SFS 1988:593

880593.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.i

SFS 1988:593 Lag

Utkom från trycket

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

den 17 juni 1988

Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på

kvarlåtenskap, arv och gåva;

utfärdad den 5 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvika nde av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som Sverige

samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 8 oktober 19 80
skall tillsammans med det protokoll om ändring i avtalet som underteckna­
des den 21 december 1987, gälla för Sveriges del. Avtalets genom protokol­

let ändrade lydelse framgår av bilagan till de nna lag.

2 § Skattskyldig som på grund av detta avtal önskar erhålla skattelind­

ring kan enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift
av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattn ing skriftligen ansöka om
detta hos kammarkollegiet. Sådan ansökan bör inges inom sex år från.
tidpunkten för händelsen som föran ledde skattskyldighet eller inom ett år
från den sista dagen då skatt för vilken avräkning medges förfaller till

betalning, om sistnämnda tidpunkt inträffar senare (jfr art. 13 i avtalet).

3 § Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges med erläggande av

det lägsta av följande belopp, nämligen antingen den skatt som erlagts elleri

kan antas komma att erläggas i Storbritannien och Nordirland för egendom'

som enligt avtalet får beskattas dä r, eller den del av den svenska ska tten
som vid en proportionell fördelning belöper på samma egendom. I fall somj
avses i artikel 12 punkt 4 i avtalet får dock anstånd inte medges med högre;

belopp än som återstår efter avräkning av den skatt som där anges.

i

4 § Om en person anser att det har vidtagits någon åtgärd som för hononi

medfört eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i avtalet stridan­

de beskattning, får han göra framställning om rättelse enligt artikel 14

punkt 1 i avtalet. Sådan framställn ing skall göras hos regeringen och bö r

ges in inom den tidrymd som anges i 2 §.

1234

' Prop. 1987/88; 132, SkU 34, rskr. 228.

¬

background image

Bilaga

SFS 1988:593

Convention between the Gov­

ernment of the United King­

dom of Great Britain and

Northern Ireland and the

Government of the Kingdom

of Sweden for the avoidance

of double taxation and the

prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on esta­

tes of deceased persons and

inheritances and on gifts

The Government of the United

Kingdom of Great Britain and Nor­
thern Ireland and the Government

of the Kin gdom of Sweden;

Desiring to conclude a new

Convention for the avoidance of
double taxation and the prevention
of fiscal evasion with respect to
taxes on estates of deceased per­
sons and inheritances and on gifts;

Have agreed as follows:

Article I
Personal Scope

This Convention shall apply to

any person who is within the scope
of a tax which is the subject of this
Convention.

Avtal mellan Konungariket

Sveriges regering och Det

Förenade Konungariket Stor­

britannien och Nordirlands

regering för undvikande av

dubbelbeskattning och för­

hindrande av skatteflykt be­

träffande skatter på kvarlå-

tenskap, arv och gåva

Konungariket Sveriges regering

och Det Förenade Konungariket

Storbritannien och Nordirlands re­
gering, vilka önskar ingå ett nytt
avtal för undvikande av dubbelbe­
skattning och förhindrande av skat­

teflykt beträffande skatter på kvar-
låtenskap, arv och gåva, har kom­
mit överens om följande:

Artikel 1
Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal gäller beträffande

person som omfattas av skatt på
vilken avtalet tillämpas.

. Artide 2*

Taxes Covered

, ^ K

(1) The taxes which are the

;§tjbject of t his Convention are:

(a) in the United Kingdom, the

capital transfer tax and the inheri­

tance tax;

(b) in Sweden, the inheritance

tax and th e gift tax.

"(2) This Convention shall also

apply t o any identical or substanti-

lally similar taxes which are impo-

'sed by either Contracting State af­

ter the date of signature of this

Convention in addition to or in pla­
ce of, the taxes referred to above.

Artikel 2*

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är:

a) I d et Förenade Konungariket,

skatten på överlåtelse av förmögen­

het och arvsskatten;

b) i Sverige, arvsskatten och

gåvoskatten.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck­
nandet av avtalet uttages i endera

staten vid sidan av eller i stället för
de ovannämnda skatterna.

* An. 2 har erhållit denna lydelse genom prolokoiiet den 21 december 1987.

1235

¬

background image

SFS 1988:593

Article 3

General Definitions

(D* In this Convention, unless

the context otherwise requires:

(a) the term "United Kingdom"

means Great Britain and Northern

Ireland;

(b) the term "Sweden" means

the Kingdom of Sweden;

(c) the term "national" means:

(i) in relation to the United

Kingdom, any British citizen or any
British subject not possessing the
citizenship of any other Com­

monwealth country or territory
provided he had the right of abode
in t he United Kingdom at the time
of the death or transfer or at any
other time at which his domicile

falls to be determined;

(ii) in relation to Sweden, any

individual possessing Swedish na­
tionality;

(d) the term "tax" means:

(i) the capital transfer tax or

the inheritance tax imposed in the

United Kingdom; or

(ii) the inheritance tax or the

gift tax imposed in Sweden; or

(iii) any other tax imposed by a

Contracting State to which this
Convention applies by virtue of the

provisions of paragraph (2) of Ar­

ticle 2, as the context requires;

(e) the terms "a Contracting Sta­

te" and "the other Contracting Sta­
te" mean the United Kingdom or

Sweden as the context requires;

(0 the term "competent authori­

ty" means, in the case of the Uni­
ted Kingdom, the Commissioners

of Inland Revenue or their authori­
sed representative, and, in the case
of Sweden, the Minister of Fi­

nance. his authorised representa­
tive or the authority duly designa­

ted as competent authority for the

purposes of this Convention.

1236

Artikel 3
Allmänna definitioner

1.* Där icke sammanhanget för­

anleder annat, har i de tta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven bety­
delse:

a) Uttrycket "Det Förenade

Konungariket" åsyftar Storbritan­
nien och Nordirland.

b) Uttrycket "Sverige" åsyftar

Konungariket Sverige.

c)

Uttrycket

"medborgare"

åsyftar:

1) beträffande Det Förenade

Konungariket, vaije brittisk med­
borgare eller vaije brittisk underså­
te som inte har medborgarskap i an­
nat land eller territorium inom

Samväldet, under förutsättning att

han hade hemortsrätt i Det Förena ­

de Konungariket vid dödsfallet el­

ler överlåtelsen eller vid vaije an­

nan tidpunkt då hans hemvist skall

bestämmas;

2) beträffande Sverige, varje

fysisk person med svenskt medbor­
garskap.

d) Uttrycket "skatt" åsyftar:

1) skatten på överlåtelse av

förmögenhet eller arvsskatten som

uttages i Det Förenade Konungari­
ket eller

2) arvsskatten eller gåvoskat­

ten som uttages i Sverige eller

3) v aije annan av en avtalsslu­

tande stat uttagen skatt på vilken

detta avtal tillämpas enligt bestäm­

melserna i artikel 2 punkt 2, allt­

efter som sammanhanget kräver.

e) Uttrycken "en avtalsslutande

stat" och "den andra avtalsslutan­
de staten" åsyftar Det Förenade

Konungariket eller Sverige alltefter

som sammanhanget kräver.

O Uttrycket "behörig myndig­

het" åsyftar, beträffande Det För­

enade Konungariket, "the Com­

missioners of Inland Revenue" el­
ler deras befullmäktigade ombud
samt. beträffande Sverige, finans­
ministern. dennes befullmäktigade

ombud eller den myndighet åt vil­

ken i vederbörlig ordning uppdra-

gits att vara behörig myndighet vid

tillämpningen av avtalet.

* Ar t .t pun kt 1 h ar erhållit denna lydelse genom protokollet den 21 december 1987.

¬

background image

, (2) As regards the application of

this Convention by a Contracting

State any term not otherwise de­

fined shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning

which it has under the law of that

Contracting State relating to the

taxes which are the subject of this

Convention.

2. Då en avtalsslutande stat till-

lämpar detta avtal anses, såvida

icke sammanhanget föranleder an­

nat, varje däri förekommande ut­

tryck, vars innebörd icke angivits

särskilt, ha den betydelse som ut­

trycket har enligt den statens lag­

stiftning rörande sådan s katter som

omfattas av avtalet.

SFS 1988; 593

Artide 4
Fiscal Domicile

(D* For the purposes of this

Convention, a person was domici­

led;

(a) in the United Kingdom, if he

was domiciled in the United King­

dom in accordance with its law or is

treated as so domiciled for the pur­

poses of a tax which is the subject

of this Convention;

(b) in Swed en, if he was a resi­

dent of Sweden in accor dance with

its law governing a tax which is the

subject of this Convention or if he

was a national of Sweden.

(2) Where by reason of the provi­

sions of paragraph (1) of this Article

an individual was domiciled in both

Contracting States, then his sta tus

shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be do­

miciled in the Contracting State in

which he had a permanent home

available to him. If he ha d a perma­

nent hom e available to him in both

Contracting States, the domicile

shall be deemed to be in the Con­

tracting State with which his per­

sonal and economic relations were

closer (centre of vital interest s);

(b) if the Contracting State in

which he had his centre of vital in­

terests cannot be determined, or if

he ha d not a permanent home a v­

ailable to him in eithe r Contracting

State, the domicile shall be deemed

to be in the Contracting State in

which he ha d an habitual abode;

(c) if he had an habitual abode in

both Contr acting States or in nei­

ther of them , the domicile shall be

deemed to be in the Contracting

Artikel 4

Skatterättsligt hemvist

1.* Vid tillämpningen av detta

avtal hade en person hemvist:

a) i Det Förena de Konungariket,

om han var bosatt i Det Förenade

Konungariket enligt dess lagstift­

ning eller behandlas som där bosatt

vid uttagandet av skatt som omfat­

tas av detta avtal;

b) i Sverige, om han var bosatt i

Sverige enligt svensk lagstiftning

om skatt på vilken detta avtal till-

lämpas eller om han var svensk

medborgare.

2. Då på grund av bestämmelser­

na i punkt I av denna artikel fysisk

person hade hemvist i båda avtals­

slutande staterna, fastställes hans

hemvist enligt följande regler;

a) Han anses ha hemvist i den

avtalsslutande stat där han hade ett

hem som stadigvarande stod till

hans förfogande. Om han hade ett

sådant hem i båda avtalsslutande

staterna, anses han ha hemvist i

den avtalsslutande stat med vilken

hans personliga och ekonomiska

förbindelser var starkast (centrum

för levnadsintressena).

b) Om det icke kan avgöras i vil ­

ken avtalsslutande stat han hade

centrum för sina levnadsintressen

eller om han icke i någondera av­

talsslutande staten hade ett hem

som stadigvarande stod till hans

förfogande, anses han ha hemvist i

den avtalsslutande stat där han sta­

digvarande vistades.

c) Om han stadigvarande vista­

des i båda avtalsslutande staterna

eller om han icke vistades stadig va­

rande i någon av dem, anses han ha

1237

* Art. 4 punkt 1 har erhål lit denna lydelse genom protokollel den 21 dec ember 19H7.

¬

background image

SFS 1988:593

State of which he was a national;

and

(d) if he was a national of both

Contracting States or of neither of
them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle

the question by mutual agreement.

hemvist i den avtalsslutande stat

där han var medborgare.

d) Om han var medborgare i båda

avtalsslutande staterna eller om

han icke var medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna

frågan genom ömsesidig överens­

kommelse.

1238

Artide 5

General Taxing Rights

(1) Subject to the provisions of

Articles 6, 7 and 8 and the following
provisions of this Article, if the de­

ceased or the transferor was domi­
ciled in a Contracting State at the

time of the death or transfer, pro­
perty shall not be taxable in the

other Contracting State unless he

was a national of that other State at
the time of the death or transfer and

had been domiciled in that other

State within the ten years immedi­
ately preceding that time.

(2) Paragraph (1) of this Article

shall not apply where at the time of
the death or transfer the deceased
or the transferor was domiciled in

Sweden and he

(a) had not been domiciled in

Sweden in accordance with th e law
of Sweden in s even or more of the

ten years immediately preceding

that time; and

(b) was at that time a national of

the United Kingdom but not of

Sweden; and

(c) was at that time domiciled in

the United Kingdom in ac cordance
with the law of the United Kingdom

or treated as so domiciled for the

purposes of a tax which is the

subject of this Convention;

but in such a case, subject to the

provisions of Articles 6, 7 and 8,
property shall not be taxable in

Sweden.

(3) Paragraph (1) of this Article

shall not apply where at the time of

Artikel 5
Allmänna bestämmelser om be­

skattningsrätten

1. Om den avlidne eller �verlåta­

ren hade hemvist i en avtalsslutan­

de stat vid tidpunkten för dödsfallet
eller överlåtelsen skall - om icke
bestämmelserna i artiklarna 6, 7
och 8 samt följande bestämmelser i
denna artikel föranleder annat -
egendom icke beskattas i den andra
avtalsslutande staten, såvida han

icke var medborgare i de nna andra
stat vid tidpunkten för dödsfallet el­
ler överlåtelsen och hade haft

hemvist i den na andra stat inom de
tio åren närmast före denna tid­
punkt.

2. Punkt 1 av denna artikel tilläm­

pas icke i fall då den avlidne eller

överlåtaren vid tidpunkten för
dödsfallet eller överlåtelsen hade

hemvist i Sverige och

a) icke hade varit bosatt i Sverige

enligt svensk lagstiftning under

minst sju år av de tio åren närmast

före denna tidpunkt; och

b) vid denna tidpunkt var med­

borgare i Det Förenade Konungari­
ket men icke svensk medborgare;

samt

c) vid d enna tidpunkt var bosatt i

Det Förenade Konungariket enligt

dess lagstiftning eller behandlades
som bosatt där vid uttagandet av
skatt som omfattas av detta avtal.

1 såd ant fall beskattas egendom

icke i Sver ige, om icke bestämmel­
serna i artiklarna 6, 7 och 8 föranle­

der annat.

3. Punkt 1 av denna artikel tilläm­

pas icke i fall då den avlidne eller

¬

background image

the death or transfer the deceased

or the transferor was domiciled in

the United Kingdom and he

(a) had not been resident in the

United Kingdom in seven or more

of the ten income tax years of as­

sessment ending with the year of

assessment in whi ch that time falls;
and

(b) was at that time a national of

Sweden but not of the United King­

dom; and

(c) had been domiciled in Sweden

within the ten years immediately

preceding that time;

but in such a cas e, subject to the

provisions of Articles 6, 7 and 8 and

of paragraph (4) of this Article, pro­

perty shall not be taxable in the

United Kingdo m.

For the purposes of this para­

graph the question whether an in­

dividual was resident in the United

Kingdom shall be determined as for

the purposes of income tax, but

without regard to any dwelling-ho­

use available in the United King­

dom for his use.

(4) Paragraphs (1) and (3) of this

Article shall not apply in the United

Kingdom to property comprised in

a settlement; but, subject to the

provisions of Articles 6, 7 and 8,

such property shall not be taxable

in the United Kingdom if at the

time when the settlement was made

the settlor was domiciled in Swe­

den unless he was at that time a

national of the United Kingdom

and had been domiciled in the Uni­

ted King dom within the immediate­

ly preceding ten y ears.

(5) If by reason of any of the pre­

ceding paragraphs of this Article

any property would be taxable only

in one Contracting State and tax,

though chargeable, is not paid

(otherwise than as a result of a spe-

överlåtaren vid tidpunkten för

dödsfallet eller överlåtelsen hade

hemvist i Det Förenade Konungari­

ket och

a) icke hade varit bosatt i Det

Förenade Konungariket

under

minst sju år av de närmast föregå­

ende tio beskattningsåren för in­

komstskatt, av vilka det senaste är

det då ifrågavarande tidpunkt infal­

ler; och

b) vid denna tidpunkt var svensk

medborgare men icke medborgare i

Det Förenade Konungariket; samt

c) hade haft hemvist i Sverige

inom de tio åren närmast före den­

na tidpunkt.

I sådant fall beskattas egendom

icke i Det Förenade Konungariket,

om icke bestämmelserna i artiklar­

na 6, 7 och 8 samt i punkt 4 av

denna artikel föranleder annat.

Vid tillämpningen av denna

punkt avgöres frågan huruvida

fysisk person var bosatt i Det För­

enade Konungariket på samma sätt

som vid inkomstbeskattningen,

dock utan hänsyn tagen till bo­

ningshus som står till hans förfo­

gande i Det Förenade Konungari­

ket.

4. Punkterna 1 och 3 av denna

artikel lillämpas icke i Det Förena­

de Konungariket beträffande egen­

dom, som omfattas av förmånsta-

garförordnande. Där icke bestäm­

melserna i artiklarna 6, 7 och 8 för­

anleder annat, beskattas sådan

egendom icke i Det Förenade

Konungariket, om den som medde­

lat förordnande t vid tidpunkten för

förordnandet hade hemvist i Sveri­

ge; sådan beskattning får dock ske,

om han vid denna lidpunkt var

medborgare

i

Det

Förenade

Konungariket och

hade haft

hemvist i Det Förenade Konungari­

ket under de närmast föregående

tio åren.

5. Om egendom på grund av be­

stämmelse i någon av föregående

punkter av denna artikel skall be­

skattas i endast en avtalsslutande

stat men skatt, ehuru den skall

utgå, icke erlägges (av annan anled-

SFS 1988:593

1239

/

¬

background image

SFS 1988:593

cific exemption, deduction, credit
or allowance) in that Contracting

State, tax may be imposed by refe­

rence to that property in the other

Contracting State notwithstanding

that paragraph.

ning än särskild skattebefrielse, av­

drag, avräkning eller nedsättning) i
denna avtalsslutande stat, får skatt

på egendomen uttagas i den andra

avtalsslutande staten utan hinder

av sådan bestämmelse.

Artide 6
Immovable Property

(1) Immovable property may be

taxed in the Contracting State in
which such property is situated.

(2)* The term "immovable pro­

perty" shall have the meaning
which it has under the law of the
Contracting State in which the pro­

perty in question is situated provi­

ded always that debts secured by

mortgage or otherwise shall not be
regarded as immovable property.

The term shall in any case include

property accessory to immovable
property, buildings, livestock and

equipment used in agriculture and

forestry, rights to which the provi­

sions of general law respecting lan­
ded property apply, an interest in

the proceeds of sale of land which

is held o n a trust for sale, usufruct
of immovable property and rights

to variable or fixed payments as

consideration for the working of, or

the right to work, mineral deposits,

sources and other natural resour­
ces; ships, boats and aircraft shall

not be regarded as immovable pro­
perty.

(3) The provisions of paragraphs

(1) and (2) of this Article shall also
apply to immovable property of an
enterprise and to immovable pro­

perty used for the performance of

independent personal services.

Artikel 6
Fast egendom

1. Fast egendom får beskattas i

den avtalsslutande stat där egendo­

men är belägen.

2.* Uttrycket "fast egendom"

har den betydelse som uttrycket
har enligt lagstiftningen i den av­
talsslutande stat där egendomen i

fråga är belägen, dock att fordran,

för vilken fast egendom utgör sä­

kerhet, aldrig anses som fast egen­

dom. Uttrycket inbegriper emeller­

tid alltid egendom som utgör tillbe­

hör till fast egendom, byggnader,

levande och döda inventarier i lant­

bruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka föreskrifterna i allmän lag an­

gående fast egendom är tillämpliga,

andel i intäk t vid försäljning av fast
egendom som står under särskild
förvaltning av en stiftelse ("trust")
för försäljning, nyttjanderätt till fast

egendom samt rätt till föränderliga
eller fasta ersättningar för nyttjan­
det av eller rätten att nyttja mine­

raltillgång, källa eller annan natur­
tillgång. Skepp, båtar och flygplan

anses icke som fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 av denna artikel tillämpas
även på fast egendom som tillhör
företag och på fast egendom som

användes vid utövande av själv­
ständig yrkesverksamhet.

'5;

⬢i

1240

Artide 7

Business Property of a Permanent

Establishment and Assets pertain­

ing to a Fixed Base used for the

Performance of Independent Per­

sonal Services

(1) Except for assets referred to

in Articles 6 and 8 assets forming
part of the business property of a

⬢ Art. 6 punkt 2 har erhållit denna lydelse

Artikel 7

Rörelsetillgångar nedlagda i fast
driftställe och tillgångar hänförliga

till stadigvarande anordning för ut­
övande av självständig yrkesverk­

samhet

I. Med undantag för tillgångar

som avses i artiklarna 6 och 8 får

rörelsetillgångar nedlagda i ett före­

genom protokollet den 21 december 1987.

¬

background image

permanent establishment of an en­
terprise may be taxed in the Con­
tracting State in which the perma­
nent establishment is situated.

(2)(a) For the purposes of this

Convention, the term "permanent
establishment" means a fixed place

of business through which the busi­

ness of an enterprise is wholly or
partly carried on.

(b) The term "permanent estab­

lishment" includes especially:

(i) a place of management;
(ii) a b ranch;

(iii) an office;

(iv) a factory ;
(v) a workshop;
(vi) a mine, an oil or gas well, a

quarry, or any other place of ex­
traction of natural resources; and

(vii) a building site or construc­

tion or installation project which

exists for more than 12 months.

(3) Notwithstanding the provi­

sions of paragraph (2) of this Artic­

le, the term "permanent establish­
ment" shall be deemed not to inclu­

de:

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display, or

delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a slock of

goods or merchandise belonging to

the enterprise solely for the purpo­

se of storage, display or delivery ;

(c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpo­
se of processing by another enter­

prise;

(d) the maintenance of a fixed

place of b usiness solely for the pur­
pose of purchasing goods or mer­
chandise or of collecting informa­
tion, for the enterprise;

(el the maintenance of a fixed

place of bu siness solely for the pur-

. pose of carrying on, for the enter­

prise, any other activity of a prepa-

.ratory or auxiliary character; or

;. (0 the maintenance of a fixed pla­

ce of business solely for any combi­

nation of activities mentioned in

sub-paragraphs (a) to (e) of this pa-

tags fasta driftställe beskattas i den

avtalsslutande stat där det fasta
driftstället är beläget.

2. a) Vid tillämpningen av detta

avtal förstås med uttrycket "fast

driftställe" en stadigvarande affärs-

anordning, där företagets verksam­

het helt eller delvis utövas.

b) Uttrycket "fast driftställe"

omfattar särskilt:

1) plat s för företagsledning,
2) filial,

3) kontor,
4) fabrik,
5) verkstad,
6) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för ut­
vinning av naturtillgång, samt

7) plats för byggnads-, anlägg­

nings- eller installationsarbete, som

varar mer än tolv månader.

3. Utan hinder av bestämmel­

serna i punkt 2 av denna artikel
anses uttrycket "fast driftställe"
icke innefatta:

a) Användning av anordningar

uteslutande för lagring, utställning

eller utlämnande av företaget tillhö­

riga varor;

b) innehav av ett företaget tillhö­

rigt varulager uteslutande för lag­
ring, utställning eller utlämnande;

c) innehav av ett företaget tillhö­

rigt varulager uteslutande för bear­
betning eller förädling genom ett

annat företags försorg;

d) innehav av stadigvarande af­

färsanordning uteslutande för inköp

av varor eller införskaffande av

upplysningar för företaget;

e) innehav av stadigvarande af­

färsanordning uteslutande för att

för företaget bedriva annan verk­
samhet av förberedande eller biträ­
dande art;

f) innehav av stadigvarande af­

färsanordning uteslutande för att

kombinera verksamheter som an­

ges i a )-e) under denna punkt, un-

SFS 1988:593

1241

¬

background image

SFS 1988:593

1242

ragraph provided that the overall

activity of the fixed place of busi­

ness resulting from this combina­
tion is of a preparatory or auxiliary

character.

(4) Except for assets described in

Article 6, assets pertaining to a fix­

ed base used for the performance of

independent personal services may

be taxed in the Contracting State in

which the fixed base is situated.

(5) The provisions of paragraphs

(1) and (4) of this Article shall apply

to an interest in a partnership if t he

business of an enterprise is carried

on, or independent personal servi­

ces are performed, by the partner­
ship.

Article 8
Ships and Aircraft

Ships and aircraft operated in in­

ternational traffic and boats enga­
ged in inland waterways transport,

and movable property pertaining to

the operation of such ships, aircraft

and boats, may be taxed in the
Contracting State in wh ich the pla­

ce of effective management of the
enterprise is situated.

Article 9

Conflict as to the Nature of Proper­

ty

(1) If the deceased or the transfe­

ror was domiciled in a Contracting

State at the time of death or trans­

fer, and

(a) by the law of th at Contracting

State any right or interest is regar­
ded as property not falling within

Articles 6, 7 or 8, but

(b) by the law of the other Con­

tracting State that right or interest

is regarded as property falling with­
in those Articles.

der förutsättning att hela den verk­

samhet som bedrives vid den sta­

digvarande affärsanordningen på

grund av denna kombination är av
förberedande eller biträdande art.

4. Med undantag för tillgångar

som anges i artikel 6 får tillgångar

hänförliga till sta digvarande anord­

ning för utövande av självständig
yrkesverksamhet beskattas i den
avtalsslutande stat där den stadig­

varande anordningen är belägen.

5. Bestämmelserna i pun kterna 1

och 4 av denna artikel tillämpas på
andel i handelsbolag, om ett före­

tags rörelse bedrivs eller självstän­
dig yrkesverksamhet utövas

handelsbolaget.

av

Artikel 8
Skepp och flygplan

Skepp och flygplan, som använ­

des i internationell trafik, och

båtar, som utför transporter på inri­

kes vattenleder, samt lös egendom,

som är hänförlig till användningen
av sådana skepp, flygplan eller

båtar, får beskattas i den avtalsslu­

tande stat där företaget har sin

verkliga ledning.

Artikel 9
Tvist om egendoms art

'y-'

then the Article of the Conven­

tion under which the property falls

shall be determined by the law of
the other Contracting State.

(2) If the deceased or the trans­

feror was domiciled in ne ither Con-

1. Om den avlidne eller överlåta­

ren hade hemvist i en avtalssluten;?

de stat vid tidpunkten för dödsfallet,
eller överlåtelsen och

a) rättighet eller andel enligt

stiftningen i denna avtalsslutaridé
stat anses som egendom, som ej är

hänförlig till artikel 6, 7 eller 8, metl

b) denna rättighet eller andel en­

ligt lagstiftningen i den andra av­

talsslutande staten anses som egen­

dom som är hänförlig till dessa ar^

tiklar,

skall den artikel i av talet till vij?.

ken egendomen är hänförlig be%

T..

stämmas enligt lagstiftningen

denna andra avtalsslutande stat. A

2. Om den avlidne eller överlåta?

ren icke hade hemvist i någon av d e

-v.

'4 öl l

¬

background image

tracting State at the time of the
death or transfer, and each Con­
tracting State would regard any
property as situated in its territory

and in consequence tax would be
imposed in both Contracting

States, the competent authorities
shall determine the situs of the

property by mutual agreement.

avtalsslutande staterna vid tidpunk­

ten för dödsfallet eller överlåtelsen

samt vardera avtalsslutande staten
skulle anse egendom belägen inom
dess område och skatt till följd

härav uttagas i b åda avtalsslutande

staterna, skall de behöriga myn­

digheterna genom ömsesidig över­
enskommelse bestämma var egen­
domen är belägen.

SFS 1988:593

Artide 10
Deductions

In determining the amount on

which tax is to be computed permit­

ted deductions shall be allowed in

accordance with the law in force in

the Contracting State in which the
tax is im posed.

Artikel 10
Avdrag

Vid bestämmandet av det belopp

på vilket skatt skall beräknas med­

ges vederbörliga avdrag enligt gäl­

lande lagstiftning i den a vtalsslutan­

de stat där skatt uttages.

Artide I!

Spouse Transfers

(D* Property which passes to the

spouse from a deceased person

who was domiciled in Sweden and
which may be taxed in the United

Kingdom shall, where

(a) the spouse was not domiciled

in the United Kingdom but the
transfer would have been wholly

exempt had the spouse been so do­

miciled, and

(b) a greater exemption for trans­

fers between spouses would not

have been given under the law of
the United Kingdom apart from this

Convention, be exempt from tax in

the United Kingdom to the extent

of 50 per cent of the value transfer-

- re(J, calculated as a value on which
⬢ not tax is payable and after taking

^ account of all exemptions except

those for transfers between spou-

ses.

,(2) Where property passes to a

spouse from a deceased person

.who was domiciled in o r a national

of the United Kingdom and the pro­

perty rights of the spouse are not

regulated by Swedish general law
regarding matrimonial property,

'then Swedish tax on such property

Art. II punkt I har erhållit denna lydelse genom protokollet den 21 december

987.

Art/kd II

�verlåtelse mellan makar

1.* Egendom, vilken tillfaller

make från avliden person som hade
hemvist i Sver ige och vilken får be­

skattas i Det Förenade Konungari­

ket, skall, i fall då

a) maken icke hade hemvist i Det

Förenade Konungariket men över­

låtelsen skulle ha varit helt undan­
tagen från beskattning om maken

hade haft hemvist där och

b) längre gående skattebefrielse

för överlåtelse mellan makar icke
skulle ha medgivits enligt lagstift­

ningen i Det Förenade Konungari­
ket bortsett från detta avtal, vara
undantagen från skatt i Det Förena­

de Konungariket till 50 procent av
det överlåtna värdet, beräknat som
ett värde på vilket skatt icke skall

utgå och efter det att hänsyn tagits
till alla slag av skattebefrielser
utom sådana som gäller vid ö verlå­
telse mellan makar.

2. I fall då egendom tillfaller

make från avliden person som hade
hemvist i eller var medborgare i Det

Förenade Konungariket samt ma­

kens egendomsförhållanden icke
regleras av svensk allmän lag i fråga

om giftorättsgods skall svensk skatt
pä sådan egendom, om den efterle-

1243

¬

background image

SFS 1988:593

shall, if the surviving spouse so

requests, be assessed as if the

provisions of Swedish law regula­
ting matrimonial property rights

were applicable to such property.

vande maken begär detta, beräknas

som om de bestämmelser i s vensk

lag som reglerar giftorättsgods vord

tillämpliga på sådan egendom.

Artide 12

Credit Provisions

(1) Where under this Convention

the United Kingdom may impose

tax by reference to any property
other than property which the Uni­

ted Kingdom is entitled to tax in

accordance with Articles 6, 7 or 8,

then double taxation shall be av­
oided in the following manner;

(a) Where Sweden imposes tax

by reference to property in accor­

dance with the said Articles 6, 7 or
8, the United Kingdom shall allow

against the tax calculated according

to its law by reference to that pro­

perty a credit equal to the tax paid
in Sweden by reference to that pro­

perty.

(b) Where Sweden imposes tax

by reference to property not refer­

red to in sub-paragraph (a) of this
paragraph and

(i) except where the property

was comprised in a settlement, if
the deceased or transferor was a
national of the United Kingdom
and was domiciled in Sweden at the

time of the death or transfer; or

(ii) where the property was

comprised in a settlement, if at the

time when the settlement was made
the settlor was a national of the

United Kingdom and was domici­

led in Swe den.

then the United Kingdom shall

allow against the tax calculated ac­
cording to its law by reference to

that property a credit equal to the
tax paid in Sweden by reference to

that property.

(2) Where under this Convention

Sweden may impose tax by referen­
ce to any property other than pro­

perty which Sweden is entitled to

Artikel 12

Avrcikningsbestämmeiser

1. I fall då Det Förenade

Konungariket enligt detta avtal får
uttaga skatt på annan egendom än

sådan som Det Förenade Konunga­

riket får beskatta enligt artikel 6. 7

eller 8. undvikes dubbelbeskattning

på följande sätt:

a) Då Sverige uttager skatt på

egendom enligt nämnda artikel 6. 7
eller 8. skall Det Förenade

Konungariket från den skatt som

enligt dess lagstiftning beräknas på
egendomen medge avräkning med

belopp motsvarande den skatt som

erlagts i Sverige på egendomen.

b) Då Sverige uttager skatt på så­

dan egendom, som icke avses i a)

under denna punkt, och

1) om. i and ra fall än då egen­

domen omfattas av förmånstagar-
förordnande. den avlidne eller
överlåtaren var medborgare i Det

Förenade Konungariket och hade
hemvist i Sverige vid tidpunkten för

dödsfallet eller överlåtelsen eller

2) om, i fal l då egendomen om­

fattas av förmånstagarförordnande,

den som meddelat förordnandet vid

tidpunkten för förordnandet var
medborgare

i

Det

Förenade

Konungariket och hade hemvist i

Sverige.

skall Det Förenade Konungariket

från den skatt som enligt dess lag­

stiftning beräknas på egendomen

medge avräkning med belopp mot­

svarande den skatt som erlagts i
Sverige på egendomen.

2. 1 fall då Sverige enligt detta

avtal får uttaga skatt på annan
egendom än sådan som Sverige får

beskatta enligt nämnda artikel 6. 7

1244

¬

background image

'till;

tax in accordance with the said Ar­
ticles 6, 7 or 8, then double taxation
shall be avoided in the following
manner:

(a) Where the United Kingdom

imposes tax by reference to proper­

ty in accordance with the said Ar­
ticles 6, 7 or 8, Sweden shall allow

against the tax calculated according

to its law by reference to that pro­
perty a credit equal to the tax paid
in th e United Kingdom by referen­
ce to that property.

(b) Where the United Kingdom

imposes tax by reference to proper­

ty no t referred to in sub-paragraph

(a) of this paragraph and the de­

ceased or transferor was a national
of Sweden and was domiciled in the

United Kingdom at the time of the

death or transfer, Sweden shall al­

low against the tax calculated ac­
cording to its law by reference to

that property a credit equal to the
tax paid in the United Kingdom by
reference to that property.

(3) Any credit allowed in a Con­

tracting State under paragraphs (1)
or (2) of this Article shall not ex­

ceed the part of the tax imposed in

that Contracting State which is at­
tributable to the property by refer­

ence to which the credit is given.

(4) For the purposes of this Arti­

cle:

(a) the tax attributable to any

property imposed in a Contracting

State is tax as reduced by the
amount of any credit allowed by

that Contracting State in r espect of
tax attributable to that property im­

posed o utside Sweden or the Unit­

ed Kingdom; and

(b) tax is imposed in a Contract­

ing S tate if it is chargeable under
the law of that Contracting State
and duly paid.

eller 8, undvikes dubbelbeskattning
på följande sätt:

a) Då Det Förenade Konungari­

ket uttager skatt på egendom enligt

nämnda artikel 6, 7 eller 8, skall

Sverige från den skatt som enligt
svensk lagstiftning beräknas på

egendomen medge avräkning med

belopp mosvarande den skatt som

erlagts i Det Förenade Konungari­

ket på egendomen.

b) Då Det Förenade Konungari­

ket uttager skatt på sådan egendom

som icke avses i a) under denna

punkt och den avlidne eller överlå­
taren var svensk medborgare med
hemvist i Det Förenade Konungari­
ket vid tidpunkten för dödsfallet

eller överlåtelsen, skall Sverige

från den skatt som enligt svensk

lagstiftning beräknas på egendomen

medge avräkning med belopp mot­

svarande den skatt som erlagts i
Det Förenade Konungariket på

egendomen.

3. Belopp med vilket avräkning

medges i en avtalsslutande stat en­

ligt punkt 1 eller 2 av denna artikel

får icke överstiga den del av den i

denna avtalsslutande stat uttagna
skatten som är hänförlig till egen­
dom beträffande vilken avräkning

medges.

4. Vid tillämpningen av denna ar­

tikel gäller följande:

a) Med skatt hänförlig till egen­

dom, som beskattas i e n avtalsslu­

tande stat, avses skatt, som min­

skats med belopp med vilket avräk­

ning medgivits av denna avtalsslu­
tande stat för skatt som är hänförlig
till egendomen och som uttagits

utanför Sverige eller Det Förenade

Konungariket.

b) Skatt anses uttagen i en av­

talsslutande stal, om den utgår en­

ligt lagstiftningen i denna stat och
är vederbörligen erlagd.

SFS 1988:593

Artide 13

}

Time Limit

Any claim for a credit or for a

Artikel 13

Tidsgräns

Framställning om avräkning eller

1245

¬

background image

SFS 1988:593

refund of tax founded on the provi­

sions of this Convention shall be

made within six years from the date

of the event giving rise to a liability
to tax, or, where later, within one

year from the last date on which tax

for which credit is given is due. The

competent authority of a Contract­
ing State may, in appropriate cir­
cumstances, extend this time limit

where the final determination or the
payment of tax in the other Con­
tracting State is delayed.

återbetalning av skatt grundad på

bestämmelserna i detta avtal skall

göras inom sex år från tidpunkten
för den händelse som föranledde
skattskyldighet eller inom ett år
från den sista dagen då skatt för

vilken avräkning medges förfaller
till betalning, om sistnämnda tid­
punkt inträffar senare. Den behöri­

ga myndigheten i en avtalsslutande

stat kan, om omständigheterna för­
anleder därtill, utsträcka denna

tidsgräns i fall då slutligt faststäl­
lande eller betalning av skatt i den
andra avtalsslutande staten har för­

dröjts.

1246

Artide 14

Mutual Agreement Procedure

(1) Where a person considers that

the actions of one or both of the
Contracting States result or will re­

sult for him in ta xation not in accor­

dance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective
of the remedies provided by the do­

mestic laws of those Contracting

States, present his case to the com­

petent authority of either Contract­
ing State.

(2) The competent authority shall

endeavour, if the objection appears

to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu­

tual agreement with the competent

authority of the other Contracting
State, with a view to the avoidance

of taxation which is not in accor­

dance with the provisions of this

Convention.

(3) The competent authorities of

the Contracting States shall ende­

avour to resolve by mutual agree­

ment any difficulties or doubts ari­

sing as to the interpretation or app­

lication of this Convention.

(4) The competent authorities of

the Contracting States may com­

municate with each other directly

Artikel 14

Förfarandet vid ömsesidig överens­

kommelse

1. Om en person gör gällande, att

i en avtalsslutande stat eller i båda
staterna vidtagits åtgärder som för

honom medför eller kommer att
medföra en mot bestämmelserna i

detta avtal stridande beskattning,

äger han - utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de

rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning - göra fram­

ställning i saken hos den behöriga

myndigheten i e ndera avtalsslutan­

de staten.

2. Om d enna behöriga myndighet

finner framställningen grundad men
ej själv kan få till stånd en tillfreds­
ställande lösning, skall myndighe­
ten söka lösa frågan genom ömsesi­
dig överenskommelse med den be­

höriga myndigheten i den an dra av­
talsslutande staten i syfte at t undvi­
ka en mot bestämmelserna i detta

avtal stridande beskattning.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall ge­

nom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer röran­

de tolkningen eller tillämpningen av

detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan trä­
da i direkt förbindelse med varand-

¬

background image

for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the prece­

ding paragraphs.

ra för att träffa överenskommelse i

fall som angivits i föregående punk­

ter.

SFS 1988:593

Artide 15
Exchange of Information

(1) The competent authorities of

the Contracting States shall ex­

change such information as is ne­

cessary for carrying out the provi­
sions of this Convention or for the
prevention of fraud or the admini­
stration of statutory provisions
against legal avoidance in relation

to the taxes which are the subject of
this Convention. Any information

so exchanged shall be treated as

secret and shall not be disclosed to
any persons other than persons (in­
cluding a Court or administrative

body) concerned with the assess­
ment or collection of, or prosecu­
tion in resp ect of, or the determina­
tion of appeals in relation to, the
taxes which are the subject of this
Convention.

(2) In no case shall the provisions

of p aragraph (1) of this Article be
construed so as to impose on the
competent authority of either Con­
tracting State the obligation;

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws

or administrative practice prevail-

' ing in either Contracting State;

(b) to supply particulars which

are not obtainable under the laws or
in the normal course of the adminis­
tration of that or of the other Con­
tracting State;

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,

industrial, commercial or profes­
sional secret or trade process, or
information, the disclosure of

which would be contrary to public
policy.

Artikel 15

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall ut­

byta sådana upplysningar som är
nödvändiga för att genomföra be­

stämmelserna i d etta avtal eller för
att förhindra bedrägeri eller för att

tillämpa givna föreskrifter till före­
byggande av skatteundandragande i

fråga om de skatter som omfattas
av detta avtal. De utbytta upplys­

ningarna skall behandlas som hem­
liga och får icke yppas för andra

personer än sådana (befattningsha­
vare vid domstolar och förvalt­
ningsmyndigheter däri inbegripna)

som handlägger frågor om taxering,

uppbörd eller åtal i fråga om de

skatter som omfattas av avtalet el­

ler avgör besvär beträffande sådana

skatter.

2. Bestämmelserna i punkt 1 av

denna artikel skall icke anses med­
föra skyldighet för den behöriga

myndigheten i endera avtalsslu­
tande staten

a) att vidtaga förvaltningsåt­

gärder, som strider mot lagstiftning
eller administrativ praxis som gäller

i endera avtalsslutande staten;

b) att lämna upplysningar, som

icke är tillgängliga enligt lagstift­

ningen eller under sedvanlig tjäns­

teutövning i den na eller i den andra
avtalsslutande staten;

c) att lämna upplysningar, som

skulle röja affärshemlighet, indust­

ri-, handels- eller yrkeshemlighet

eller i näringsverksamhet använt
förfaringssätt eller upplysningar,

vilkas överlämnande skulle strida
mot allmänna hänsyn.

Artide 16

Plplomatic and Consular Officials

\ Nothing in this Convention shall

Artikel 16
Diplomatiska och konsulära befatt­

ningshavare

Detta avtal påverkar icke de

1247

¬

background image

SFS 1988:593

affect the fiscal privileges of diplo­

matic or consular officials under

the general rules of international
law or under the provisions of spe­
cial agreements.

privilegier i beskattningshänseen­
de, som enligt folkrättens allmänna

regler eller föreskrifter i särskilda

överenskommelser tillkommer dip­

lomatiska eller konsulära befatt­

ningshavare.

Artide 17
Entry into Force

(1) This Convention shall be sub­

ject to ratification in accordance

with the applicable procedures of

each Contracting State and instru­

ments of ratification shall be ex­

changed at London as soon as pos­
sible.'

(2) This Convention shall enter

into force immediately after the ex­

piration of 30 days following the

date on which the instruments of

ratification are exchanged, and

shall thereupon have effect:

(a) in the United Kingdom in res­

pect of property by reference to
which there is a charge to tax which

arises after that date;

(b) in Sweden, as regards inheri­

tance tax, in respect of estates of
persons who die after that date,

and. as regards gift tax, in respect
of gifts by reference to which there

is a charge to tax which arises after
that date.

(3) Subject to the provisions of

paragraph (4) of this Article, the

Convention between the United

Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland and the Kingdom

of Sweden for the Avoidance of

Double Taxation and the Preven­

tion of Fiscal Evasion with respect
to Duties on the Estates of D eceas­

ed Persons signed at London on 14

October 1964 (hereinafter referred

to as "the 1964 Convention") shall

cease to have effect in respect of

property to which this Convention

in accordance with the provisions

of paragraph (2) of this Article ap­

plies.

(4) Where on a death before 27

March 1981 any provision of the

1964 Convention would have affor-

Ariikel 17

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras en­

ligt det förfarande som gäller i var­

dera avtalsslutande staten och rati­

fikationshandlingarna utväxlas i

London snarast möjligt.'

2. Detta avtal träder i kraft ome­

delbart efter det 30 dagar förflutit
från den dag då ratifikationshand­

lingarna utväxlades och tillämpas

därefter:

a) I Det Förenade Konungariket

på egendom för vilken skattskyldig­
het uppkommer efter nämnda tid­

punkt;

b) i Sverige, beträffande arvs­

skatt, på kvarlåtenskap efter per­
son, som avlider efter nämnda tid­

punkt, och beträffande gåvoskatt,

på gåva för vilken skattskyldighet

uppkommer efter nämnda tidpunkt.

3. Om icke bestämmelserna i

punkt 4 av denna artikel föranleder

annat, upphör det i Lon don den 14
oktober 1964 undertecknade avtalet

mellan Sverige samt Storbritannien

och Nordirland för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindran­
de av skatteflykt beträffande skat­

ter på kvarlåtenskap (härefter be­
nämnt "1964 års avtal") att gälla
beträffande egendom på vilken det­
ta avtal tillämpas enligt bestämmel­

serna i punkt 2 av denn a artikel.

4. 1 fall då, vid dödsfall som in­

träffar före den 27 mars 1981, be­

stämmelse i 19 64 års avtal skulle ha

1248

Ralifikationshandlingarna utväxlades den 19 m aj 1981.

¬

background image

död any greater relief than this
Convention in r espect of

(a) any gift inter vivos made by

the deceased before 27 March 1974,

or

(b) any settled property in which

the deceased had a beneficial inte­

rest in possession before 27 March

1974 but not at any time thereafter,

that provision shall continue to

have effect in the United Kingdom

in relation to that gift or settled pro­

perty.

(5) The 1964 Convention shall

terminate on the last date on which
it has effect in accordance with the

.foregoing provisions of this Article.

medfört större skattelättnad än det­
ta avtal i fråga om

a) gåva under livstiden, som den

avlidne givit före den 27 mars 1974,
eller

b) egendom, som ingår i förmåns-

tagarförordnande och av vilken den

avlidne ägde rätt till avkastning före
den 27 mars 1974 men icke vid nå­
got tillfälle därefter,

skall bestämmelsen alltjämt gälla

i Det Förenade Konungariket be­
träffande gåvan eller egendomen.

5. 1964 års avtal skall upphöra att

gälla den dag då det sist tillämpas
enligt föregående bestämmelser i
denna artikel.

SFS 1988:593

Artide 18

Termination

(1) This Convention shall remain

in force until terminated by a Con­
tracting State. Either Contracting

State may terminate this Conven­

tion a t any time after 5 years from

the date on which the Convention

enters into force provided that at

least 6 months' prior notice has
been given through the diplomatic

channel. In such event the Conven­

tion shall cease to have effect at the

end of the period specified in the

notice but shall continue to apply in
respect of the estate of any person

dying before the end of that period
and in respect of any event (other

than death) occurring before the

end of that period and giving rise to

liability to tax under the laws of
either Contracting State.

(2) The termination of this Con­

vention shall not have the effect of
reviving any treaty or arrangement

abrogated by this Convention or by

treaties previously concluded be­
tween the Contracting Slates.

In witness whereof the under­

signed, duly authorised thereto by

Artikel 18

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft tills

det uppsäges av en avtalsslutande
stat. Endera avtalsslutande staten

kan uppsäga detta avtal när som
helst efter fem år räknat från den

dag då avtalet träder i kraft, under
förutsättning att meddelande om

uppsägningen lämnats på diploma­
tisk väg minst sex månader i för­
väg. I händelse av sådan uppsäg­

ning upphör avtalet alt gälla vid u t­

gången av den tidrymd som anges i

meddelandet. Avtalet skall dock

alltjämt tillämpas beträffande kvar-

låtenskap efter person, som avlider

före utgången av denna tidrymd,
samt beträffande varje annan hän­

delse än dödsfall, vilken inträffar
före utgången av denna tidrymd
och som medför skattskyldighet en­

ligt lagstiftningen i endera avtals­
slutande staten.

2. Upphörandet av detta avtal

medför icke att avtal eller annan

överenskommelse, som upphävts
genom detta avtal eller genom avtal

som tidigare slutits mellan de av-
talsslutandc staterna, åter skall gäl­
la.

Till bekräftelse härav har under­

tecknade, därtill vederbörligen be-

1249

40-SFS 1988

¬

background image

SFS 1988:593

their respective Governments, myndigade av sina respektive rege-

have signed this Convention. ringar,

undertecknat detta avtal.

Done in duplicate at Stockholm

Som skedde i Stockholm den 8

this eighth day of October 1980, in oktober 1980 i två exemplar på

the English and Swedish languages, svenska och engelska språken, vil-

both texts being equally authorita- ka båda texter äger lika vitsord,

tive.

For the Government of the King- För Konungariket Sveriges rege-

dom of Sweden; ring:

Ola Ullsten

For the Government of the United För Det Förenade Konungariket

Kingdom of Great Britain and Nor- Storbritannien och Nordirlands re-

thern Ireland:

gering:

D.F. Murray

Denna lag träder i kra ft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

BENGT K. �&. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.