SFS 2003:1132 Rättelseblad. Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2003:1132 Rättelseblad. Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
031132r.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 11 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1990:314) om ömsesi-

dig handräckning i skatteärenden

2 skall ha följande lydelse.

21 §

3 Myndighet inom Europeiska gemenskapen skall lämnas biträde med

sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1. Därvid
skall bestämmelserna i tillämpliga delar i 3 § andra stycket 2, 4 § andra
stycket, 5�9, 14�17, 22, 23 och 24 §§ tillämpas. Bestämmelserna i denna pa-
ragraf skall tillämpas på inkomstskatt, förmögenhetsskatt och skatt på för-
säkringspremier samt punktskatter på mineraloljor, bearbetade tobaksvaror,
alkohol och alkoholhaltiga drycker.

I fråga om mervärdesskatt finns i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av

den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt

4

bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första
stycket 1 och 3.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:24, bet. 2003/04:SkU14, rskr. 2003/04:81.

2 Jfr rådets direktiv 2003/93/EG av den 7 oktober 2003 om ändring av rådets direktiv
77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på
området direkt och indirekt beskattning, EUT L 264, 15.10.2003, s. 23 (Celex
32003L0093).

3 Senaste lydelse 1994:1654.

4 EUT L 264, 15.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1798).

SFS 2003:1132

Utkom från trycket
den 19 december 2003

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2003:1132. Rättelsen avser
noterna.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.