SFS 1973:1109

731109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1109

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ att 35 § 1 mom., 46 § 2 mom.

och 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928; 370) skall ha nedan
angivna lydelse.

35 § 7 mom.2 Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet hänföres in­
täkt, som skattskyldig haft av annan förvärvskälla än förut nämnts och
som ej heller här flutit av kapital.

Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet räknas även lotterivinst,

som icke är frikallad från beskattning enligt 19 §, och belopp, vilket

motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven socialförsäkringsavgift

till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen (1962: 381) om allmän

försäkring, tilläggspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift eller allmän ar­

betsgivaravgift och med vilket avdrag enligt 46 § 2 mom. åtnjutits vid

tidigare års taxering.

Till intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet räknas vidare i den om­

fattning som angives i 2�4 mom. vinst genom icke yrkesmässig avytt­

ring (realisationsvinst).

46 § 2 mom.^ I hemortskommunen äger skattskyldig, som varit här i

riket bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag:

1) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetal­

ning, som icke får avdragas från inkomsten av särskild förvärvskälla,

dock att avdrag icke må ske för vad som utgått till person, tillhörande
givarens hushåll, och ej heller, där understödet icke utgjort skadestånd,

för vad som utgått till annans undervisning eller uppfostran;

2) för dels sådan socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen enligt

19 kap. 3 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring och tilläggspen-

1 Prop. 1973; 144, SfU 28, rskr 339.

^ Senaste lydelse 1970 ; 162.

^ Senaste lyde lse 1973: 374. Momentet ändrat även genom 1973: 1113 [avser första

stycket 1) och 4)].

2251

¬

background image

⬢ f-

SFS 1973; 1109

2252

sionsavgift, som påförts den skattskyldige under året näst före det
taxeringsår varcifi fråga är, dels ock avgift för pensionsförsäkring, som
ej avses i 33 §, därest avgiften under beskattningsåret erlagts för försäk­

ring, vilken äges av den skattskyldige själv eller, i förekommande fall,
hans omyndiga barn;

3) för dels sådan sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § lagen om

allmän försäkring, som påförts den skattskyldige under året näst före

det taxeringsår varom fråga är, dels ock premier och andra avgifter,
som skattskyldig erlagt för försäkringar av följande slag, vilka ägas av
honom själv eller, i för ekommande fall, hans make eller hans omyndiga

barn, nämligen kapitalförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt sådan

sjuk- eller olycksfallsförsäkring, därunder inbegripen avgift till sjuk­

kassa för begravningshjälp, som ej avses i 33 § och som ej utgör sjuk­

försäkring enligt 2�4 kap. lagen om allmän försäkring;

4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklarationen

fogat intyg eller annat skriftligt bevis utgivit under beskattningsåret för

underhåll av sådant hans barn under 18 år som icke varit hemmava­
rande, dock högst med 1 500 kronor för varje barn;

5) för sådan avgift enligt 4 § förordningen om allmän arbetsgivarav­

gift, som påförts den skattskyldige under året näst före det taxeringsår
varom fråga är.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig erlägga sjömans­

skatt, skall avdrag för periodiskt understöd, avgift för pensionsförsäk­

ring, som ej avses i 33 §, och underhållsbidrag, som i första stycket 4)

här ovan sägs, åtnjutas allenast i den mån hänsyn vid beräkningen av

sjömansskatt icke tagits till understödet, avgiften eller underhållsbi­
draget.

Därest skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit här

i riket bosatt, skall avdrag, som nu sagts, åtnjutas allenast i den mån

det belöper å nämnda tid.

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket 3)

här ovan och som ej utgöra sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § la­
gen om allmän försäkring, må ej för skattskyldig åtnjutas till högre be­

lopp än 250 kronor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret

varit gift och levt tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag

för dem båda gemensamt må åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag,

som nu sagts, med högst 500 kronor må vidare åtnjutas om skattskyldig

under beskattningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, änkling eller

frånskild) och haft hemmavarande barn under 18 år.

Avdrag för avgift för pensionsförsäkring som äges av den skattskyl­

dige får ej åtnjutas till högre belopp än skillnaden mellan samman­

lagda beloppet av inkomster från förvärvskällor, som äro skattepliktiga i

hemortskommunen, och övriga avdrag enligt denna paragraf. Kan av­

drag för avgift för pensionsförsäkring icke utnyttjas i hemortskommu­

nen, må avdrag åtnjutas i annan kommun med belopp intill den där
redovisade inkomsten, i förekommande fall efter andra avdrag enligt

denna paragraf som åtnjutes vid taxeringen i kommunen. Vad som så­
lunda ej kunnat avdragas får den skattskyldige tillgodoföra sig genom
avdrag senast vid taxering för sjätte beskattningsåret efter dot år då

avgiften erlades. Ej heller i sistnämnda fall får avdraget överstiga vad

som åter står sedan övriga avdrag enligt denna paragraf åtnjutits,

¬

background image

53 § / mom.^ Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt

SFS 1973:1109

ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, medde­

lade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§
sägs:

a) fysisk perso n:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:
för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort för­

värvats; samt

för tid, under vilken h an ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits;
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

annan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits

härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension och annan ersättning enligt lagen (1962: 381) om allmän

försäkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos
svenska staten eller svensk kommun;

för ersättning enligt lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring och

lagen (1956; 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag
eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i
arbete eller på grund av militärtjänstgöring;

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i ri ket förvärvad

inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven

socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen

(1962: 381) om allmän försäkring, tilläggspensionsavgift, sjukförsäk­

ringsavgift eller allmän arbetsgivaravgift och med vilket avdrag enligt

46 § 2 mo m. åtnjutits vid tidigare års taxeringar;

b) staten:

för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med

tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkrings­

rörelse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och

anläggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser

att tillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushåll­

ningssällskap med stadgar som fastställts av Konungen eller myndighet

som Konungen bestämmer:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds

Minnesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslut­

ningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de

studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar
samt samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att

fullgöra uppgifter som enligt nämnda stadgar ankomma på samman­

slutningarna, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, skeppsfartens

Senaste lydelse 1973: 505,

2253

¬

background image

SFS 1973: 1109

sekundärlånekassa, norrlandsfonden, statens utvecklingsfond, järnkon­

toret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga ända­

mål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebolaget
tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, allmänna sjukförsäk­
ringsfonden, pensionsstiftelser som avses i lagen om tryggande av pen­

sionsutfästelse m. m., allmänna försäkringskassor, understödsföreningar,

som icke bedriva till livförsäkring'hänförlig verksamhet, personalstif­

telser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m. m. med
ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom
eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer
av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utgiva avgångsersätt­

ning till friställd arbetstagare ävensom sådana ömsesidiga försäkrings­

bolag, som avses i lagen om yrkes skadeförsäkring:

för inkomst av fastighet;
e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva

kyrklig verksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedri­
vas i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till hu­
vudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myn­
dighet stärka rikets försvar eller att, utan begränsning till viss familj,
vissa f amiljer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av
barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbild­

ning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja veten­

skaplig forskning, ävensom sådana föreningar vilka, utan att i sin
verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsak­
ligen verka för ändamål av den i fråga om stiftelser här angivna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;
f) svenska aktieb olag och sådana bolag, som enligt särskild författning

äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund,

stiftelser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hänförlig

verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer,
därunder inbegripna ägare av för gemensamt behov avsatta så kallade

besparingsskogar, häradsallmänningar och andra likartade samfällighe-
ter, som förvaltas självständigt för delägarnas gemensamma räkning,
samtliga i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och e);

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

g) utländska bolag:
för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;

h) allmänna pensionsfonden:
för all inkomst som härflyter av medel, som förvaltas av fjärde

fondstyrelsen, samt i övrigt för inkomst av fastighet.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan

förklara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål

att främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest
vid tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller

förening, som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må,

när omständigheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas, över

2254

¬

background image

beslut, som rlksskatteverket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke

SFS 1973:1109

föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.