) the capital transfer tax or

the inheritance tax imposed in the

United Kingdom; or

(ii) the inheritance tax or the

gift tax imposed in Sweden; or

(iii) any other tax imposed by a

Contracting State to which this
Convention applies by virtue of the

provisions of paragraph (2) of Ar­

ticle 2, as the context requires;

(e) the terms "a Contracting Sta­

te" and "the other Contracting Sta­
te" mean the United Kingdom or

Sweden as the context requires;

(0 the term "competent authori­

ty" means, in the case of the Uni­
ted Kingdom, the Commissioners

of Inland Revenue or their authori­
sed representative, and, in the case
of Sweden, the Minister of Fi­

nance. his authorised representa­
tive or the authority duly designa­

ted as competent authority for the

purposes of this Convention.

1236

Artikel 3
Allmänna definitioner

1.* Där icke sammanhanget för­

anleder annat, har i de tta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven bety­
delse:

a) Uttrycket "Det Förenade

Konungariket" åsyftar Storbritan­
nien och Nordirland.

b) Uttrycket "Sverige" åsyftar

Konungariket Sverige.

c)

Uttrycket

"medborgare"

åsyftar:

1) beträffande Det Förenade

Konungariket, vaije brittisk med­
borgare eller vaije brittisk underså­
te som inte har medborgarskap i an­
nat land eller territorium inom

Samväldet, under förutsättning att

han hade hemortsrätt i Det Förena ­

de Konungariket vid dödsfallet el­

ler överlåtelsen eller vid vaije an­

nan tidpunkt då hans hemvist skall

bestämmas;

2) beträffande Sverige, varje

fysisk person med svenskt medbor­
garskap.

d) Uttrycket "skatt" åsyftar:

1) skatten på överlåtelse av

förmögenhet eller arvsskatten som

uttages i Det Förenade Konungari­
ket eller

2) arvsskatten eller gåvoskat­

ten som uttages i Sverige eller

3) v aije annan av en avtalsslu­

tande stat uttagen skatt på vilken

detta avtal tillämpas enligt bestäm­

melserna i artikel 2 punkt 2, allt­

efter som sammanhanget kräver.

e) Uttrycken "en avtalsslutande

stat" och "den andra avtalsslutan­
de staten" åsyftar Det Förenade

Konungariket eller Sverige alltefter

som sammanhanget kräver.

O Uttrycket "behörig myndig­

het" åsyftar, beträffande Det För­

enade Konungariket, "the Com­

missioners of Inland Revenue" el­
ler deras befullmäktigade ombud
samt. beträffande Sverige, finans­
ministern. dennes befullmäktigade

ombud eller den myndighet åt vil­

ken i vederbörlig ordning uppdra-

gits att vara behörig myndighet vid

tillämpningen av avtalet.

* Ar t .t pun kt 1 h ar erhållit denna lydelse genom protokollet den 21 december 1987.

¬

background image

, (2) As regards the application of

this Convention by a Contracting

State any term not otherwise de­

fined shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning

which it has under the law of that

Contracting State relating to the

taxes which are the subject of this

Convention.

2. Då en avtalsslutande stat till-

lämpar detta avtal anses, såvida

icke sammanhanget föranleder an­

nat, varje däri förekommande ut­

tryck, vars innebörd icke angivits

särskilt, ha den betydelse som ut­

trycket har enligt den statens lag­

stiftning rörande sådan s katter som

omfattas av avtalet.

SFS 1988; 593

Artide 4
Fiscal Domicile

(D* For the purposes of this

Convention, a person was domici­

led;

(a) in the United Kingdom, if he

was domiciled in the United King­

dom in accordance with its law or is

treated as so domiciled for the pur­

poses of a tax which is the subject

of this Convention;

(b) in Swed en, if he was a resi­

dent of Sweden in accor dance with

its law governing a tax which is the

subject of this Convention or if he

was a national of Sweden.

(2) Where by reason of the provi­

sions of paragraph (1) of this Article

an individual was domiciled in both

Contracting States, then his sta tus

shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be do­

miciled in the Contracting State in

which he had a permanent home

available to him. If he ha d a perma­

nent hom e available to him in both

Contracting States, the domicile

shall be deemed to be in the Con­

tracting State with which his per­

sonal and economic relations were

closer (centre of vital interest s);

(b) if the Contracting State in

which he had his centre of vital in­

terests cannot be determined, or if

he ha d not a permanent home a v­

ailable to him in eithe r Contracting

State, the domicile shall be deemed

to be in the Contracting State in

which he ha d an habitual abode;

(c) if he had an habitual abode in

both Contr acting States or in nei­

ther of them , the domicile shall be

deemed to be in the Contracting

Artikel 4

Skatterättsligt hemvist

1.* Vid tillämpningen av detta

avtal hade en person hemvist:

a) i Det Förena de Konungariket,

om han var bosatt i Det Förenade

Konungariket enligt dess lagstift­

ning eller behandlas som där bosatt

vid uttagandet av skatt som omfat­

tas av detta avtal;

b) i Sverige, om han var bosatt i

Sverige enligt svensk lagstiftning

om skatt på vilken detta avtal till-

lämpas eller om han var svensk

medborgare.

2. Då på grund av bestämmelser­

na i punkt I av denna artikel fysisk

person hade hemvist i båda avtals­

slutande staterna, fastställes hans

hemvist enligt följande regler;

a) Han anses ha hemvist i den

avtalsslutande stat där han hade ett

hem som stadigvarande stod till

hans förfogande. Om han hade ett

sådant hem i båda avtalsslutande

staterna, anses han ha hemvist i

den avtalsslutande stat med vilken

hans personliga och ekonomiska

förbindelser var starkast (centrum

för levnadsintressena).

b) Om det icke kan avgöras i vil ­

ken avtalsslutande stat han hade

centrum för sina levnadsintressen

eller om han icke i någondera av­

talsslutande staten hade ett hem

som stadigvarande stod till hans

förfogande, anses han ha hemvist i

den avtalsslutande stat där han sta­

digvarande vistades.

c) Om han stadigvarande vista­

des i båda avtalsslutande staterna

eller om han icke vistades stadig va­

rande i någon av dem, anses han ha

1237

* Art. 4 punkt 1 har erhål lit denna lydelse genom protokollel den 21 dec ember 19H7.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.