SFS 1974:769

740769.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:769 Lag

Utkom från tr ycket

ändring i komffliunalskatitelagen (1928: 370);

den 17 dec. 1974

utfärdad den 6 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråg a om kommunalskattela­

gen (1928: 370)

dels att orden "Konungen" och "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot

"regeringen",

dels att 19 §, 48 § 2 och 3 mom., 50 § 2 mom., punkt 6 av anvisning­

arna till 24 §, punkt 1 av anvisningarna till 49 § samt punkterna 1 och 2
av anvisningarna till 50 § skall ha n edan angivna lydelse.

19 §2 Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:

vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make

eller vad som f örvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller

gåva;

vinst å icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som

avses i 35 § 3 eller 4 mom.;

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfär­

dade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller

vid vinstdragning på u tländska premieobligationer, som uppgår till högst

100 kronor;

ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962: 381) om

allmän försäkring eller lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring till­

fallit den försäkrade, om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst
av 4 500 kronor eller högre belopp för år eller utgör föräldrapenning, så
ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild författning, som ut­

gått annorledes än på grund av sjukförsäkring, som nyss sagts, till någon

vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring om

icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller

högre belopp för år, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller

olycksfall tillfallit någon på grund av annan försäkring, som icke tagits i

samband med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning

i form av pension eller annan livränta, så ock ersättning som utgår på
grund av trafikförsäkring eller annan ansvarighetsförsäkring och avser

förlorad inkomst av skattepliktig natur;

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen

utgått på grund av kapitalförsäkring;

ersättning på grund av skadeförsäkring, dock ej i den mån köpeskil­

ling, som skulle hava influtit därest försäkrad egendom i stället försålts,
varit att hänföra till intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller
av rörelse eller i den mån ersättningen eljest motsvarar sådan skatteplik­
tig intäkt eller motsvarar sådan avdragsgill omkostnad, vilken är att

hänföra till någon av nämnda förvärvskällor;

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund

av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel.

1608

' Prop. 1974; 132, SkU 54, rskr 3 29.

- Senaste lydelse 1973; 1113 och 1121,

¬

background image

som utgått på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på

SFS 1974; 769

grund av skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke

förelegat;

ersättning jämlikt lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare om

icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller
högre belopp för år;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den mån

givaren enligt 20 § eller punkt 5 av anvisningarna till 46 § icke är berät­
tigad till avdrag för utgivet belopp;

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest av­

sedda för mottagarens utbildning;

allmänt barnbidrag;
lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt för­

ordningen (1958: 295) om sjömansskatt;

kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av

statsmedel;

handikappersättning enligt 9 kap. lagen om allmän försäkring, så ock

hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala eller landstingskommu­

nala medel till den vårdbehövande;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962: 392) om hustrutillägg

och kommunalt bostadstillägg till folkpension;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;
bostadstillägg som avses i kimgörelsema (1968: 425) om statliga bo­

stadstillägg till barnfamiljer och (1973: 379) om statskommunala bo­
stadstillägg;

sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit

från pensions- eller personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke

medgivits vid taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;

kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid

yrkesmässig användning av motorsåg.

(Se vidare anvisningarna.)

48 § 2 /nom.3 Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt
under hela beskattningsåret, äger att å den i hemortskommunen taxe­
rade inkomsten åtnjuta kommunalt grundavdrag med 4 500 kronor.

Har skattskyldig under beskattningsåret uppburit lön eller annan gott­

görelse som utgör skattepliktig inkomst enligt förordningen (1958: 295)
om sjömansskatt skall grundavdraget minskas med en tolftedel för varje

period om trettio dagar för vilken den skattskyldige uppburit beskatt­
ningsbar inkomst enligt nämnda förordning samt enligt 1 § 2 mom. för­
ordningen skattepliktig dagpenning. Det sålunda beräknade grundavdra­
get avrundas uppåt till helt tiotal kronor.

3 mom.^ Skattslcyldig fysisk person, som varit här i rik et bosatt endast

under en del av beskattningsåret, äger i hemortskommunen åtnjuta kom­
munalt grundavdrag som för varje kalendermånad eller del därav, var-

imder han varit här i riket bosatt, utgör en tolftedel av 4 500 kronor.
Det avdragsbelopp, som sålunda erhålles, avrundas uppåt till helt tiotal
kronor.

® Senaste lydelse 1973:1121. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket npphä\'s.

* Sen aste lydelse 1970:162.

1609

¬

background image

SFS 1974:769

50 § 2 mom.^ F ör fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela

eller någon del av beskattningsåret, utgöres såvitt angår hemortskommu­
nen den beskattningsbara inkomsten av den taxerade inkomsten mins­
kad med kommunalt grundavdrag. Den beskattningsbara inkomsten

skall angivas i helt hundratal kronor, så att överskjutande belopp, som
icke uppgår till helt hundratal kronor, bortfaller.

Finnes skattskyldigs skatteförmåga under beskattningsåret hava varit

väsentligen nedsatt till följd av långvarig sjukdom, olyckshändelse, ål­

derdom, underhåll av andra närstående än barn, för vilka den skattskyl­
dige ägt tillgodonjuta allmänt barnbidrag, eller annan därmed jämförlig

omständighet, må efter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller

ock särskild framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter
taxeringsåret, skatterättens beprövande den skattskyldiges taxerade in­
komst minskas, förutom med kommunalt grundavdrag, med ytterligare

ett efter omständigheterna avpassat belopp, dock högst 10 000 kronor.
Har skattskyldig på grund av jämkning vid beräkning av sjömansskatt

åtnjutit avdrag för nedsatt skatteförmåga, skall avdrag, som avses i detta

stycke, minskas med det belopp, varmed jämkning medgivits.

Om skattskyldigs inkomst, efter avdrag av därå belöpande skatt, på

grund av nedsatt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor
försörjningsbörda eller annan därmed jämförlig omständighet understi­

git vad han kan anses hava behövt till underhåll för sig själv och för

make och oförsörjda barn {existensminimum) må den skattskyldige jäm­
väl, ef ter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild

framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxerings­
året, skatterättens beprövande, erhålla avdrag för väsentligen nedsatt
skatteförmåga med belopp som ovan sägs; dock må avdraget beträf­
fande skattskyldig med oförsörjda barn för varje sådant barn ökas med
högst 2 500 kronor. Vad i andra stycket sista punkten här ovan sägs

skall därvid äga motsvarande tillämpning.

Skattskyldig, vars inkomst till icke obetydlig del utgjorts av folkpen­

sion, skall � om särskilda omständigheter icke föranleda annat � anses
ha haft nedsatt skatteförmåga enligt andra stycket. Har sådan skattskyl­
dig haft taxerad inkomst enligt lagen (1947: 576) om statlig inkomst­

skatt, som icke överstiger 36 000 kronor, skall avdrag för nedsatt skatte­
förmåga medges med minst 500 kronor. �verstiger den skattskyldiges
statligt taxerade inkomst 36 000 kronor men icke 38 500 kronor utgör
avdraget minst ett belopp motsvarande 20 procent av skillnaden mellan
38 500 kronor och den taxerade inkomsten. Regeringen eller den myn­

dighet regeringen bestämmer fastställer närmare föreskrifter för beräk­
ning av avdrag för nedsatt skatteförmåga enligt detta stycke.

Vad härefter återstår avrundas nedåt till helt hundratal kronor och

utgör för skattskyldig, som nu nämnts, beskattningsbar inkomst.

1610

Anvisningar
till 24 §

6.® De i 24 § 2 mom. första och andra styckena meddelade bestäm-

' Senaste lydelse 1974:296,

' Senaste lydelse 1966: 696.

y

¬

background image

melserna om upptagande av intäkt efter särskild grund äro tillämpliga

SFS 1974: 769

även om fastigheten eller fastighetsdelen, utöver utrymmen för bostad åt

en eller två familjer, innehåller något enstaka rum för uthyrning eller i
ringa omfattning kan användas för annat ändamål än såsom bostad.

Till fastighet, som i 24 § 2 mom. avses, ä r att hänföra även fastighet

som nyttjas endast viss del av året eller tillfälligt, såsom sommarvilla,

sportstuga eller jaktstuga, eller som utan att användas står till ägarens

förfogande.

Från tillämpningen av bestämmelserna i 24 § 2 mom. första och

andra styckena bliva genom regeln i 2 mom. sista stycket första punk­

ten, under där angivna förutsättningar, undantagna exempelvis fastighe­

ter som under somrarna bruka uthyras till sommargäster men i övrigt
bebos av ägarna, sommarstugor som regelbundet uthyras under söm­

rama, fastigheter vilka till viss del upplåtas för upplagsplats, för rörelse
el. dyl. samt fastigheter vilka utnyttjas för odling eller tillgodogörande

av alster eller naturtillgångar från fastigheten. En fastighet bör anses i
allenast ringa omfattning utnyttjad för sådant ändamål, som här avses,
om den därigenom förvärvade årliga bruttointäkten uppgår till högst
2 400 kronor eller överstiger nämnda belopp men icke 2 procent av fas­

tighetens taxeringsvärde.

Fråga huruvida fastighet skall anses inrättad till bostad åt en eller två

familjer skall bedömas med hänsyn till de förhållanden, som rått vid be­
skattningsårets utgång.

till 49 §

1^ Oskift dödsbo efter person, som vid sitt frånfälle varit här i riket

bosatt, äger på grund av bestämmelserna i 53 § 3 mom. att för det be­

skattningsår, under vilket dödsfallet inträffat, åtnjuta kommunalt
grundavdrag med belopp, som skulle hava tillerkänts den avlidne, därest

han fortfarande levt. Har nämnda person icke varit under hela tiden
mellan beskattningsårets ingång och dödsfallet här i riket bosatt, skall
avdrag medgivas dels för den tid han varit härstädes bosatt, dels för ti­
den efter dödsfallet till beskattningsårets utgång och för den samman­
lagda tiden beräknas i enlighet med de i 48 § 3 mom. meddelade be­

stämmelserna.

Avdrag, varom nu sagts, medgives utan hänsyn därtill, att dödsboet

efter den avlidne skiftats före utgången av det beskattningsår, under vil­

ket dödsfallet ägt rum.

till 50 §

Den skattskyldiges skatteförmåga bedömes med hänsyn, å ena si­

dan, till hans inkomst och förmögenhet samt, å andra sidan, till vad han

kan anses hava behövt till nödigt underhåll för sig själv och för make

och oförsörjda barn {existensminimum). Såvida icke särskilda förhållan­

den till annat föranleda, skall existensminimum bedömas med hänsyn

till förhållandena under hela beskattningsåret. Särskilda förhållan­

den varom nyss sagts få anses föreligga t. ex. i det fall att en skättskyldig

under året börjat i förvärvsarbete eller upphört med sådant arbete, i

' Senaste lydelse 1970; 162.

8 Se naste lydelse 1971: 256.

1611

¬

background image

SFS 1974:769

1612

följd varav inkomsten utslagen på hela året understigit existensminimi

beloppet; i sådana fall bör existensminimum bedömas med hänsyn till'"

den tid inkomsten åtnjutits.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer nor­

malbelopp för existensminimum för olika delar av riket, avsedda att

tjäna till ledning vid bestämmande av existensminimum i det särskilda

fallet.

Normalbeloppen för existensminimum äro i första hand avsedda för

skattskyldiga, vilkas inkomst huvudsakligen härflutit av förvärvskällan :

tjänst.

Vid bestämning av avdrag för nedsatt skatteförmåga vid existensmini­

mum skall såsom inkomst av tjänst upptagas den skattskyldiges brut­
tointäkter � inklusive de biinkomster den skattskyldige må hava åtnju­
tit � i förekommande fall minskade med sådana nödiga utgifter för in­
komstens förvärvande, för vilka den skattskyldige vid taxering äger åt­
njuta avdrag, t. ex. avgifter, som den skattskyldige erlagt för sådan pen­

sionsförsäkring eller sjuk- eller olycksfallsförsäkring, som tagits i sam­

band med tjänst, eller avgifter, som den skattskyldige i samband med
tjänsten erlagt för egen eller efterlevandes pensionering annorledes än

genom försäkring, eller kostnader för resor till och från arbetet. Utgöres

inkomsten av livränta, varom i 3 2 § 2 mom. förmäles, skall livräntan in­
räknas i inkomsten med oreducerat belopp. Barnbidrag medräknas icke

i inkomsten.

Fråga om avdrag i andra fall för nedsatt skatteförmåga vid existens­

minimum får bedömas med särskilt beaktande av att en riktig uppskatt­
ning verkställes av inkomstförhållandena, speciellt med hänsyn till den

omfattning, vari naturaförmåner må hava åtnjutits, och dessa förmåners
värde.

Har den skattskyldige haft lägre levnadskostnader än normalt skall

den skattskyldiges existensminimum anses hava i motsvarande mån un­

derstigit normalbeloppet, t. ex. om en ogift skattskyldig haft gemensamt

hushåll med anhöriga eller andra eller om en skattskyldig åtnjutit sär­

skild förmån i form av billig bostad eller billiga livsförnödenheter eller

andra liknande förmåner. I regel torde anledning överhuvud icke före­
ligga att bevilja avdrag för nedsatt skatteförmåga vid existensminimum

åt s. k. hemmasöner eller hemmadöttrar. Icke heller må avdrag medgi­

vas, om den skattskyldige ägt tillgångar; dock att härvid bortses från

sedvanliga husgeråd, möbler och kläder, arbetsredskap, mindre bostads­
fastighet av enklaste beskaffenhet o. s. v. A andra sidan må existensmi­
nimum beräknas hava överstigit normalbeloppet, om den skattskyldige
haft utgifter för underhåll av make och barn, med vilka han icke levt

tillsammans under beskattningsåret. Vidare kan anledning finnas att
frångå normalbeloppet, om bostadskostnaden varit högre än normalt.
Existensminimum för den skattskyldige må jämväl i annat fall bestäm­
mas högre än normalbeloppet, om särskilda skäl därtill föranleda.

Har den skattskyldige under beskattningsåret enligt beslut av den lo­

kala skattemyndigheten åtnjutit befrielse från eller nedsättning av den
preliminära skatten på grund av nedsatt skatteförmåga vid existensmini­
mum, bör vid prövning av frågan om avdrag vid taxeringen för nedsatt

skatteförmåga avvikelse icke ske från det av förstnämnda myndighet

⬢.'A',

¬

background image

fastställda existensminimibeloppet, såvida icke nya omständigheter

SFS 1974; 769

framkommit; såsom exempel å dylika omständigheter må nämnas att
den skattskyldige äger tillgångar, varom den lokala skattemyndigheten
saknat kännedom, eller att den skattskyldiges ekonomiska ställning på­

tagligt förbättrats efter den lokala skattemyndighetens beslut.

Har den skattskyldige icke haft högre inkomst än det för honom be­

räknade existensminimibeloppet och har detta befunnits bero av förhål­
lande, varom i 50 § 2 mom. tredje stycket förmäles, bör avdrag för ned­

satt skatteförmåga medgivas med så stort belopp, dock högst med be­

lopp som i nyssnämnda lagrum sägs, att den skattskyldige icke påföres

beskattningsbar inkomst. Har den skattskyldige rätt att åtnjuta skattere­
duktion enligt 2 § 4 eller 5 mom. uppbördslagen (1953: 272), skall av­
drag för nedsatt skatteförmåga beräknas med beaktande härav.

�r inkomsten högre än nyss sagts men icke så stor, att inkomsten

minskad med skatten därå uppgår till existensminimum, bör avdrag för
nedsatt skatteförmåga beviljas med så stort belopp, maximerat på sätt i

föregående stycke sägs, att större skatt icke kommer att uttagas än att

inkomsten, minskad med skatten, uppgår till beloppet av existensmini­

mum.

Nedsatt arbetsförmåga skall anses föreligga jämväl i det fall att den

skattskyldige på grund av arbetsskygghe t eller missanpassning eller eljest
av psykiska skäl har svårt att förvärva normal arbetsinkomst.

2." Om skattskyldig åtnjutit jämväl annan inkomst än folkpension,

skall avdraget jämkas med hänsyn till omständigheterna och i enlighet

med de närmare föreskrifter som fastställts. Den omständigheten att

folkpension under ett beskattningsår utgått med ett ringa belopp, t. ex.

till föjld av att folkpensionen icke åtnjutits under hela året, utgör icke
hinder mot att medgiva den skattskyldige avdrag. Avgörande för be­

dömningen i detta fall är huruvida folkpensionen, om den utgått i full

utsträckning, utgjort en icke obetydlig del av inkomsten.

Som folkpension behandlas även tilläggspension i den mån den enligt

lagen om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott.

Denna lag träder i kraft i fråga om 19 § den 1 juli 1975 och i övrigt

den 1 januari 1975. Därvid skall följande iakttas.

1. De nya bestämmelserna i anvisningarna till 24 § tillämpas första

gången vid 1975 års taxering.

2. De nya bestämmelserna i 19 §, 48 § 2 och 3 mom., 50 § 2 mom,

fjärde stycket andra och tredje meningarna, punkt 1 av anvisningarna

till 49 § samt punkt 1 åttonde stycket av anvisningarna till 50 § tilläm­
pas första gången vid 1976 års taxering.

3. I fråga om invaliditetstillägg och invaliditetsersättning gäller äldre

bestämmelser.

4. Avdrag enligt 46 § 2 mom. första stycket 3) för sjukförsäkringsav­

gift för år 1974 medgives med högst 500 kronor utöver sådan del av av­
giften som enligt 19 kap. 6 § tredje stycket lagen (1962: 381) om allmän

försäkring utgår som rörlig del på inkomst av annat förvärvsarbete än
anställning.

CARL GUSTAF

G.E.STRANG

⬢ Senaste lydelse 1970:162.

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.