SFS 2012:833 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2012:833 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
120833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

5 §

2

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i
riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del det
totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger
en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten,

svensk kommun eller svenskt landsting;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepen-

sionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige
enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning
av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;

6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäk-
ringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den
skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om
premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskatte-
lagen (1999:1229);

1 Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.

2 Senaste lydelse 2011:1251.

SFS 2012:833

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:833

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänste-

pension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan
försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen
utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvud-
sakligen utövats i Sverige;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan

författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller
på grund av militärtjänstgöring;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering,
i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som
avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad
debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa
inte hänför sig till näringsverksamhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den

utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

� ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen

(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en
utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos
en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

� ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obe-

mannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som
redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1�3 och 12 anses också förskott på

sådan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller

vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket
även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbe-

tet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksam-
heten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskatte-
lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.