SFS 2001:98 Lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva / SFS 2001:98 Lag om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
010098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:593) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland beträffande skatter
på kvarlåtenskap, arv och gåva;

utfärdad den 15 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1988:593) om dubbel-

beskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträf-
fande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva skall ha följande lydelse.

2 §

Skattskyldig som på grund av detta avtal önskar erhålla skattelindring

kan enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av
arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning skriftligen ansöka om detta
hos Riksskatteverket. Sådan ansökan bör inges inom sex år från tidpunkten
för händelsen som föranledde skattskyldighet eller inom ett år från den sista
dagen då skatt för vilken avräkning medges förfaller till betalning, om sist-
nämnda tidpunkt inträffar senare (jfr art. 13 i avtalet).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Ansökan om eftergift som har getts in före ikraftträdandet skall över-

lämnas till Riksskatteverket för handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134.

SFS 2001:98

Utkom från trycket
den 27 mars 2001

3*

SFS 2001:94�130

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.