SFS 1973:1121

731121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1121 Lag

Utkom f rån tr ycket

ändring i kommimalskattelagen (1928: 370);

den 28 dec, 1973

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 19 §, 46 § 3 mom. och

48 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna
lydelse.

19 §2 Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:

vad som vid bodelning eller eljest p å grund av giftorätt tillfallit make

eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller
gåva;

vinst å icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som

avses i 35 § 3 eller 4 m om.;

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket ut­

färdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri
eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till
högst 100 kronor;

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962: 381) om

allmän försäkring eller lagen (1954; 243) om yrkesskadeförsäkring till­
fallit den försäkrade, om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst

av 4 500 kronor eller högre belopp för år eller utgör föräldrapenning, så
ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild författning, som ut­

gått annorledes än på grund av sjukförsäkring, som nyss sagts, till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring om
icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre

belopp för år, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycksfall

tillfallit någon på grund av annan försäkring, som icke tagits i samband
med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av

pension eller annan livränta, så ock ersättning som utgår på grund av

trafikförsäkring eller annan ansvarighetsförsäkring och avser förlorad
inkomst av skattepliktig natur;

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen

utgått på grund av kapitalförsäkring;

ersättning på grund av skadeförsäkring, dock ej i den mån köpe­

skilling, som skulle hava influtit därest försäkrad egendom i stället
försålts, varit att hänföra till intäkt av jordbruksfastighet, av annan
fastighet eller av rörelse eller i den mån ersättningen eljest motsvarar

907^

^ Prop. 1973: 182, SkU 67, rsk r 357.

2 S enaste lydelse 1973: 434. Paragrafen ändrad även ge nom 19 73: 1 1 13.

¬

background image

ii!

sådan skattepliktig intäkt eller motsvarar sådan avdragsgill omkostnad,

SFS 1973:1121

vilken är att hänföra till någon av nämnda förvärvskällor;

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund

av ann an personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller

olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel,
som utgått på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på
grund av skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke

förelegat;

ersättning jämlikt lagen (1956; 293) om ersättning åt smittbärare om

icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre

belopp fö r år;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, därför

givaren jämlikt bestämmelserna i 20 § icke är berättigad till avdrag;

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda

för mottagarens utbildning;

allmänt barnbidrag;
lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt för­

ordningen (1958: 295) om s jömansskatt;

kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av

statsmedel;

invaliditetstillägg eller invaliditetsersättning enligt 9 kap. lagen om

allmän försäkring, så ock hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala
eller landstingskommunala medel till den vårdbehövande;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962; 392) om hustrutillägg

och kommunalt bostadstillägg till folkpension;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;

bostadstillägg som avses i kungörelserna (1968; 425) om statliga bo­

stadstillägg till barnfamiljer och (1973; 379) om statskommunala bo­

stadstillägg;

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit

från pensions- eller personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke

medgivits vid taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid

yrkesmässig användning av motorsåg.

(Se vidare anvisningarna.)

46 § 5 mom.^ Ha makar med hemmavarande barn under 16 år båda
haft A-inkomst enligt 9 § 3 mom. förordningen (1947; 576) om statlig

inkomstskatt, må den make som haft den lägsta inkomsten av sådant slag

åtnjuta förvärvsavdrag. Ha makarna haft lika stora A-inkomster, åtnju-
tes avdraget av den yngsta maken. Avdraget är i fråga om inkomst av

rörelse 25 procent av nettointäkten av rörelsen och i fråga om inkomst
av tjänst 25 procent av inkomsten, i båda fallen dock högst 2 000 kro­

nor. I fråga om inkomst av jordbruksfastighet är avdraget 1 000 kronor.
Vid jämförelsen av makarnas inkomster skall hänsyn tagas även till un­

der beskattningsåret uppburen kontant inkomst ombord enligt förord­
ningen (1958; 295) om sjömansskatt samt enligt 1 § 2 mom. nyssnämnda

förordning skattepliktig dagpenning.

® Senaste lydelse 1970: 633.

2277

¬

background image

SFS 1973:1121

Har gift skattskyldig med hemmavarande barn under 16 år haft

A-inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och har maken utfört arbete
i förvärvskällan, må den skattskyldige åtnjuta förvärvsavdrag med värdet

av makens arbetsinsats, dock med högst 1 000 kronor.

Avdrag enligt första och andra styckena må åtnjutas endast av make

som levt til lsammans med andra maken under beskattningsåret.

Har skattskyldig med hemmavarande barn under 16 år, som under

beskattningsåret antingen varit gift men icke levt tillsammans med sin
make eller ock varit ogift (varmed jämställes änka, änkling eller

frånskild), haft A-inkomst, må han åtnjuta förvärvsavdrag. Avdraget är
i fråga om inkomst av jordbruksfastighet och rörelse 25 procent av

nettointäkten av förvärvskällan och i fråga om inkomst av tjänst 25
procent av inkomsten, i samtliga fall dock högst 2 000 kronor.

Avdrag enligt detta moment må åtnjutas endast av den som under

större delen av beskattningsåret varit här i riket bosatt. Avdraget må
åtnjutas endast om och i den mån den inkomst som be rättigar till avdrag

därtill förslår. Avdrag må för skattskyldig eller, om skattskyldig varit

gift och levt tillsammans med sin make, f�r makarna tillsammans icke
överstiga

om avdrag ifrågakommer enligt första stycket vid inkomst av rörelse

eller tjänst eller enligt fjärde stycket: 2 000 kronor; och

i övriga fa ll: 1 000 kronor.
Avdrag enligt detta moment skall erhållas i kommun där inkomst, som

berättigar till avdrag, tages till beskattning, i första hand, när så kan ske,

inom hemortskommunen och i övrigt enligt fördelning som bestämmes

av taxeringsnämnden i sagda kommun.

48 § 2 mom^ Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt
under större delen av beskattningsåret, äger att å den i hemortskommu­

nen taxerade inkomsten åtnjuta kommunalt grundavdrag enligt vad ne­

dan sägs.

Grundavdraget är 4 500 kronor om den skattskyldiges enligt förord­

ningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt taxerade inkomst uppgår till
högst 30 000 kronor och, om inkomsten är större än 30 000 kronor,
4 500 kronor minskat med en femtedel av inkomsten till den del den

överstiger 30 000 kro nor.

Har skattskyldig under beskattningsåret uppburit l�n eller annan gott-

görelse som utgör skattepliktig inkomst enligt förordningen (1958: 295)
om sjömansskatt skall grundavdraget beräknas med hänsyn till sum­
man av den skattskyldiges taxerade inkomst enligt andra stycket, den
beskattningsbara inkomsten enligt nämnda förordning samt enligt 1 § 2
mom. förordningen skattepliktig dagpenning. Det sålunda beräknade

grundavdraget skall minskas med en tolftedel för varje period om trettio

dagar, för vilken den skattskyldige uppburit beskattningsbar inkomst

och skattepliktig dagpenning som förut nämnts.

Det belopp för grundavdrag, som erhålles vid tillämpning av andra

eller tredje stycket, avrundas uppåt till helt tiotal kronor.

2278

Senaste lydelse 1970: 633.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. �ldre lydelse av 19 §

SFS 1973: 1121

gäller fortfarande i fråga om bostadstillägg enligt kungörelsen (1968:

426) om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till barnfamiljer.

CARL GUSTAF

G. E. S TR�NG

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.