SFS 2008:137 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 2008:137 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
080137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

5 §

2

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i
riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;

4. ersättning i form av
� pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del det totala beloppet av
uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av
0,77 prisbasbelopp,

� barnpension enligt lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd

till barn, samt

� annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;
5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten,

svensk kommun eller svenskt landsting;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepen-

sionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäk-
ringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett
svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige en-
ligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av
en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;

1

Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155.

2

Senaste lydelse 2007:765.

SFS 2008:137

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:137

6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäk-
ringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den
skattskyldige vid den årliga taxeringen fått avdrag för premier eller om pre-
mierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattela-
gen (1999:1229);

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänste-

pension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan
försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen
utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvud-
sakligen utövats i Sverige;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring el-
ler i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller la-
gen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad in-

komst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning av-
drag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § in-
komstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering i den utsträck-
ning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till nä-
ringsverksamhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den

utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

�

ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen

(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en ut-
ländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en
arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

� ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obe-

mannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som re-
daren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1�3 och 12 anses också förskott på så-

dan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller

vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket
även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbe-

tet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamhe-
ten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattela-
gen.

background image

3

SFS 2008:137

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas på inkomster som

uppbärs från och med den 2 februari 2007. I fråga om skattskyldighet för in-
komster som avses i 5 § första stycket 6 a, inkomster från avskattning som
avses i 5 § första stycket 6 och 7 samt inkomst på grund av tjänstepensions-
avtal enligt 5 § första stycket 7 tillämpas lagen dock först på inkomster av
dessa slag som uppbärs efter den 30 april 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.