SFS 1974:266

740266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:266

V

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370);

utkom f rån trycket

i

utfärdad den 17 maj 1974.

5 juni 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 5 tj 1 mom. och 53 § 1

mom. kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

⬢ 1:

5 t? / mom.- Från skatteplikt undantagas;

|

a) nationalparker;

,i

b) staten samt kommun eller annan menighet tillhöriga allmänna

,1

platser, så ock begravningsplatser;

P

' Prop. 1974:94, SkU .10, rskr 199.

597

- Senaste lydels e 1973: 1099.

j,

¬

background image

SFS 1974: 266

c) staten tillhörig för försvarsändamål avsedd fastighet, i den mån

den för sådant ändamål nyttjas, försåvitt fastigheten ej är att anse som
en fristående industriell anläggning;

d) statens samt kommuns eller annan menighets byggnader för all­

män styrelse eller förvaltning ävensom för kultur- eller rättsvård, ord­

ning eller säkerhet, barnavård, sundhetsvård, religionsvård eller under­
visning, så ock byggnader, som avses i 18

lagen om socialhjälp;

e) byggnader som tillhöra följande institutioner, nämligen akademier,

Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond samt Apo-
tekarsocietetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m. m.,

så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av stu­

derande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande en­

ligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt samarbets­

organ för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter

som enligt nämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna, sjömans­

hus, kyrkor och trossamfund som avses i 53 § 1 mom. e), sjukvårdsin­
rättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsin­

rättningar samt sådana stiftelser och föreningar som avses i nyssnämnda

lagrum, därest byggnaderna äro avsedda för nämnda institutioners verk­

samhet såsom sådana, ävensom dylika institutioner tillhöriga allmänna

platser;

f) regementens, officerskårers och underofficerskårers vid mötesplat­

ser uppförda byggnader, avsedda till begagnande under tjänstgöring

därstädes;

g) nykterhetsföreningars byggnader, därest byggnaderna äro avsedda

för nämnda föreningars verksamhet såsom sådana;

h) sådana sammanslutningar eller enskilda tillhöriga kyrkobyggnader

och bönehus, vari offentlig gudstjänst förrättas, i den mån desamma

icke kunna anses hänförliga under e) här ovan, samt museer och så

kallade soldathem;

i) post- och televerkens for driftens omedelbara behov avsedda

byggnader.

Därest under d)�i) angiven fastighet jämväl användes för industriellt

eller därmed jämförligt ändamål eller mot vederlag upplåtes åt annan

till begagnande, föreligger skatteplikt för däremot svarande del av fas­
tighetens värde.

Från skatteplikt undantages vidare prästgård, som avses i lagen

(1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord.

53 § I /nom.-' Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt

ej annat föreskrives i denna lag eller i s ärskilda bestämmelser, meddela­
de på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 §§ sägs;

a) fysisk person:

för tid, under vilken han varit här i riket bosatt:

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort för­

värvats; samt

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt:

för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits;

598

^ Senaste lydelse 19 73; 1109.

¬

background image

1 f

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

SFS 1974: 266

anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av

annan anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits

härifrån och förvärvats genom verksamhet här i r iket;

för pension och annan ersättning enligt lagen (1962: 381) om allmän

försäkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos svens­

ka staten eller svensk kommun;

för ersättning enligt lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring och

lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag el­
ler författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i ar-

' ,

bete eller på grund av militärtjänstgöring;

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven so­

cialförsäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen

(1962: 381) om allmän försäkring, tilläggspensionsavgift, sjukförsäk­

ringsavgift eller allmän arbetsgivaravgift och med vilket avdrag enligt
46 § 2 mom. åtnjutits vid tidigare års taxeringar;

b) staten:

för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med

tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

j

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkringsrö­

relse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och an­

läggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att

tillgodose statens egna behov;

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushåll-

i

ningssällskap med stadgar som fastställts av Konungen eller myndighet

-som Ko nungen bestämmer:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

jt j

d) akademier. Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds

Minnesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslut­

ningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de stu­

derande enligt gällande .stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt

samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra
uppgifter som enligt nämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna.

j

sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundärlåne-

kassa, norrlandsfonden, statens utvecklingsfond, Apotekarsocietetcns

stiftelse för främjande av farmacins utveckling m. m., Sveriges export­

råd, järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt

nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare,
aktiebolaget tipstjänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, allmänna

i-

; -t

sjukförsäkringsfonden, pensionsstiftelser som avses i lagen om tryggan-

i ;

de av pensionsutfästelse m. m., allmänna försäkringskassor, understöds­

föreningar, som icke bedriva till livförsäkring hänförlig verksamhet,

personalstiftelser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse

m. m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet,

sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan orga-

:i< ⬢

I V -

¬

background image

SFS 1974:266

nisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utgiva av­

gångsersättning till friställd arbetstagare ävensom sådana ömsesidiga

försäkringsbolag, som avses i lage n om yrkesskadeförsäkring;

för inkomst av fastighet;
e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva

kyrklig verksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives

i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvud­

sakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet
stärka rikets försvar eller att. utan begränsning till viss familj, vissa

familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn

eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig

forskning, ävensom sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet

tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka

för ändamål av den i frå ga om stiftelser här angivna art;

för inkomst av fastighet och av rörelse;

f) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författ­

ning äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund,

stiftelser, understödsföreningar, som bedriva till livförsäkring hänförlig
verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer,
därunder inbegripna ägare av för gemensamt behov avsatta så kallade

besparingsskogar, häradsallmänningar och andra likartade samfällighe-

ter, som förvaltas självständigt för delägarnas gemensamma räkning,
samtliga i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och e);

för all inkomst, som här i r iket eller å utländsk ort förvärvats;
g) utländska bolag;
för inkomst av här belägen fastighet;
för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i

riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;

h) allmänna pensionsfonden;

för all inkomst som härflyter av medel, som förvaltas av fjärde

fondstyrelsen, samt i övrigt för inkomst av fastighet.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan

förklara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål

att främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid
tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller för­
ening, som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när
omständigheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. �ver

beslut, som riksskatteverket

meddelat enligt detta stycke, må klagan

icke föras.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling,
och tillämpas första gången vid 1974 års taxering.

600

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.