SFS 1974:313

740313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:313

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 31 maj 1974.

^ ^ j""'

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 54 § kommunalskatte­

lagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

54 §2 Från skattskyldighet frikallas:

a) svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar med undan­

tag och inskränkningar som nedan i denna paragraf sägs:

för utdelning på sådan aktie i svenskt aktiebolag och sådan andel i

svensk ekonomisk förening som icke innehaves i kapitalplaceringssyfte;

b) medlem av konungahuset:

för av staten anvisat anslag;
c) i utlandet bosatt person och utländskt bolag:
för sådan inkomst, för vilken avgift enligt förordningen angående be­

villningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter skall erläggas

eller beträffande vilken befrielse från sådan avgift skall åtnjutas jämlikt

särskilt stadgande i samma förordning;

d) ägare av sådan fastighet, varom förmäles i 5 § 1 mom.:

för inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i nämnda

mom. avsedda ändamål;

e) i riket bosatt delägare i oskift dödsbo efter person, som vid sitt

frånfälle icke varit här i riket bosatt:

för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst, för vilken döds­

boet skall utgöra kommunal inkomstskatt;

f) understödsföreningar, som bedriva såväl till li vförsäkring hänförlig

verksamhet som annan verksamhet:

för annan inkomst än inkomst av fastighet, dock att skattskyldighet

föreligger jämväl för förstnämnda inkomst till den del inkomsten be­

löper på livförsäkringsverksamheten:

g) understödsföreningar, vilka enligt sina stadgar ej äga meddela an­

nan kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd å högst

1 000 kronor för medlem:

för all inkomst, som belöper på verksamhet, hänförlig till livförsäk­

ring;

h) här i riket bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands åt­

njutit avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av an­

ställning d är annat än hos svenska staten, svensk kommun eller ombord

på svenskt fartyg eller svenskt, danskt eller norskt luftfartyg:

för inkomst av anställningen under förutsättning att anställningen och

vistelsen i utlandet varat minst ett år eller enligt anställningsavtal eller

på annan grund kan antagas komma att vara minst ett år.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar, vilka driva bank- eller annan

penningrörelse eller försäkringsrörelse, äga icke åtnjuta vid a) omför-

mäld sk attefrihet. Dock äro aktiebolag och ekonomiska föreningar, som

driva bank- eller annan penningrörelse eller sådan rörelse jämte annan

1 Prop. 1974: 98, SkU 38, rskr 259.

- Senaste lydelse 1970: 915.

737

47�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974. 313

verksamhet, frikallade från skattskyldighet för utdelning å aktier och
andelar, vilka innehavas som ett led i organisationen av bolagens eller

föreningarnas verksamhet till den del denna avser annat än förvaltning
av fastighet, värdepapper eller annan därmed likartad lös egendom.

Vidare äga aktiebolag, som äro skadeförsäkringsanstalter, åtnjuta skatte­
frihet för utdelning å aktier och andelar, vilka innehavas som ett led

i organisationen av bolagens försäkringsrörelse.

Aktiebolag eller ekonomisk förening, som driver byggnadsrörelse,

tomtrörelse eller yrkesmässig handel med fastigheter, åtnjuter icke

skattefrihet enligt första stycket a) för utdelning på aktie eller andel som

utgör iagertillgång i rörel sen.

Aktiebolag eller ekonomisk förening, som uteslutande eller så gott som

uteslutande förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom (förvalt­
ningsföretag), å tnjuter icke skattefrihet enligt första stycket a). Förvalt­
ningsföretag är dock frikallat från skattskyldighet för utdelning från

svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening i den mån samman­
lagda beloppet av den utdelning från sådana bolag och föreningar, som
företaget uppburit under beskattningsåret, motsvaras av utdelning som
företaget beslutat för samma beskattningsår eller, i fråga om investmen t-
företag, av beslutad utdelning ökad med en fj ärdedel.

Om aktierna i sådant svenskt aktiebolag eller andelarna i sådan svensk

ekonomisk förening, som icke är förvaltningsföretag, till huvudsaklig del
ägas eller på därmed jämförligt sätt innehavas � direkt eller genom för­
medling av juridisk person � av en fysisk person eller ett fåtal fysiska
personer och om bolaget eller föreningen icke visar att dess vinstmedel i

skälig omfattning använts för utdelning till delägarna, gäller frikallelse
från skattskyldighet enligt första stycket vid a) allenast såvitt avser ut­

delning å a ktier eller andelar, vilka innehavas av bolaget eller föreningen

såsom ett led i organisationen av annan verksamhet än förvaltning av

fastighet, värdepapper eller annan därmed likartad lös egendom.

Om särskilda skäl föreligga, kan riksskatteverket medgiva dels a tt bo­

lag eller ekonomisk förening, som icke är förvaltningsföretag enligt
fjärde stycket men vars verksamhet till icke oväsentlig del består i för­
valtning av värdepapper eller därmed likartad lös egendom, skall i be­

skattningsavseende behandlas som sådant förvaltningsföretag, dels att
förvaltningsföretag, som är moderföretag i en koncern som ombesörjer
vissa gemensamma uppgifter för koncernens räkning, icke skall i be­

skattningsavseende behandlas som förvaltningsföretag. Mot beslut, som

riksskatteverket meddelat i sådant ärende, får talan icke föras.

Förvärvar svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening aktie i

sådant bolag eller andel i sådan förening och är det icke uppenbart att
det bolag eller den förening som gör förvärvet därigenom erhåller till­
gång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till förvärvarens rörelse

eller kapitalförvaltning, åtnjutes icke skattefrihet enligt första stycket

vid a) för utdelning å aktien eller andelen av sådana medel som vid för­
värvet funnos hos det utdelande bolaget eller den utdelande föreningen

och som icke motsvara tillskjutet belopp eller inbetald insats. Utdelning
anses i första hand gälla andra medel än sädana som motsvara till­

skjutet belopp eller inbetald insats.

738

¬

background image

Att personer, om vilka i 70 § förmäles, äro frikallade från skattskyl-

SFS 1974: 313

dighet för vissa inkomster, framgår av bestämmelserna i samma paragraf.

(Se vidare anvisningarna.)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 och tillämpas första gången

vid 1976 års taxering. �ldre bestämmelser gäller vid 1975 års taxering

och i fråga om eftertaxering för år 1975 eller tidigare år.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.