SFS 1973:505

730505.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

iS:

SFS 1973:505 Lag

^

Utkom från trycket

äedrmg i kommeHialskat�0elageE (1928: 370);

^

den 20 juni 1973

Stockholms slott den 5 juni 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 53 § 1 mom. kommunalskattelagen
(1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

tit:

53 § 7 mo/72.2 Skyldighet a tt erlägga skatt för inkomst åligger så framt

t;

ej annat föreskrives i de nna lag eller i särskilda bestämmelser, meddela-

de på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs:

j;

^ Prop. 1973: 41, 49 och 97. NU 6 0, SkU 30 och NU 5 8, rs kr 262, 199 och 237.

K

992

2 S enaste lydelse 1971:921.

¬

background image

ItlCi-

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:
för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort för­

värvats; samt

för tid, under vilken han ej varit här i ri ket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

annan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits
härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension och annan ersättning enligt lagen (1962: 381) om allmän

försäkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos svens­

ka staten eller svensk kommun;

för ersättning enligt lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring och

lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag
eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i
arbete eller på grund av militärtjänstgöring;

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven till-

läggspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift eller allmän arbetsgivaravgift

och med vilket avdrag enligt 46 § 2 mom. åtnjutits vid tidigare års taxe­

ringar;

b) staten:

för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med

tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkrings­

rörelse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och an­

läggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att

tillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings­

sällskap med stadgar som fastställts av Konungen eller myndighet som

Konungen bestämmer:

för inkomst av fastighet och av rörelse;
d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds

Minnesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslut­

ningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de stu­

derande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt

samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra
uppgifter som enligt nämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna,
sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundärlåne-
kassa, norrlandsfonden, statens utvecklingsfond, järnkontoret, så länge

kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret

icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebolaget tipstjänst, svenska
penninglotteriet aktiebolag, allmänna sjukförsäkringsfonden, ⬢ pensions­
stiftelser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m.,

allmänna försäkringskassor, understödsföreningar, som icke bedriva till

63-SFS 1973

SFS 1973: 505

993

¬

background image

\

SFS 1973:505

livförsäkring hänförlig verksamhet, personalstiftelser som avses i lagen
om tryggande av pensionsutfästelse m. m. med ändamål uteslutande att
lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som
bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetsta­

gare med ändamål att utgiva avgångsersättning till fris tälld arbetstagare
ävensom sådana ömsesidiga försäk ringsbolag, som avses i lagen om yr­
kesskadeförsäkring:

för inkomst av fastighet;
e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva

kyrklig v erksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives
i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsak­
ligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet

stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss familj, vissa
familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn

eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig
forskning, ävensom sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet
tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka för

ändamål av den i fråga om stiftelser här angivna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning

äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund, stif­
telser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hänförlig
verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer,

därunder inbegripna ägare av för gemensamt behov avsatta så kallade
besparingsskogar, häradsallmänningar och andra likartade samfällighe-
ter, som förvaltas självständigt för delägarnas gemensamma räkning,
samtliga i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;
g) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastig het;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;

h) allmänna pensionsfonden;
för all inkomst som härflyter av medel, som förvaltas av fjärde fond­

styrelsen, samt i övrigt fö r inkomst av fastighet.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan för­

klara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att

främja nordiskt samarbete, i frå ga om skattskyldighet eller eljest vid till-
lämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening,
som ovan i fö rsta stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när omstän­
digheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. �ver beslut, som
riksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras.

994

Denna lag t räder i kraft, i frå ga om 53 § 1 mom. första stycket d) så­

vitt avser statens utvecklingsfond den 1 juli 1973, och i övrigt den 1

januari 1974. I fråga om 53 § 1 mom. första stycket a) gälla äldre be­

stämmelser dock i fråga om sådana ersättningar och förmåner som be­
löpa på tid före den 1 januari 1974.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1973: 505

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

Q ^ STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.