SFS 1989:894

890894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:894

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

utkom från trycket

Zimbabwe;

^ december 1989

Utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal for att undvika dubbe lbeskattning och förhindr a skatte­

flykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och

Zimbabwe undertecknade den 10 mars 19 89 skall gälla for Sveriges del.
Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beska ttningsregler skall tillämp as endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skatt skyldighet i Sverige som annars sku lle

föreligga.

3 § Om en pers on anser att det vidtagits någon åtgärd som for hon om

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avt alet, kan han an söka om rätte lse enligt artikel 25 pu nkt 1 i
avtalet.

4 § �ven om en skattskyldigs inkomst eller realisationsvinst enligt avta­
let skall vara he lt eller delvis undantagen från besk attning i Sverige, skall
den skattskyldige lämna alla de uppg ifter till led ning för taxe ringen som

han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Prop. 1988/89:146, 1989/90: SkU2, rskr. 6.

1627

¬

background image

SFS 1989:894

ConventioE between the Kingdom of

Sweden and the Republic of Zim­

babwe for the avoidance of double tax­

ation and the prevention of fiscal eva­

sion with respect to taxes on incom e

and capital gains

The Government of the Kingdom of Swe­

den and the Government of the Republic of

Zimbabwe

Desiring to conclude a convention for the

avoidance of double taxation and the preven­

tion of fiscal evasion with respect to taxes on

income and capital gains, have agreed as fol­

lows;

Bilaga
�versättning

Avtal mellan Konungariket Sverige

och Republiken Zimbabwe for att und­

vika dubbelbeskattning och förhindra

skatteflykt beträffande skatter på in­

komst och realisationsvinst

Konungariket Sveriges regering och Re­

publiken Zimbabwes regering, som önskar

ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskatt­

ning och förhindra skatteflykt beträffande

skatter på inkomst och realisationsvinst, har

kommit överens om följande:

Chapter I
Scope of the Convention

Artide 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con­

tracting States.

Kapitel I
Avtalets tillämpningsområde
Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artide 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention

shall apply are:

(a) In Zimbabwe:

(i) the income tax;

(ii) the branch profits tax;

(iii) the non-resident shareholders' tax;

(iv) the non-residents' tax on interest;

(v) the non-residents' tax on fees;

(vi) the non-residents' tax on royalties;

and

(vii) the capital gains tax;

(hereinafter referred to as "Zimbabwean

tax");

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter, på vilka detta avtal skall

tillämpas, är

а) i Zimbabwe:

1) inkomstskatten (the income tax),

2) skatten på filialinkomst (the branch

profits tax),

3) skatten på utdelning för icke bosatta (the

non-resident shareholders' tax),

4) skatten på ränta for icke bosatta (the

non-residents' tax on interest),

5) skatten på arvode för icke bosatta (the

non-residents' tax on fees),

б) skatten på royalty for icke bosatta (the

non-residents' tax on royalties), och

7) realisationsvinstskatten (the capital

gains tax),

(i det följande benämnda "zimbabwisk

skatt").

1628

¬

background image

/ '

SFS 1989:894

(b) In Sweden:

(i) the State income tax (den statliga in­

komstskatten), including the sailors' tax

(sjömansskatten) and the coupon tax (ku­

pongskatten);

(ii) the tax on the undistributed profits

of companies (ersättningsskatten) and the

tax on distribution in connection with re­

duction of share capital or the winding up

of a company (utskiftningsskatten);

(iii) the tax on public entertainers (be­

villningsavgiften för vissa offentliga före­

ställningar);

(iv) the communal income tax (den kom­

munala inkomstskatten); and

(v) the profit sharing tax (vinstdelnings­

skatten);

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

(2) This Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of this
Convention in addition to, or in place of, the

taxes referred to in paragraph (1) of this Arti­

cle. The competent authorities of the Con­

tracting States shall notify each other of any

substantial changes which have been made in

their respective taxation laws.

b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten, sjömans­

skatten och kupongskatten däri inbegripna.

2) ersättningsskatten och utskiftningsskat­

ten.

3) bevillningsavgiften för vissa oflFentliga

föreställningar,

4) den kommunala inkomstskatten, och

5) vinstdelningsskatten,

(i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet införs vid
sidan av eller i stället för de i punkt 1 i denna

artikel angivna skatterna. De behöriga myn­

digheterna i de avtalsslutande staterna skall

meddela varandra de väsentliga ändringar

som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Chapter II

Definitions
Artide 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a) the term "Zimbabwe" means the Re­

public of Zimbabwe;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden and, when used in a geogra­

phical sense, includes the national territory,

the territorial sea of Sweden as well as other

maritime areas over which Sweden in accor­

dance with international law exercises sover­

eign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Zim­

babwe or Sweden as the context requires;

Kapitel II
Definitioner
Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse.

a) "Zimbabwe" åsyftar Republiken Zim­

babwe.

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo­

grafisk bemärkelse, Sveriges territorium,

Sveriges territorialvatten och andra havsom­

råden över vilka Sverige � i överensstäm­

melse med folkrättens allmänna regler �

äger utöva suveräna rättigheter eller jurisdik­

tion.

c) "En avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Zimbabwe

eller Sverige, allteftersom sammanhanget

kräver.

1629

¬

background image

s

.r-

SFS 1989:894

⬢ ^

(d) the term "person" includes an individ­

ual, a company, an estate, a trust and any

other body of persons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi­

dent of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise of a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­
ing State;

(h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Zimbabwe, the Com­

missioner of Taxes or his authorised repre­

sentative;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representative or

the authority which is designated as a com­

petent authority for the purposes of this

Convention;

(i) the term "national" means any individ­

ual possessing the citizenship of a Contract­

ing State and any legal person, partnership,

association or other entity deriving its status

as such from the law in force i n a Contracting

State.

(2) As regards the ap plication of this Con­

vention by a Contracting State, any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which this Convention applies.

d) "Person" inbegriper fysisk person, bo-

lag, dödsbo, trust och annan sammanslut­

ning.

e) "Bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas såsom

juridisk person.

f) "Företag i en avtalsslutande stat" och

"foretag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar foretag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

foretag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten.

g) "Internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

foretag i en avtalsslutande stat utom då skep­

pet eller luftfartyget används uteslutande

mellan platser i den andra avtalsslutande

staten.

h) "Behörig myndighet" åsyftar

1) i Zimbabwe, "the Commissioner of Tax­

es" eller dennes befullmäktigade ombud,

2) i Sverige, finansministern, dennes be­

fullmäktigade ombud eller den myndighet åt

vilken u ppdras att vara behörig myndighet i

frågor rörande avtalet.

i) "Medborgare" åsyftar fysisk person som

har medborgarskap i en avtalsslutande stat

och juridisk person, personsammanslutning,

förening och annan sammanslutning som bil­

dats enligt den lagstiftning som gäller i en

avtalsslutande stat.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, vaije uttryck som inte definie­

rats i avta let, ha den betydelse som uttrycket

har enligt den statens lagstiftning i fråga om

sådana skatter på vilka avtalet tillämp as.

Artide 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of that

State, is liable to tax therein by reason of his

domicile, residence, place of management or

any other criterion of a similar n ature.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat" person som enligt lagstiftning en i

denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats for företagsledning

eller annan liknande omständighet.

1630

¬

background image

SFS 1989:894

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) of this Article an individual is a

resident of both Contracting States, then his

status shall be determined as follows;

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which h e has a permanent home

available to him; if he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him

in either State, he shall be deemed to be a

resident of the State in which he has an habit­
ual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by m utual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) of this Article a person other

than an individual is a resident of both Con­

tracting States, then it shall be deemed to be a

resident of the State in which its place of

effective management is situated.

2. Då på grand av bestämmelserna i punkt

1 i d enna artikel fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, bestäms hans

hemvist på följande sätt.

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till

hans förfogande; om han har en sådan bostad

i båda staterna, anses han ha hemvist i den

stat med vilken hans personliga och ekono­

miska förbindelser är starkast (centram for

levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centram för sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han ha hemvist i den stat där

han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grand av bestämmelserna i punkt

1 i den na artikel annan person än fysisk per­

son har hemvist i båda avtalsslutande sta­

terna, anses personen i fråga ha hemvist i den

stat där den har sin verkliga ledning.

Artide 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly

carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of m anagement;
(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­
sources.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) grava, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats f�r utvinning av naturtillgångar.

1631

¬

background image

SFS 1989:894

(3) The term "permanent establishment"

likewise encompasses;

(a) a building site, a construction, assembly

or installation project or supervisory activi­

ties in connexion therewith, but only where

such site, project or activities continue for a

period of more than six months;

(b) the furnishing of services, including

consultancy services, by an enterprise

through employees or other personnel en­

gaged by the enterprise for the purpose of

rendering services in connection with a

building site or a project mentioned in sub­

paragraph (a) but only where activities of that

nature continue (for the same or a connected

project) within the country for a period or

periods aggregating more than six months

within any 12-month period.

(4) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­

clude:

(a) the use of facilities solely for the pur­

pose of storage or display of goods or mer­

chandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods o r

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by a nother

enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of carrying on,

for the enterprise, any other activity of a pre­

paratory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for any combination of activities

mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro­

vided that the overall activity of the fixed

place of business resulting from this combi­

nation is of a preparatory or auxiliary charac­

ter.

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

även

a) plats för byggnads-, anläggnings-, mon­

terings- eller installationsverksamhet eller

därmed sammanhängande övervakande

verksamhet men endast om verksamheten

pågår under en tidrymd som överstiger sex

månader,

b) tillhandahållandet av tjänster, konsult­

tjänster häri inbegripna, om sådan verksam­

het utövas av ett företag genom anställda

eller annan personal i syfte at t tillhandahålla

tjänster i anslutning till en plats for byggnads­

arbete eller sådan verksamhet som nämns i

punkt a) men endast om tillhandahållandet

av tjänster pågår � for ett och samma pro­

jekt eller for projekt som har samband med

varandra - inom ett och samma land under

tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt

överstiger sex månader under en tolvmåna-

dersperiod.

4. Utan hinder av foregående bestäm­

melser i denna artikel anses uttrycket "fast

driftställe" inte innefatta

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring eller utställning av foretaget

tillhöriga varor,

b) innehavet av ett foretaget tillhörigt varu­

lager uteslutande for lagring eller utställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande for bearbetning eller foräd­

ling genom annat foretags forsorg,

d) innehavet av stadigvarande plats for af­

färsverksamhet uteslutande for inköp av

varor eller inhämtande av upplysningar for

foretaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande f�r att for foreta­

get bedriva annan verksamhet av förbere­

dande eller biträdande art,

O innehavet av stadigvarande plats for af­

färsverksamhet uteslutande for att kombine­

ra verksa mheter som anges i punkterna a) �

e), under forutsättning att hela den verksam ­

het som b edrivs från den stadigvarande plat­

sen for affärsverksamhet på grund av denna

kombination är av förberedande eller biträ­

dande art.

1632

¬

background image

SFS 1989:894

(5) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2) of this Article, where a

person � other than an agent of an indepen­

dent status to whom paragraph (7) of this

Article applies - is acting in a Contracting

State on behalf of an enterprise of the other

Contracting State, that enterprise shall be

deemed to have a permanent establishment

in the first-mentioned Contracting State in

respect of any activities which that person

undertakes for the enterprise, if such a per­

son:

(a) has and habitually exercises in that

State an authority to conclude contracts in

the name of the enterprise, unless the activi­
ties of such person are limited to those men­

tioned in paragraph (4) of this Article which,

if exercised through a fixed place of business,

would not make this fixed place of business a

permanent establishment under the provi­

sions of that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually

maintains in the first-mentioned State a

stock of goods or merchandise from which he

regularlv delivers goods or merchandise on
behalf of the enterprise.

(6) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, an insurance enterprise

of a Contracting State shall, except in regard

to re-insurance, be deemed to have a perma­

nent establishment in the other Contracting

State if it collects premiums in the territory
of that other State or insures risks situated

therein through a person other than an agent

of an independent status to whom paragraph

(7) of this Article applies.

(7) An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent

establishment in the other Contracting State

merely becau se it carries on business in that

other State through a broker, general com­

mission agent or any other agent of an inde­

pendent status, provided that such persons

are acting in the ordinary course of their busi­

ness. However, when the activities of such an

agent are devoted wholly or almost wholly on

behalf of that enterprise, he will not be con­

sidered an agent of an independent status

within the meaning of this paragraph.

5. Om en person, som inte är sådan obero­

ende representant på vilken punkt 7 i den na

artikel tillämpas, är verksam i en avtalsslu­

tande stat for ett foretag i den andra avtals­

slutande staten, anses detta foretag � utan

hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och

2 i denna artikel - ha fast driftställe i den

förstnämnda avtalsslutande staten beträf­

fande vaije verksamhet som denna person

bedriver for företaget om

a) han har och i denna stat regelmässigt

använder fullmakt att sluta avtal i företagets

namn samt verksamheten inte är begränsad
till sådan som anges i punkt 4 i denna artikel

och som � om den bedrevs från en stadigva­

rande plats för affärsverksamhet - inte

skulle göra denna stadigvarande plats f�r af­

färsverksamhet till fast driftställe enligt be­
stämmelserna i nämnda punkt, eller

b) han inte har sådan fullmakt men regel­

mässigt i den förstnämnda staten innehar

varulager från vilket han f�r företagets räk­
ning regelbundet levererar varor.

6. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel anses försäkringsföre­

tag i en avtalsslutande stat � utom då fråga

är om återförsäkring � ha fast driftställe i

den andra avtalsslutande staten, om bolaget

uppbär premier på denna andra stats område

eller försäkrar där belägna risker genom per­

son, som inte är sådan oberoende represen­

tant på vilken punkt 7 i de nna artikel tilläm­

pas.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses

inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten endast på den grund att företaget

bedriver affärsverksamhet i denna andra stat

genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

När sådan representant bedriver sin verk­

samhet uteslutande eller nästan uteslutande

för företagets räkning, anses han emellertid

inte såsom sådan oberoende representant

som avses i denn a punkt.

1633

¬

background image

SFS 1989:894

(8) The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is

controlled by a company which is a resident

of the other Contracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether

through a permanent establishment or other­

wise) shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishment of the other.

8. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och fo r sig att något-

dera bolaget utgör fast dr iftställe for det an­

dra.

Chapter III

Taxation of income

Artide 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to

which th e provisions of general law respect­

ing landed property apply, buildings, usu­

fruct of immovable property and rights to

variable or fixed payments as consideration

for the working of, or the right to work, min­

eral deposits, sources and other natural re­

sources; ships, boats and aircraft shall not be

regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) of this

Article shall also apply to income derived

from the direct use, letting or use in any other

form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(3) of this Article shall also apply to the in­

come from immovable property of an enter­

prise and to income from immovable proper­

ty used for the performance of independent

personal services.

Kapitel III

Beskattning av inkomst
Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och död a in­

ventarier i la ntbruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten

om fast egendom tillämpas, byggnader, nytt­

janderätt till fast egendom samt rätt till för­

änderliga eller fasta ersättningar for nyttjan­

det av eller rätten att nyttja mineralföre-

komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp,

båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen­

dom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna arti­

kel tillämpas på inkomst som förvärvas

genom omedelbart brukande, genom uthyr­

ning eller annan användning av fast egen­
dom.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 3 i

denna artikel tillämpas även på inkomst av

fast egendom som tillhör foretag och på in­

komst av fast egendom som används vid

självständig yrkesutövning.

1634

¬

background image

SFS 1989:894

Artide 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on business

in the other Contracting State through a per­

manent establishment situated therein. If the

enterprise carries on business as aforesaid,

the profits of the enterprise may be taxed in

the other State but only so much of them as is

attributable to:

(a) that permanent establishment;

(b) sales in that other State of goods or

merchandise of the same or similar kind as

those sold through that permanent establish­
ment; or

(c) other business activities carried on in

that other State of the same or similar kind as

those effected through that permanent estab­
lishment.

The provisions of sub-paragraphs (b) and

(c) above shall not apply if the enterprise

proves that such sales or activities are not

attributable to the permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3) of this Article where an enterprise of a

Contracting State carries on business in the

other Contracting State through a permanent

establishment situated therein, there shall in

each Contracting State be attributed to that

permanent establishment the profits which it

might be expected to make if it were a dis­

tinct and separate enterprise engaged in the

same or similar activities under the same or

similar conditions and dealing wholly in de­

pendently with the enterprise of which it is a

permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be al­

lowed as deductions expenses which are in­

curred for the purposes of the business of the

permanent establishment, including execu­

tive and general administrative expenses so

incurred, whether in the State in which the

permanent establishment is situated or else­

where. However, no such deduction shall be

allowed in respect of amounts, if any, paid

(otherwise than towards reimbursement of

actual expenses) by the permanent establish-

Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som foretag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte foretaget be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe. Om foreta­

get bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får

foretagets inkomst beskattas i denna andra

stat, men endast så stor del därav som är

hänforlig till

a) det fasta driftstället,

b) försäljning i denna andra stat av varor

av samma eller liknande slag som de som

säljs genom det fasta driftstället, eller

c) annan affärsverksamhet i denna andra

stat av samma eller liknande slag som den

som bedrivs genom det fasta driftstället.

Bestämmelserna i b) och c) ovan tillämpas

inte om företaget visar, att sådan försäljning

eller verksamhet inte är hänf�rlig till det fasta

driftstället.

2. Om företag i e n avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe hänförs, om

inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel

föranleder annat, i vardera avtalsslutande

staten till det fasta driftstället den inkomst

som det kan antas att driftstället skulle ha

förvärvat om det varit ett fristående företag,

som bedrivit verksamhet av samma eller lik­

nande slag under samma eller liknande vill­

kor och självständigt avslutat affärer med det

företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder

inbegripna utgifter f�r företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes. Avdrag medges

emellertid inte f�r belopp som det fasta drift­

stället kan ha betalat till företagets huvud­

kontor eller annat företaget tillhörigt kontor

(om inte beloppen utgör ersättning för fak­

tiska utgifter) i form av royalty, avgift eller

1635

¬

background image

SFS 1989:894

ment to the head office of the enterprise or

any of its other offices, by way of royalties,

fees or other similar payments in return for

the use of patents or other rights, or by way of

commission, for specific services performed

or for management, or, except in the case of a

banking enterprise, by way of interest on

moneys lent to the permanent establishment.

Likewise, no account shall be taken, in the

determination of the profits of a permanent

establishment, for amounts charged (other­

wise than towards reimbursement of actual

expenses), by the permanent establishment to

the head office of t he enterprise or any of its

other offices, by way of royalties, fees or oth­

er similar payments in return for the use of

patents or other rights, or by way of commis­

sion for specific services performed or for

management, or, except in the case of a bank­

ing enterprise by way of interest on moneys

lent to the head office of the enterprise or any

of its other offices.

(4) Insofar as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment

on the basis of an apportionment of the total

profits of the enterprise to its various parts,

nothing in paragraph (2) of this Article shall

preclude that Contracting State from deter­

mining the profits to be taxed by such an

apportionment as may be customary; the

method of apportionment adopted shall,

however, be such that the result shall be in

accordance with the principles contained in

this Article.

(5) For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be deter­

mined by the same method year by year un­

less there is good and sufficient reason to the
contrary.

(6) Where profits include items of in come

which are dealt with separately in other Arti­

cles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

annan liknande betalning för nyttjandet av

patent eller annan rättighet, eller i form av

ersättning för särskilda tjänster eller för före­

tagsledning eller � utom i fråga om bankfo-

retag - i form av r änta på kapital utlånat till

det fasta driftstället. På samma sätt skall vid

bestämmandet av fast driftställes inkomst

inte beaktas belopp som det fasta driftstället

debiterat företagets huvudkontor eller annat

företaget tillhörigt kontor (om in te beloppen

utgör ersättning for faktiska utgifter) i form

av royalty, avgift eller ann an liknande betal­

ning for nyttjandet av patent eller annan rät­

tighet, eller i form av ersättning for särskilda

tjänster eller företagsledning eller � utom i

fråga om bankforetag - i form av ränta på

kapital utlånat till företagets huvudkontor

eller annat företaget tillhörigt k ontor.

4. I den mån inkomst hänforlig till fast

driftställe brukat i en avtalsslutande stat be­

stämmas på grundval av en fordelning av

foretagets hela inkomst på de olika delarna

av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt

2 i denna artikel inte att i denna avtalsslu­

tande stat den skattepliktiga inkomsten be­

stäms genom sådant förfarande. Den fördel-

ningsmetod som används skall dock vara så­

dan att resultatet överensstämmer med prin­

ciperna i denna artikel.

5. Vid tillämpningen av foregående

punkter bestäms inkomst som är hänforlig

till det fasta driftstället genom samma förfa­

rande år från år, såvida inte goda och tillräck­

liga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i forevarande artikel.

1636

¬

background image

SFS 1989:894

Artide 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft

in international traffic shall be taxable only in

that State.

(2) With respect to profits derived by t he

Swedish, Danish and Norwegian air trans­

port consortium, Scandinavian Airlines Sys­

tem (SAS), the provisions of paragraph (1) of

this Article shall apply only to such part of

the profits as corresponds to the participa­

tion held in that consortium by AB Aero-

transport (ABA), the Swedish partner of

Scandinavian Airlines System (SAS).

(3) The provisions of paragraph (1) of this

Article shall also apply to profits from the

participation in a pool, a joint business or an

international operating agency.

Artikel 8

Sjö- och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av

skepp eller luftfartyg i internationell trafik

beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna arti­

kel tillämpas beträffande inkomst som för­

värvas av det svenska, danska och norska

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines

System (SAS) endast i fråga om den del av

inkomsten som motsvarar den andel i kon­

sortiet som innehas av AB Aerotransport

(ABA), den svenske delägaren i Scandinavian

Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna arti­

kel tillämpas även på inkomst som förvärvas

genom deltagande i en pool, ett gemensamt

företag eller en internationell driftsorganisa­

tion.

Artide 9

Associated enterprises

(1) Where:
(a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State;

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State;

and in e ither case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which dif­

fer from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State �

and taxes accordingly - profits on which an

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1.1 fall då

a) ett foretag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett foretag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i detta foretags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller övervakningen av så­

väl ett foretag i en avtalsslutande stat som ett

foretag i den a ndra avtalsslutande staten eller

äger del i båda dessa foretags kapital, iakttas

följande.

Om mellan foretagen i fråga om handels­

förbindelser eller finansiella förbindelser av­

talas eller föreskrivs villkor, som avviker från

dem som skulle ha avtalats mellan av varan­

dra oberoende företag, får all inkomst, som

utan sådana villkor skulle ha tillkommit det

ena foretaget men som på grund av villkoren

i fråga inte tillkom mit detta företag, inräknas

i detta foretags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett foretag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna st at,

även inräknas i inkomsten för ett företag i

1637

53-SFS 1989

¬

background image

SFS 1989:894

enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and

the profits so included are profits which

would have accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made

between the two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due

regard shall be had to the other provisions of

this Convention and the competent authori­

ties of the Contracting States shall if neces­

sary consult each other.

den andra avtalsslutande staten och beskattas

i överensstämmelse därmed i denna andra

stat samt den sålunda inräknade inkomsten

är sådan som skulle ha tillkomm it foretaget i

den förstnämnda staten om de villkor som

avtalats mellan foretagen hade varit sådana

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende foretag, skall den andra staten

genomfora vederbörlig justering av det skat­

tebelopp som påforts f�r inkomsten i denna

avtalsslutande stat. Vid sådan justering iakt­

tas övriga bestämmelser i det ta avtal och de

behöriga myndigheterna i de avtalsslutande

staterna överlägger vid behov med varan dra.

Artide 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is

a resident of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State may be taxed

in that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 15 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a com­

pany (other than a partnership) which holds

directly at least 25 per cent of the capital of

the company paying the dividends;

(b) 20 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contract­

ing States shall by mutual agreement settle

the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders' shares or other rights, not

being debt-claims, participating in profits, as

well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of

the State of which the company making the

distribution is a resident.

Artikel 10
Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat, men om motta­

garen har rätt till utdelningen får skatten inte

överstiga

a) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om mottagaren är ett bolag (med un­

dantag för handelsbolag) som äger minst 25

procent av det utdelande bolagets kapital;

b) 20 procent av utdelningens bruttobe­

lopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna skall träffa överenskommelse

om sättet att genomfora dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning for vinst av vilken utdelningen beta las.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, gruvandelar,

stiftarandelar eller andra rättigheter, som

inte är fordringar, med rät t till andel i vinst,

samt inkomst av andra andelar i bolag, so m

enligt lagstiftningen i den stat där det utde­

lande bolaget har hemvist vid beskattningen

likställs med inkomst av aktier.

1638

¬

background image

SFS 1989:894

(4) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1) of this Article, dividends paid

by a company which is a resident of Zim­

babwe to a company which is a resident of

Sweden shall be exempt from Swedish tax to

the extent that the dividends would have

been exempt under Swedish law if both com­

panies had been Swedish companies. This

exemption shall not apply unless

(a) the profits out of which the dividends

are paid have been subjected to the normal

corporate tax in Zimbabwe or an income tax
comparable thereto, or

(b) the dividends paid by the company

which is a resident of Zimbabwe consist

wholly or almost wholly of dividends which
that company has received, in the year or

previous years, in respect of shares held by it

in a company which is a resident of a third

State and which would have been exempt

from Swedish tax if the shares in respect of

which they are paid had been held directly by

the company which is a resident of Sweden.

(5) The provisions of paragraphs (1) and

(2) of this Article shall not apply if the benefi­

cial owner of the dividends, being a resident

of a Contracting State, carries on business in

the other Contracting State of which the com­

pany paying the dividends is a resident

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the holding in respect of

which the dividends are paid is effectively

connected with such permanent establish­

ment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 15, as the case

may be, shall apply.

(6) Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the company except insofar as

such d ividends are paid to a resident of that

other State or insofar as the holding in re­

spect of which the dividends are paid is effec­

tively connected with a p ermanent establish­

ment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistribut­

ed pr ofits to a tax on the company's undistri-

4. Utan hinder av bestämmelserna i pu nkt

1 i denn a artikel är utdelning från bolag med

hemvist i Zimbabwe till bolag med hemvist i

Sverige undantagen från beskattning i Sve­

rige i den mån utdelningen skulle ha varit

undantagen från beskattning enligt svensk

lagstiftning, om båda bolagen hade varit

svenska. Sådan skattebefrielse medges dock
endast

a) om den vinst av vilken utdelningen beta­

las underkastats den normala zimbabwiska

inkomstskatten for bolag eller därmed jäm­

förlig inkomstskatt, eller

b) den utdelning som betalas av bolaget

med hemvist i Zimbabwe uteslutande eller så

gott som uteslutande utgörs av utdelning vil­

ken detta bolag under ifrågavarande år eller

tidigare år mottagit på aktier, som bolaget

innehar i ett bolag med hemvist i en tredje

stat, och vilken skulle ha varit undantagen

från svensk skatt om de aktier på vilka utdel­

ningen betalas hade innehafts direkt av bola­

get med hemvist i Sverige.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har

rätt till utdelningen har hemvist i en avtals­

slutande stat och bedriver rörelse i den a ndra
avtalsslutande staten, där bolaget som betalar

utdelningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­
samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den andel på

grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I så­

dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 15.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i de n mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna andra stat eller i

den mån den andel på grund av vilken utdel­

ningen betalas äger verkligt samband med

fast driftställe eller stadigvarande anordning

i den na andra stat, och ej heller beskatta bo­

lagets icke utdelade vinst, även om utdel­

ningen eller den icke utdelade vinsten helt

1639

¬

background image

SFS 1989:894

I.,-

.

J

A kl.

' i v-v

buted profits, even if the dividends paid or

the undistributed profits consist wholly or

partly of profits or income arising in such

other State.

eller delvis utgörs av inkomst som uppkom­

mit i denna andra stat.

Artide 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it

arises and according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial owner lof

the interest the tax so charged shall not ex­

ceed 10 per cent of the gross amount of the

interest. The competent authorities of the

Contracting States shall by mutual agreement

settle the mode of application of this limita­

tion.

(3) Notwithstanding the provisions of

paragraph (2) of this Article, interest shall be

exempt from tax in the Contracting State in

which it arises if:

(a) the interest is beneficially owned by a

Contracting State, a political subdivision or

local authority thereof or an instrumentality,

subdivision or authority of a Contracting

State which is not subject to tax by that State;

(b) the interest is beneficially owned by a

resident of a Contracting State with respect

to debt obligations guaranteed or insured by

that State, a political subdivision or local au­

thority thereof or an instrumentality, subdi­

vision or authority of such State which is not

subject to tax by that State, provided that the

loan is given for development purposes ac­

ceptable to the Minister of Finance.

(4) The term "interest" as used in this Arti­

cle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in particular,

income from government securities and in­

come from bonds or debentures, including

Artikel 11
Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till räntan får skatten

inte överstiga 10 procent av räntans brutto­

belopp. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall träffa överenskom­

melse om sättet att genomföra denna be­

gränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

2 i denna artikel skall ränta undantas från

beskattning i den avtalsslutande stat från vil­

ken den h ärrör om

a) den som har rätt till räntan är en avtals­

slutande stat, en politisk underavdelning

eller lokal myndighet i denna stat eller ett

organ, underavdelning eller en myndighet i

en avtalsslutande stat som inte är skattskyl­

dig för räntan i denna stat,

b) den som har rätt till räntan är en person

med hemvist i en avtalsslutande stat som har

rätt till räntan på grund av skuldförbindelser

garanterade eller försäkrade av denna stat, en

politisk underavdelning eller lokal myn­

dighet i de nna stat eller ett organ, en under­

avdelning eller myndighet i denna stat under

förutsättning att detta lån har givits för ut­

vecklingsändamål godkända av finansminis­

tern samt att den som har rätt till räntan inte

är skattskyldig för denna i hemviststaten.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper, som utfärdats av staten, och inkomst

1640

¬

background image

SFS 1989:894

premiums and prizes attaching to such secu­

rities, bonds or debentures. Penalty charges

for late payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1) and

(2) of this Article shall not apply if the benefi­

cial owner of the interest, being a resident of

a Contracting State, carries on business in the

other Contracting State in which the interest

arises, through a permanent establishment

situated therein, or performs in that other

State independent personal services from a

fixed base situated therein, and the debt-

claim in respect of which the interest is paid

is effectively connected with (a) such perma­

nent establishment or fixed base, or with (b)

business activities referred to under (c) of

paragraph (1) of Article 7. In such cases the
provisions of Article 7 or Article 15, as the

case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a political subdivision, a local author­

ity or a resident of that State. Where, howev­

er, the person paying the interest, whether he

is a resident of a Contracting State or not, has

in a Contracting State a permanent establish­

ment or a fixed base in connexion with which

the indebtedness on which the interest is paid

was incurred, and such interest is borne by

such permanent establishment or fixed base,

then such interest shall be deemed to arise in

the State in which the permanent establish­

ment or fixed base is situated.

(7) Where by r eason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

case the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

av obligationer eller debentures, däri inbegri­

pet agiobelopp och vinster som hänför sig till

sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­

ning anses inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har

rätt till räntan har hemvist i en avtalsslu­

tande stat och bedriver rörelse i den andra

avtalsslutande staten, från vilken räntan här­

rör, från där beläget fast driftställe eller ut­

övar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an­

ordning, samt den fordran for vilken räntan

betalas äger verkligt samband med a) det

fasta driftstället eller den stadigvarande an­
ordningen eller med b) sådan affärsverksam­

het som avses i a rtikel 7 punkt 1 c). I så dana

fall tillämpas bestämmelserna i a rtikel 7 re­

spektive artikel 15.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet

eller person med hemvist i denna stat. Om

emellertid den person som betalar räntan,

antingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning som

har samband med den skuld for vilken räntan

betalas, och räntan belastar det fasta drift­

stället eller den stadigvarande anordningen,

anses räntan härröra från den stat där det

fasta driftstället eller den stadigvarande an­

ordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran for vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

1641

¬

background image

SFS 1989:894

Artide 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Co ntracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they

arise and according to the laws of that State,

but if the recipient is the beneficial owner of

the royalties, the tax so charged shall not

exceed 10 per cent of the gross amount of the

royalties. The competent authorities of the

Contracting States shall by mutual agreement

settle the mode of application of this limita­

tion.

(3) The term "royalties" as used in this

Artide means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work including cinematograph

films, or films or tapes used for radio or

television broadcasting, any patent, trade

mark, design or model, plan, secret formula

or process, or for the use of, or the right to

use, industrial, commercial or scientific

equipment, or for information concerning in­

dustrial, commercial or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) of this Article shall not apply if the benefi­

cial owner of the royalties, being a resident of

a Contracting State, carries on business in the

other Contracting State in which the royalties

arise, through a permanent establishment sit­

uated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed

base situated therein, and the right or proper­

ty in respect of which the royalties are paid is

effectively connected with

(a) such perm anent establishment or fixed

base, or with (b) business activities referred

to under (c) of paragraph (I) of Article 7. In

such cases the provisions of Article 7 or Arti­

cle 15, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State

itself, a political subdivision, a local author-

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till royaltyn får skat­

ten inte överstiga 10 procent av royaltyns

bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall träffa över­

enskommelse om sättet att genomföra denna

begränsning.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betaln ing som mottas så­

som ersättning for nyttjandet av eller for rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­

närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm eller film eller band använda i

radio- eller televisionsutsändning, patent,

varumärke, mönster eller modell, ritning,

hemligt recept eller hemlig tillverkningsme­

tod eller for nyttjandet av eller rätten att

nyttja industriell, kommersiell eller veten­

skaplig utrustning eller for upplysning om er­

farenhetsrön av industriell, kommersiell eller

vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har

rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslu­

tande stat och bedriver rörelse i den andra

avtalsslutande staten, från vilken royaltyn

härrör, från där beläget fast driftställe eller

utövar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an­

ordning, samt den rättighet eller egendom i

fråga om vilken royaltyn betalas äger v erkligt
samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller b) sådan affärsverk­

samhet som avses i artikel 7 punkt 1 c). I

sådana fall tillämpas bestämmelserna i arti­

kel 7 respektive artikel 15.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet

1642

¬

background image

SFS 1989:894

ity or a resident of that State. Where, howev­

er, the person paying the royalties, whether

he is a resident of a Contracting State or not,

has in a Contracting State a permanent estab­

lishment or a fixed base in connexion with

which the liability to pay the royalties was

incurred, and such royalties are borne by

such p ermanent establishment or fixed base,

then such royalties shall be deemed to arise in

the State in which the permanent establish­

ment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they are-paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Convention.

eller person med hemvist i denna stat. Om

emellertid den person som betalar royaltyn,

antingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

samband varmed skyldigheten att betala

royaltyn uppkommit och royaltyn belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses royaltyn härröra från den

stat där det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

den som har rätt till royaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­

melserna i denna artikel endast på sist­

nämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artide 13

Technical fees

(1) Technical fees arising in a Contracting

State which are derived by a resident of the

other Contracting State may be taxed in that

other State.

(2) However, such technical fees may also

be taxed in the Contracting State in which

they arise, and according to the law of that

State; but where such technical fees are de­

rived by a resident of the other Contracting

State who is subject to tax there in respect

thereof the tax charged in the Contracting

State in which the technical fees arise shall

not exceed 10 per cent of the gross amount of

the technical fees. The competent authorities

of the Contracting States shall by mutual

agreement settle the mode of application of

this limitation.

(3) The term "technical fees" as used in

this Article means payments of any kind to

Artikel 13

Ersättning for tekniska tjänster

1. Ersättning for tekniska tjänster, som

härrör från en avtalsslutande stat och som

förvärvas av person med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra stat.

2. Ersättningen får emellertid beskattas

även i den avtal sslutande stat från vilken den

härrör enligt lagstiftningen i denna stat, men

om ersättningen for sådana tekniska tjänster

förvärvas av en person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten och som är

skattslcyldig för e rsättningen i de nna stat får

skatten i de n avtalsslutande stat varifrån er­

sättningen härrör inte överstiga 10 procent

av ersättningens bruttobelopp. De behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna

skall träffa överenskommelse om sättet att

genomföra denna begränsning.

3. Med uttrycket "ersättning för tekniska

tjänster" förstås i denna artikel varje slag av

1643

¬

background image

SFS 1989:894

any person, other than to an employee of the

person making the payments in consider­

ation for any services of an administrative,

technical, managerial or consultancy nature.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) of this Article shall not apply if the recipi­

ent of the technical fees, being a resident of a

Contracting State, carries on business in the

other Contracting State in which th e techni­

cal fees arise, through a permanent establish­

ment situated therein, or performs in that

other State independent personal services

from a fixed base s ituated therein, and the

technical fees are effectively connected with

(a) such permanent establishment or fixed

base or with (b) business activities referred to

under (c) of paragraph (1) of Article 7. In

such cases the provisions of Article 7 or Arti­

cle 15, as the case may be, shall apply.

(5) Technical fees shall be deemed to arise

in a Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

authority or resident of that State. Where,

however, the person paying the technical

fees, whether he is resident of a Contracting

State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connexion with which the obligation to pay

the technical fees was incurred, and such

technical fees are borne by that permanent

establishment or fixed base, then such techni­

cal fees shall be deemed to arise in the State

in which the permanent establishment or

fixed base is situated.

(6) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the recipient or

between both of them and some other per­

son, the amount of the technical fees paid

exceeds, for whatever reason, the amount

which would have been agreed upon by the

payer and the recipient in the absence of such

relationship, the provisions of this Article

shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case the excess p art of the

payments shall remain taxable according to

the law of each C ontracting State due regard

being had to the other provisions of this Con­

vention.

ersättning till person, som inte är anställd hos

utbetalaren, för tjänster av administrativ,

teknisk, företagsledande eller rådgivande na­

tur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om mottagaren

av ersättningen for tekniska tjänster har hem­

vist i en avtalsslutande stat och b edriver rö­

relse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken ersättningen härrör, från där beläget

fast driftställe eller utövar självständig yrkes­

verksamhet i denna andra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt ersätt­

ningen for dessa tjänster äger verkligt sam­

band med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller b) sådan affärsverk­

samhet som avses i artikel 7 punkt I c). I

sådana fall t illämpas bestämmelserna i arti­

kel 7 respektive artikel 15.

5. Ersättning for tekniska tjänster anses

härröra från en avtalsslutande stat om utbe­

talaren är den staten själv, politisk underav­

delning, lokal myndighet eller person med

hemvist i denna stat. Om emellertid den per­

son som betalar ersättningen, antingen han

har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte,

i en avtalsslutande stat har fast driftställe

eller stadigvarande anordning i samband

varmed skyldigheten att betala ersättningen

uppkommit, och denna ersättning belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses dock ersättningen här­

röra från den stat där det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

ersättningen for tekniska tjänster eller mellan

dem båda och annan person ersättningsbe­

loppet överstiger � oavsett anledningen �

det belopp som skulle ha överenskommits

mellan utbetalaren och mottagaren om så­

dana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i detta avtal.

1644

¬

background image

SFS 1989:894

Artide 14
Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­

erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed base, may

be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic or

movable property pertaining to the operation

of such ships or aircraft, shall be taxable only

in that State.

With respect to gains derived by the Swed­

ish, Danish and Norwegian air transport con­

sortium, Scandinavian Airlines System

(SAS), the provisions of t his paragraph shall

apply only to such portion of the gains as

corresponds to the participation held in that

consortium by AB Aero transport (ABA), the

Swedish partner of Scandinavian Airlines

System (SAS).

(4) Gains from the alienation of shares in a

company which is a resident of a Contracting
State may be taxed in that State.

(5) Gains from the alienation of any prop­

erty other than that referred to in paragraphs

(1), (2), (3) and (4) of this Article shall be

taxable only in the Contracting State of

which the alienator is a resident.

Artikel 14
Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses

i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgång-

ama i fast driftställe, vilket ett foretag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom, hänforlig

till stadigvarande anordning for att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst som

förvärvas på grund av överlåtelse av sådant

fast driftställe (för sig eller tillsammans med

hela foretaget) eller av sådan stadigvarande

anordning.

3. Vinst, som en person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av skepp eller luftfartyg som an­

vänds i internationell trafik eller lös egendom

som är hänf�rlig till användningen av sådana

skepp eller luftfartyg, beskattas endast i

denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas

beträffande vinst som förvärvas av det

svenska, danska och norska luftfartskonsor­

tiet Scandinavian Airlines System (SAS) men

endast i fråga om den del av vinsten som

motsvarar den andel i konsortiet vilken inne­

has av AB Aerotransport (ABA), den svenske

delägaren i Scandinavian Airlines System

(SAS).

4. Vinst på grund av �verlåtelse av aktier i

bolag med hemvist i en avtalsslutande stat,

får beskattas i denna stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av egen­

dom av annat slag än sådan som avses i punk­

terna I �4 i denn a artikel skall beskattas en­

dast i den av talsslutande stat där överlåtaren

har sitt hemvist.

1645

¬

background image

SFS 1989:894

Artide 15
Independent personal services

(1) Subject to the provisions of Artide 13,

income derived by a resident of a Contract­

ing State in respect of professional services or

other activities of an independent character

shall be taxable only in that State except in

the following circumstances, when such in­

come may also be taxed in the other Con­

tracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available

to him in the other Contracting State for the

purpose of performing his activities; in that

case, only so much of the income as is attrib­

utable to that fixed base may be taxed in that

other Contracting State; or

(b) if he is present in the other Contracting

State for a period or periods amounting to or

exceeding in the aggregate 183 days within

any period of 12 months; in that case, only so

much of the income as is derived from his

activities performed in that other State may

be taxed in that other State.

(2) The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, liter­

ary, artistic, educational or teaching activi­

ties as well as the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,

dentists and accountants.

Artikel 15

Självständig yrkesutövning

1. Om inte bestämmelserna i artikel 13

föranleder annat beskattas inkomst, som per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat för­

värvar genom att utöva fritt yrke eller annan

självständig verksamhet, endast i den na stat

utom i följande fall d å inkomsten också får

beskattas i den andra avtalsslutande staten

a) om han i den andra avtalsslutande stat­

en har en stadigvarande anordning, som re­

gelmässigt står till hans förfogande för att

utöva verksamheten; i såd ant fall får endast

så stor del av inkomsten beskattas i denna

andra avtalsslutande stat som är hänförlig till

denna stadigvarande anordning, eller

b) om han vistas i den andra avtalsslutande

staten under tidrymd eller tidrymder som

sammanlagt uppgår till eller överstiger 183

dagar under en period av tolv månader; i

sådant fall får endast så stor del av inkomsten

beskattas i denna andra stat som är hänförlig

till verksamheten som utövas där.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närlig verksamhet, uppfostrings- och under­

visningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,

arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artide 16
Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides 17,

19 and 20, salaries, wages and other similar

remuneration derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of an employment

shall be taxable only in that State unless the

employment is exercised in the other Con­

tracting State. If the employment is so exer­

cised, such remune ration as is derived there­

from may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1) of this Article, remuneration

derived by a resident of a Contracting State

in respect of an employment exercised in th e

other Contracting State shall be taxable only

in the first-mentioned State if:

Artikel 16

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17,

19 och 20 föranleder annat, beskattas lön

och annan liknande ersättning, som person

med he mvist i en avtalsslutande stat uppbär

på grund av anställning, endast i denna stat,

såvida inte arbetet utförs i den a ndra avtals­

slutande staten. Om arbetet utförs i denna

andra stat, får ersättning som uppbärs för

arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 i denna artikel beskattas ersättning, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat

uppbär för arbete som utförs i den andra

avtalsslutande staten, endast i den först­

nämnda staten, om

1646

¬

background image

SFS 1989:894

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days within any period of

12 months; and

(b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not a resident of

the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traf­

fic by an enterprise of a Contracting State

may be taxed in that State. Where a resident

of Sweden derives remuneration in respect of

an employment exercised aboard an aircraft

operated in international traffic by the Swed­

ish, Danish and Norwegian air transport con­

sortium, Scandinavian Airlines System
(SAS), such remuneration shall be taxable

only in Sweden.

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod; och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar; samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel får ersättning för ar­

bete, som utförs ombord på skepp eller luft­

fartyg som används i in ternationell trafik av

ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i

denna stat. Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar ersättning från anställning

ombord på luftfartyg, som används i interna­
tionell trafik av det svenska, danska och
norska luftfartskonsortiet Scandinavian Air­

lines System (SAS), beskattas ersättningen

endast i Sverige.

Artide 17

Directors' fees and remuneration of top-level

managerial officials

(1) Directors' fees and other similar pay­

ments derived by a resident of a Contracting

State in his capacity as a member of the

Board of Directors of a company which is a

resident of the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) Salaries, wages and other similar remu­

neration derived by a resident of a Contract­
ing State in his capacity as an offical in a top-

level managerial position of a company

which is a resident of the other Contracting

State may be taxed in that other State.

Artikel 17

Styrelsearvode och ersättningar till tjänste­

män i högre foretags ledande ställning

1. Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat uppbär i e genskap av med­

lem i styrelse i bo lag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Lön och liknande ersättning, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i

egenskap av tjänsteman i högre företagsle­

dande ställning i bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

Artide 18

Income earned by entertainers and athletes

(1) Notwithstanding the provisions of Arti­

cles 15 and 16 income derived by a resident
of a Contracting State as an entertainer, such

as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion artiste, or a musician, or as an athlete,

from his personal activities as such exercised

Artikel 18

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i arti k­

larna 15 och 16 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egenskap av arti st, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio-

1647

¬

background image

SFS 1989:894

in the other Contracting State, may be taxed

in that other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an

athlete in his capacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 15 and

16, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

eller televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denna an dra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller id rottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

Artide 19

Pensions, annuities and similar payments

(1) Subject to the provisions of pa ragraph

(2) of Article 20, pensions and other similar

remuneration, disbursements under the So­

cial Security legislation and annuities arising

in a Contracting State and paid to a resident

of the other Contracting State may be taxed

in the first-mentioned Contracting State.

(2) The term "annuity" means a stated

sum payable periodically at stated times dur­

ing life or during a specified or ascertainable

period of time under an obligation to make

the payments in return for adequate and full

consideration in money or money's worth.

Artikel 19

Pension, livränta och liknande betalningar

1. Om inte bestämmelserna i artikel 20

punkt 2 föranleder annat får pension och an­

nan liknande ersättning, utbetalningar enligt

socialforsäkringslagstiftningen och livränta

vilka härrör från en avtalsslutande stat och

betalas till person med hemvist i den andra

avtalsslutande staten beskattas i den först­

nämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fast­

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på

fastställda tider under en persons livstid eller

under annan angiven eller fastställbar tids­

period och som utgår på grund av förpliktelse

att verkställa dessa utbetalningar som er­

sättning for däremot fullt svarande vederlag i

penningar eller penningars värde.

Artide 20
Remuneration and pensions in respect of

government service

(1) (a) Remuneration, other than a pen­

sion, paid by a Contracting State or a politi­

cal subdivision or a local authority thereof to

an individual in respect of services rendered

to that State or subdivision or authority shall

be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if

the services are rendered in that other State

and the individual is a resident of that State

who;

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that

Artikel 20
Ersättningar och pensioner på grund av of­

fentlig tjänst

1. a) Ersättning med undantag for pension,

som betalas av en avtalsslutande stat, dess

politiska underavdelningar eller lokala myn­

digheter till fysisk person på grund av arbete

som utförs i denna stats, dess politiska under­

avdelningars eller lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten, om

arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu-

1648

¬

background image

SFS 1989:894

State solely for the purpose of rendering

the services.

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to

that State or subdivision or authority shall be

taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the

individual is a resident of, and a national of,

that other State.

(c) For the purposes of this paragraph any

pension paid out of the Central African Pen­

sion Fund and subject to tax under the law of

Zimbabwe shall be treated as if it were a

pension paid by, or out of funds created by,

Zimbabwe.

(3) The provisions of Articles 16,17 and 19

shall apply to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connexion

with a business carried on by a Contracting

State or a political subdivision or a local au­

thority thereof.

tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförts i denna stats, dess poli­

tiska underavdelningars eller lokala myn­

digheters tjänst, beskattas endast i denna
stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om

personen i fråga har hemvist och är medbor­

gare i denna stat.

c) Vid tillämpning av denna punkt skall

pension, som utbetalas av Centralafrikanska

pensionsfonden (Central African Pension

Fund), och som är skattepliktig enligt lagstift­

ningen i Zimbabwe behandlas som om den

vore utbetald från Zimbabwe eller från

fonder inrättade av Zimbabwe.

3. Bestämmelserna i a rtiklarna 16, 17 och

19 tillämpas på ersättning och pensioner som

betalas på grund av arbete som utförts i sam­

band med rörelse som bedrivs av en avtals­

slutande stat, dess politiska underavdelning­

ar eller lokala myndigheter.

Artide 21

Payments received by students and apprenti­

ces

Payments which a student or business ap­

prentice who is or was immediately before

visiting a Contracting State a resident of the

other Contracting State and who is present in

the first-mentioned State solely fo r the pur­

pose of his education or training receives for

the purpose of his maintenance, education or

training shall not be taxed in that State, pro­

vided that such payments arise from sources

outside that State.

Artikel 21

Ersättningar till studerande och praktikanter

Studerande och praktikanter som har eller

som omedelbart före vistelsen i en avtalsslu­

tande stat hade hemvist i den andra avtals­

slutande staten och som vistas i den först­

nämnda staten endast för att erhålla under­

visning eller utbildning skall inte beskattas i

denna stat för ersättningar som han erhåller

för sitt uppehälle, sin undervisning eller ut­

bildning om dessa ersättningar härrör från

källor utanför denna stat.

Artide 22

Other income

(1) Items of income of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt

with in the foregoing Articles of this Conven­

tion shall be taxable only in that State.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett vari­

från inkomsten härrör.

1649

¬

background image

SFS 1989:894

(2) The provisions of paragraph (I) of this

Article shall not apply to income, other than

income from immovable property as defined

in paragraph (2) of Article 6, if the recipient

of such income, being a resident of a Con­

tracting State, carries on business in the other

Contracting State through a permanent es­

tablishment situated therein, or performs in

that other State independent personal ser­

vices from a fixed base situated therein, and

the right or property in respect of which the

income is paid is effectively connected with

such permanent establishment or fixed base.

In such case the provisions of Article 7 or

Article 15, as the case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2") of this Article, items of

income of a resident of a Contracting State

not dealt with in the foregoing Articles of this

Convention and arising in the other Con­

tracting State may be taxed in that other

State.

2, Bestämmelserna i pun kt 1 i denna arti­

kel tillämpas inte på inkomst, med undantag

för inkomst av fast egendom som avses i arti­

kel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe eller utövar

självständig yrkesverksamhet i denna andra

stat från där belägen stadigvarande anord­

ning, samt den rättighet eller egendom i fråga

om vilken inkomsten betalas äger verkligt

samband med det fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen. I sådant fall till-

lämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive

artikel 15.

3. Inkomst vilken inte behandlas i före­

gående artiklar i detta avtal, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och

som härrör från den andra avtalsslutande

staten, får, utan hinder av bestämmelserna i

punkterna 1 och 2 i denna artikel, beskattas i

denna andra stat.

Chapter IV

Methods for the elimination of double tax­

ation

Article 23

Elimination of double taxation

(1) In the case of Zimbabwe and subject t o

the provisions of the law of Zimbabwe re­

garding the allowance as a credit against Zim­

babwean tax of the tax payable in a territory

outside Zimbabwe which shall not affect th e

general principle hereof; Swedish tax pay­

able, whether directly or by deduction, in

respect of taxable income or chargeable gains

from sources within Sweden shall be allowed

as a credit against any Zimbabwean tax com­

puted by reference tö the same taxable in­

come or chargeable gains by reference to

which the Swedish tax is computed.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows;

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Zimbabwe

and in accordance with the provisions of this

Convention may be taxed in Zimbabwe, Swe­

den shall allow � subject to the provisions of

Kapitel IV
Metoder för undvikande av dubbelbeskattning

Artikel 23

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Zimbabwe, skall svensk

skatt, som betalas, antingen direkt eller

genom skatteavdrag, på skattepliktig inkomst

eller realisationsvinst som härrör från källa i

Sverige, i enlighet med bestämmelserna i

zimbabwisk lagstiftning om avräkning från

zimbabwisk skatt av skatt som betalas i annat

land än Zimbabwe, vilken lagstiftning inte

skall påverka den allmänna princip som

anges här, avräknas från zimbabwisk skatt

som beräknats på samma skattepliktiga in­

komst eller realisationsvinst som den svenska

skatten.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt­

ning undvikas på följande sätt.

a) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst som enligt zimbabwisk lag­

stiftning och i enlighet med bestämmelserna i

detta avtal får beskattas i Zimbabwe, skall

Sverige � i enlighet med bestämmelserna i

1650

¬

background image

SFS 1989:894

the law of Sweden concerning credit for for­

eign tax (as it may be amended from time to

time without changing the general principle

hereoO - as a deduction from the tax on

such income, an amount equal to the Zim­

babwean tax paid in respect of such income.

(b) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a) of this paragraph, where a resi­

dent of Sweden derives income or gains

which, in accordance with the provisions of

Article 7, paragraph (2) of Article 14 or Arti­

cle 15, may be taxed in Zimbabwe, Sweden

shall exempt such income or gains from tax

provided that the principal part of the in­

come or gains arises from business activities

or independent personal services, other than

the management of securities and other simi­

lar property.

(c) Where a resident of Sweden derives in­

terest, royalties or technical fees which, in

accordance with the provisions of Article 11,

12 and 13 may be taxed in Zimbabwe, the

amount of Zimbabwean tax shall for the pur­

poses of sub-paragraph (a) of this paragraph

be deemed to be 15 per cent of the gross

amount of such interest, royalties or techni­

cal fees. The provisions of this sub-paragraph

shall apply for the first ten years during

which this Convention is effective, but the

competent authorities of the Contracting

States may consult each other to determine

whether this period should be extended.

(d) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the provi­

sions of Article 20, shall be taxable only in

Zimbabwe, or income or gains which, in ac­

cordance with the provisions of sub-para­

graph (b) of this paragraph, shall be exempt­

ed from Swedish tax, Sweden may, when de­

termining the graduated rate of Swedish tax,

take into account the income which shall be

taxable only in Zimbabwe or the income or

gains which shall be exempted from Swedish

tax, respectively.

svensk lagstiftning beträffande avräkning av

utländsk skatt (även i den lydelse d e fram­

deles kan få genom att ändras utan att den

allmänna princip som anges här ändras) -

från skatten på inkomsten avräkna ett belopp

motsvarande den skatt som erlagts i Zim­

babwe for inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige for-

värväf inkomst eller vinst som enligt bestäm­

melserna i artikel 7 eller artikel 14 punkt 2

respektive artikel 15 får beskattas i Zim­

babwe, skall Sverige, utan hinder av bestäm­

melserna i punkt a) ovan, undanta denna

inkomst eller vinst från skatt under förut­

sättning att den huvudsaldiga delen av in­

komsten eller vinsten härrör från annan af­

färsverksamhet eller självständig yrkesutöv­

ning än förvaltning av värdepapper och an­

nan liknande egendom.

c) Om person med hemvist i Sverige for-

värvar ränta, royalty eller ersättning for tek­

niska tjänster som enligt bestämmelserna i

artikel 11, 12 och 13 får beskattas i Zim­

babwe, skall den zimbabwiska skatten med

tillämpning av punkt a) ovan anses utgöra 15

procent av bruttobeloppet av räntan, royal-

tyn eller ersättningen for tekniska tjänster.

Bestämmelserna i den na punkt gäller de för­

sta tio åren under vilka detta avtal tillämpas.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna kan överlägga med varandra

for att bestämma om denna tidrymd skall

utsträckas.

d) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst, som enligt bestämmelserna i

artikel 20 beskattas endast i Zimb abwe, eller

förvärvar inkomst eller vinst, som enligt be­

stämmelserna i punkt b) ovan skall undantas

från svensk skatt, får Sverige � vid bestäm­

mandet av svensk progressiv skatt � beakta

inkomsten som skall beskattas endast i Zim ­

babwe respektive inkomsten eller vinsten

som skall undantas från svensk skatt.

1651

¬

background image

SFS 1989:894

Chapter V

Special provisions

Article 24
Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Article 1, also ap­

ply to persons who are not residents of one or

both of the Contracting States.

(2) Stateless persons who are residents of a

Contracting State shall not be subjected in

either Contracting State to any taxation or

any requirement connected therewith which

is other or more burdensome than the tax­

ation and connected requirements to which

nationals of the State concerned in the same

circumstances are or may be subjected.

(3) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same ac­

tivities.

Provided that this paragraph shall not pre­

vent a Contracting State from imposing on

the profits attributable to a permanent estab­

lishment in that Contracting State of a com­

pany which is a resident of the other Con­

tracting State a tax not exceeding 5 per cent

of those profits in addition to the tax which

would be chargeable on those profits if they

were profits of a company which was a resi­

dent of the first-mentioned State. However,

if a lower rate of tax is agreed upon between

Zimbabwe and any member country of the

Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD) after the signing of

this Convention, such lower rate shall be ap­

plicable also to a person who is a resident of

Sweden.

Kapitel V

Särskilda bestämmelser
Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli fö­

remål för beskattning eller därmed samman­

hängande krav som är av annat slag eller mer

tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i

denna andra stat under samma förhållanden

är eller kan bli un derkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna

bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

2. Statslös person med hemvist i en avtals­

slutande stat skall inte i någondera avtalsslu­

tande staten bli föremål för beskattning eller

därmed sammanhängande krav som är av

annat slag eller mer tyngande än den beskatt­

ning och därmed sammanhängande krav som

medborgare i staten i fråga under samma för­

hållanden är eller kan bli unde rkastad.

3. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den an­

dra avtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, som

bedriver verksamhet av samma slag.

Denna bestämmelse hindrar inte en av­

talsslutande stat från att beskatta vinster hän­

förliga till ett fast driftställe i denna stat, som

tillhör ett bolag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, med en skatt, som inte

överstiger 5 procent av denna vinst, utöver

den skatt som skulle ha tagits ut på dessa

vinster om de vore hänförliga till bolag med

hemvist i den förstnämnda staten. Om Zim­

babwe och ett annat medlemsland i organisa­

tionen för ekonomiskt samarbete och utveck­

ling (OECD) överenskommer om en lägre

skattesats efter det att detta avtal har under­

tecknats, skall emellertid denna lägre skatte­

sats tillämpas även på person med hemvist i

Sverige.

1652

¬

background image

SFS 1989:894

(4) Except where the provisions of para­

graph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article

11, paragraph (6) of Article 12 or paragraph

(6) of Article 13 apply, interest, royalties,

technical fees and other disbursements paid

by an enterprise of a Contracting State to a

resident of the other Contracting State shall,

for the purpose of determining the taxable

profits of such enterprise, be deductible un­

der the same conditions as if they had been

paid to a resident of the first-mentioned

State. Similarly, any debts of an enterprise of

a Contracting State to a resident of the other

Contracting State shall, for the purpose of

determining the taxable capital of such enter­

prise, be deductible under the same condi­
tions as if they had been contracted to a resi­

dent of the first-mentioned State.

(5) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require­

ment connected therewith which is other or

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be subjected.

(6) Nothing contained in this Article shall

be construed as obliging either Contracting

State to grant to individuals not resident in

that State any of the personal allowances,

reliefs and reductions for tax purposes which

are granted to individuals so resident.

(7) The provisions of this Article shall, not­

withstanding the provisions of Article 2, ap­

ply to taxes of every kind and description.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7, artikel 12

punkt 6 eller artikel 13 punkt 6 tillämpas, är

ränta, royalty, ersättning för tekniska tjänster

och annan betalning från företag i en avtals­

slutande stat till person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid

bestämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hemvist i den

förstnämnda staten. På samma sätt är skuld

som företag i en avtalsslutande stat har till

person med hemvist i den andra avtalsslu­
tande staten avdragsgill vid bestämmandet

av sådant företags beskattningsbara förmö­

genhet på samma villkor som skuld till per­

son med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande stat­

en, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och

därmed sammanhängande krav som annat

liknande företag i den förstnämnda staten är

eller kan bli underkastat.

6. Bestämmelserna i denna artikel anses

inte medföra skyldighet för någon av de av­

talsslutande staterna att medge personer som

inte har hemvist i den egna staten sådant

personligt avdrag vid beskattningen, sådan

skattebefrielse eller skattenedsättning som

medges person med hemvist i denna stat.

7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar­

tikel på skatter av vaije slag och beskaffenhet.

Artide 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result f or him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic law of those States,

present his case to the competent authority of

Artikel 25
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person i en avtalsslutande stat

gör gällande att en avtalsslutande stat eller

båda avtalsslutande staterna vidtagit åt­

gärder som för honom medför eller kommer

att medföra beskattning som strider mot be­

stämmelserna i d etta avtal, kan han, utan att

detta påverkar hans rätt att använda sig av de

1653

¬

background image

-A#"

SFS 1989:894

the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph (1)

of Article 24, to that of the Contracting State

of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first

notification of the action resulting in tax­

ation not in accordance with the provisions

of this Convention.

(2) The competent authority shall ende­

avour, if the objection appears to it to be

justified and if it is no t itself able to arrive at

a satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in accordance with this Convention. Any

agreement reached shall be implemented not­

withstanding any time limits in the domestic

law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of this Convention. They may also consult

together for the elimination of double tax­

ation in cases not provided for in this Con­

vention.

(4) The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding para­

graphs. The competent authorities, through

consultations, shall develop appropriate bi­

lateral procedures, conditions, methods and

techniques for the implementation of the mu­

tual agreement procedure provided for in this

Article. In addition, a competent authority

may devise appropriate unilateral proce­

dures, conditions, methods and techniques to

facilitate the above-mentioned bilateral ac­

tions and the implementation of the mutual

agreement procedure.

rättsmedel som finns i dessa staters interna

rättsordning, framlägga saken för den behöri­

ga myndigheten i den avtalsslutande stat där

han har hemvist eller, om fråga är om till-

lämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtals­

slutande stat där han är medborgare. Saken

skall framläggas inom tre år från den tid­

punkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till beskattning

som strider mot bestämmelserna i detta av­

tal.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan fä

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande stat­

en i syfte att undvika beskattning som strider

mot bestämmelserna i av talet. �verenskom­

melse som träffats genomförs utan hinder av

tidsgränser i de avtalsslutande statemas in­

terna lagstiftning,

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.

De kan även överlägga i syfte att undanröja

dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av

detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbin­

delse med varandra i syfte att träff"a överens­

kommelse i de fall som angivits i foregående

punkter. De behöriga myndigheterna skall

genom överläggningar utveckla lämpliga bila­

terala förfaringssätt, villkor, metoder och

tekniska lösningar för att genomfora det för­

farande vid ömsesidig överenskommelse som

foreskrivs i denna artikel. Dessutom får en

behörig myndighet anvisa lämpliga ensidi ga

förfaringssätt, villkor, metoder och tekniska

lösningar for att underlätta ovannämnda bi­

laterala åtgärder och genomförandet av den

ömsesidiga överenskommelsen.

Artide 26

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa-

1654

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-

¬

background image

SFS 1989:894

tion as is necessary for carrying out the provi­

sions of this Convention or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by this Convention, insofar as

the taxation thereunder is not contrary to the

Convention, in particular for the prevention

of fraud or evasion of such taxes. The ex­

change of information is not restricted by

Article 1. Any information received by a

Contracting State shall be treated as secret in

the same manner as information obtained

under the domestic laws of that State. How­

ever, if the information is originally regarded

as secret in the transmitting State it shall be

disclosed only to persons or authorities (in­

cluding courts and administrative bodies) in­

volved in the assessment or collection of, the

enforcement or prosecution in respect of, or

the determination of appeals in relation to,

the taxes which are the subject of this Con­

vention. Such persons or authorities shall use

the information only for such purposes but
may disclose the information in public court

proceedings or in judicial decisions. The

competent authorities shall, through consul­

tation, develop appropriate conditions,

methods and techniques concerning the mat­

ters in respect of which such exchanges of

information shall be made, including, where

appropriate, exchanges of information re­

garding tax avoidance.

(2) In no case shall the provisions of para­

graph (1) of this Article be construed so as to

impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State;

(c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, o r information, the diclosure of which

would be contrary to public policy (ordre
public).

ningar som är nödvändiga för att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de av­

talsslutande statemas interna lagstiftning i

fråga om skatter som omfattas av avtalet, i

den mån beskattningen enligt denna lag­

stiftning inte strider mot avtalet, i synnerhet

for att förhindra bedrägeri och skatteundan-

dragande beträffande sådana skatter. Utbytet

av upplysningar begränsas inte av artikel I.

Upplysningar som en avtalsslutande stat

mottagit skall behandlas såsom hemliga på

samma sätt som upplysningar, som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i denna stat.

Om upplysningarna ursprungligen ansetts så­

som hemliga i den sändande staten, får de

emellertid yppas endast for personer eller

myndigheter (däri inbegripet domstolar och

förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär

eller indriver de skatter som omfattas av av­

talet eller handlägger åtal eller besvär i fråga

om dessa skatter. Dessa personer eller myn­

digheter skall använda upplysningarna en­
dast för sådana ändamål men de får yppa

upplysningarna vid offentlig rättegång eller i

domstolsavgöranden. De behöriga myndig­

heterna skall genom överläggningar utveckla
lämpliga villkor, metoder och tekniska lös­

ningar beträffande de fall där sådant infor­
mationsutbyte skall ske, däri inbegripet, när

så är lämpligt, utbyte av upplysningar i fråga

om skatteundandragande.

2. Bestämmelserna i punkt I i denna arti­

kel anses inte medföra skyldighet f�r en av­

talsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini­

strativ praxis i denna avtalsslutande stat eller

i den a ndra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

1655

¬

background image

SFS 1989:894

Artide 27

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of spe­

cial agreements.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare

och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i d etta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda �verenskommelser tillkommer dip­

lomatiska företrädare eller konsulära tjänste­

män.

Chapter VI

Final provisions

Artide 28
Entry into force

(1) This Convention shall be ratified and

the instruments of ratification shall be ex­

changed at Stockholm as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force

upon the exchange of instruments of ratifica­

tion and its provisions shall have effect:

(a) in Zimbabwe,

(i) in respect of income tax, branch prof­

its tax and capital gains tax, for any year of

assessment beginning on or after the first

day of April in the year of entry into force

of this Convention;

(ii) in respect of non-resident sharehold­

ers' tax, non-residents' tax on interest,

non-residents' tax on fees and non-resi­

dents' tax on royalties, on or after the date

of entry into force of this Convention; and
(b) in Sweden, on income derived on or

after the first day of January of the year of the

entry into force of the Convention.

Kapitel VI

Slutbestämmelser

Artikel 28

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika­

tionsinstrumenten skall utväxlas i Stockholm

så snart som möjligt.

2. Avtalet träder i kraft vid utväxlandet av

ratifikationsinstrumenten och dess bestäm­

melser tillämpas

a) i Zimbabwe

1) beträffande inkomstskatt, skatt på filial­

inkomst och realisationsvinst for taxeringsår

som böljar den 1 april det år då avtalet träder

i kraft eller senare,

2) beträffande skatterna på utdelning,

ränta, ersättningar och royalty for icke bo­

satta från och med dagen f�r ikraftträdandet

av detta avtal, och

b) i Sverige beträffande inkomst som

förvärvas den 1 januari det år då avtalet trä­

der i kraft eller senare.

Artide 29

Termination

This Convention shall remain in force un­

til terminated by a Contracting State. Either

Contracting State may terminate the Con­

vention, through diplomatic channels, by

giving notice of termination at least six

months before the end of any calendar year

after the expiration of a period of five years

from the date of its entry into force. In such

events, the Convention shall cease to have
effect:

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en av de avtalsslutande staterna. Var­

dera avtalsslutande staten kan säga upp avta­

let genom att på diplomatisk väg meddela att

avtalet sägs u pp. Sådant meddelande måste

lämnas minst sex månader före utgången av

ett kalenderår sedan en tidrymd av fem å r

från den dag då avtalet trädde i kraft gått till

ända. I sådant fall skall avtalet inte längre

tillämpas

1656

¬

background image

SFS 1989:894

(a) in Zimbabwe:

(i) in respect of income tax, branch prof­

its tax and capital gains tax, for any year of

assessment beginning on or after the first

day of April in the year next following that

in which the notice of termination is given;

(ii) in respect of non-resident sharehold­

ers' tax, non-residents' tax on interest,

non-residents' tax on fees and non-resi­

dents' tax on royalties from the first day of

April in the year next following that in

which the notice of termination is given;
and

(b) in Sweden, on income derived on or

after the first day of January of the year next

following that in which the notice of termina­

tion is given.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly

authorised thereto by their respective Gov­

ernments, have signed this Convention.

DONE at Harare this tenth day of March

1989 in two originals in the English language,

both texts being equally authentic.

For the Government of the Kingdom of Swe­

den

Peter Osvald

a) i Zimbabwe

1) beträffande inkomstskatt, skatt på filial­

inkomst och realisationsvinst under taxe­

ringsår som börjar den 1 ap ril året närmast

efter det då uppsägning skedde eller senare,

2) beträffande skatterna på utdelning,

ränta, ersättningar och royalty for icke bo­

satta från och med den 1 apr il året närmast

efter det då uppsägning skedde eller senare.

b) i Sverige beträffande inkomst som

förvärvas den 1 januari året närmast efter det

då uppsägning skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av respek­

tive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Harare den 10 mars 1989 i två
exemplar, på engelska språket, vilka båda

texter äga lika vi tsord.

För Konungariket Sveriges regering
Peter Osvald

For the Government of the Republic of Zim­

babwe

Bernard Chidzero

För Republiken Zimbabwes regering
Bernard Chidzero

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

1657

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.