SFS 1991:1149

911149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v*:.

< » . : , /

Lag

SFS 1991:1149

om särskild skatteväxling med anledning av ändrat

utkom från trycket

huvudmannaskap för service och vård for äldre och

9juii 1991

handikappade;

utfärdad den 27 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § En landsti ngskommun skall när den fastställer sin skattesats för år

1992 sänka skattesatsen med ett belopp som motsvarar det minskade

utdebiteringsbehovet med anledning av ändrat huvudmannaska p för ser­
vice och vård för äldre och handikappade.

En kommun som ingår i en landstingskommun får när den fastställer sin

skattesats för år 1992 höja skattesat sen med ett belopp som motsvarar

högst landstingskommunens sänkning av skattesatsen enligt första stycket.

2 § Det minskade utdebit eringsbehovet med anlednin g av det ändrade

huvudmannaskapet innebär att landstingskommunerna för år 1992 skall

sänka skattesatserna med följande belopp.

Landstingskommun

Krona per skattekrona

Stockholms län

1,80

Uppsala län

2,20

Södermanlands län

2,40

�stergötlands län

1,85

Jönköpings län

2,00

Kronobergs län

2,75

Kalmar län

2,70

Blekinge län

1,95

Kristianstads län

2,30

Malmöhus län

2,45

Hallands län

2,05

Göteborgs och Bohus län

2,25

�lvsborgs län

2,85

Skaraborgs län

2,70

Värmlands län

3,05

�rebro län

2,20

Västmanlands län

2,90

Kopparbergs län

2,25

Gävleborgs län

2,00

Västernorrlands län

3,05

Jämtlands län

2,55

Västerbottens län

2,65

Norrbottens län

3,20

Prop. 1990/91:150, SoU25. rskr. 384.

2065

\ \

¬

background image

é

' V.

SFS 1991:1149

Denna lag träder i kraft d en 1 oktober 1991.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

⬢ .-C

7.

ALLAN LARSSON
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.