SFS 2004:984 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2004:984 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
040984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1990:314) om ömse-

sidig handräckning i skatteärenden skall ha följande lydelse.

4 §

2 I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och

främmande stat skall utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning
i skatteärende.

Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt

fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens för-
sorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja hand-
räckningen.

Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i till-

lämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i
lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delega-
tion i Sverige beträffande skatter på inkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas från och med den

1 januari året efter det år då lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges
Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
träder i kraft.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU:8, rskr. 2004/05:36.

2 Senaste lydelse 1993:495.

SFS 2004:984

Utkom från trycket
den 23 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.